Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.375.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na drugim posiedzeniu w dniu 15 lipca 2019 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39711 - Qualcomm (rażące zaniżanie cen)

Sprawozdawca: Hiszpania

(2019/C 375/05)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

1. Komitet Doradczy (4 państwa członkowskie) zgadza się z Komisją, że na adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywnę.
2. Komitet Doradczy (4 państwa członkowskie) zgadza się z Komisją, że w celu obliczenia podstawowej kwoty grzywny należy uwzględnić rzeczywistą wartość sprzedaży Qualcommu w trakcie całego okresu naruszenia, w oparciu o szacunkową wartość sprzedaży pośredniej Qualcommu na rzecz osób trzecich w EOG.
3. Komitet Doradczy (4 państwa członkowskie) podziela stanowisko Komisji co do zmiennej kwoty grzywny nałożonej w tym przypadku.
4. Komitet Doradczy (4 państwa członkowskie) zgadza się z Komisją, że w tej sprawie należy zastosować dodatkową kwotę ("opłata z tytułu przystąpienia do porozumienia").
5. Komitet Doradczy (4 państwa członkowskie) zgadza się z Komisją, że w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności obciążające ani łagodzące.
6. Komitet Doradczy (4 państwa członkowskie) podziela stanowisko Komisji co do ostatecznej kwoty grzywny.
7. Komitet Doradczy (4 państwa członkowskie) zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.