Opinia na temat planu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych powstałych w wyniku zmian w budynku 131X (Pamela) położonym w... - OpenLEX

Opinia na temat planu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych powstałych w wyniku zmian w budynku 131X (Pamela) położonym w strefie 1 zakładu Belgoprocess plc w Belgii, wydana zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.168.53

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2005 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 1 lipca 2005 r.
na temat planu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych powstałych w wyniku zmian w budynku 131X (Pamela) położonym w strefie 1 zakładu Belgoprocess plc w Belgii, wydana zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2005/C 168/14)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2005 r.)

W dniu 6 grudnia 2004 r., zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom Komisja Europejska otrzymała od rządu belgijskiego ogólne dane dotyczące planu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych powstałych w wyniku zmian w budynku 131X (Pamela) położonym w strefie 1 zakładu Belgoprocess plc.

Na podstawie ogólnych danych i po konsultacji z grupą ekspertów Komisja sporządziła następującą opinię:

1) Planowane modyfikacje dotyczą budynku 131X, w którym instalacja Pamela zostanie przekształcona w wielofunkcyjną jednostkę obróbki i kondycjonowania odpadów o średnim i wysokim poziomie radioaktywności emitujących promieniowanie alfa. W zmodyfikowanym budynku Pamela będą powstawać jedynie zanieczyszczenia gazowe kierowane do głównego komina 120X. Przewidziane są szczegółowe limity emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynku Pamela. Istniejące limity regulacyjne obowiązujące dla głównego komina 120X nie zostaną jednak zmienione.

2) Odległość pomiędzy budynkiem 131X a najbliżej położonym Państwem Członkowskim, w tym przypadku Niderlandami, wynosi 11 km.

3) Emisje zanieczyszczeń gazowych z budynku 131X podczas normalnej eksploatacji nie spowodują znaczącego narażenia zdrowia ludności innych Państw Członkowskich.

4) Płynne i stałe odpady radioaktywne powstające w wyniku eksploatacji instalacji Pamela będą poddawane obróbce, kondycjonowane i przechowywane na miejscu.

5) W przypadku nieprzewidzianej emisji odpadów radioaktywnych, która mogłaby wystąpić w następstwie awarii, której typ i wielkość określają ogólne dane, dawki promieniowania, na które mogłaby zostać narażona ludność w innych Państwach Członkowskich, nie byłyby znaczące z punktu widzenia zdrowia.

Podsumowując, Komisja wyraża opinię, że wdrożenie planu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych w jakiejkolwiek formie, powstałych w wyniku zmian w budynku 131X (Pamela) położonym w strefie 1 zakładu Belgoprocess plc w Belgii, zarówno w trakcie normalnej eksploatacji, jak i w następstwie awarii, której typ i wielkość określają ogólne dane, nie spowoduje promieniotwórczego skażenia wody, gleby lub powietrza innego Państwa Członkowskiego, które miałoby istotne znaczenie dla zdrowia ludzkiego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.