Opinia w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych pochodzących z obiektu TU5 na terenie elektrowni COGEMA w Pierrelatte we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.190.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 sierpnia 2005 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych pochodzących z obiektu TU5 na terenie elektrowni COGEMA w Pierrelatte we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/C 190/04)

(Dz.U.UE C z dnia 4 sierpnia 2005 r.)

W dniu 13 grudnia 2004 r., zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom, Komisja Europejska otrzymała od rządu Francji dane ogólne dotyczące zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych pochodzących z obiektu TU5 na terenie elektrowni COGEMA w Pierrelatte we Francji.

Na podstawie otrzymanych danych ogólnych oraz dodatkowych informacji zażądanych przez Komisję w dniu 3 marca 2005 r. i dostarczonych przez władze Francji w dniu 5 kwietnia 2005 r., oraz po skonsultowaniu się z Grupą Ekspertów, Komisja wydała następującą opinię:

1) Odległość pomiędzy przedmiotowym obiektem a najbliższym miejscem położonym na terytorium innego Państwa Członkowskiego, w tym przypadku Włoch, wynosi około 175 km.

2) W zawartym w danych ogólnych opisie modyfikacji dokonanych na obiekcie TU5 odnotowano między innymi, że od roku 2002 na terenie obiektu dokonuje się przetwarzania diazotanu uranylu pochodzącego z elektrowni COGEMA Marcoule, następstwem czego są emisje 3H i 14C w zanieczyszczeniach gazowych i płynnych.

3) Podczas normalnej eksploatacji emisje zanieczyszczeń gazowych i płynnych ze zmodyfikowanej instalacji TU5, zawierające 3H i 14C, nie spowodują ekspozycji stanowiącej znaczące zagrożenie dla zdrowia ludności w innych Państwach Członkowskich.

4) W przypadku nieplanowanej emisji odpadów promieniotwórczych, będącej następstwem wypadku o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, modyfikacja nie będzie miała znaczących następstw dla stanu zdrowia ludności w innych Państwach Członkowskich.

Podsumowując, Komisja wyraża opinię, że wdrożenie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w jakiejkolwiek postaci, powstałych na obiekcie TU5 na terenie elektrowni COGEMA w Pierrelatte we Francji, zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak i w następstwie wypadku o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, nie powinno spowodować promieniotwórczego skażenia wody, gleby lub powietrza innego Państwa Członkowskiego, które stanowiłoby istotne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.