Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.100.135

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2009 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie)

COM(2008) 505 wersja ostateczna - 2008/0165 (COD)

(2009/C 100/23)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2009 r.)

Dnia 30 września 2008 r. Rada Unii Europejskiej, działając na podstawie art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie)

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i że ponadto była ona już przedmiotem opinii EKES-u przyjętej 2 grudnia 1998 r.(*), na 448. sesji plenarnej w dniach 21-23 października 2008 r. (posiedzenie z dnia 22 października 2008 r.) Komitet postanowił 119 głosami za - 1 osoba wstrzymała się od głosu - wydać pozytywną opinię w sprawie wniosku i odwołać się do stanowiska, które zajął www. dokumencie.

Brukseli, 22 października 2008 r.

Mario SEPI
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

______

(*) Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (EWG) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. C 40 z 15.2.1999, s. 34).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.