Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.128.94

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2010 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności

COM(2009) 382 - 2009/0105 (COD)

(2010/C 128/16)

(Dz.U.UE C z dnia 18 maja 2010 r.)

Sprawozdawca generalny: Angelo GRASSO

Dnia 11 września 2009 r. Rada, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności

COM(2009) 382 - 2009/0105 (COD).

Dnia 29 września 2009 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło przygotowanie opinii w tej sprawie Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej.

Mając na względzie pilny charakter prac, na 457. sesji plenarnej w dniach 4-5 listopada 2009 r. (posiedzenie z 5 listopada) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Angela GRASSA na sprawozdawcę generalnego oraz stosunkiem głosów 70 do 2 - 1 osoba wstrzymała się od głosu - przyjął następującą opinię:

1. Wnioski

1.1. EKES zapoznał się z wnioskiem Komisji dotyczącym zmiany art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFRR(1). W istocie, z praktycznych doświadczeń wynika, że warunki kwalifikowalności w nim zawarte nie odpowiadają w pełni rzeczywistym potrzebom.

1.2. EKES popiera przedstawiony wniosek.

2. Uzasadnienie i zalecenia

2.1. EKES pragnie, by przepisy proponowane we wniosku miały zastosowanie do wszystkich społeczności zmarginalizowanych, a nie tylko do tej, którą wymieniono w motywach wniosku.

Zasadniczo przepisy te powinny być również stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii.

2.2. Zdaniem EKES-u należy rozszerzyć przepisy, o których mowa we wniosku, i objąć nimi zarówno zastąpienie istniejących budynków mieszkalnych nowymi budynkami, jak i renowację budynków istniejących, gwarantując jednocześnie oszczędności energii oraz trwałość.

2.3. EKES z zadowoleniem przyjmuje proponowane uproszczenia, jednak ogólnie ostrzega przed zbyt licznymi zmianami w prawodawstwie w ciągu jednego okresu programowania, gdyż może to prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa administracyjnego dla zainteresowanych stron, których dotyczyć będą zmiany zasad obowiązujących w tym okresie.

Bruksela, 5 listopada 2009 r.

Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Mario SEPI

______

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rad y z dnia 5 lipca 2006 r. zmienione rozporządzeniem (WE) nr 397/2009, Dz.U. L 210/1 z 31.7.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.