Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.169.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2017 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39960 Systemy cieplne

Sprawozdawca: Republika Czeska

(2017/C 169/13)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2017 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że na zachowanie antykonkurencyjne, którego dotyczy projekt decyzji, składają się cztery osobne przypadki porozumień lub praktyk uzgodnionych między przedsiębiorstwami, stanowiące cztery naruszenia w rozumieniu art. 101 TFUE.
2. Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję oceną zakresu produktowego i geograficznego dla każdego z czterech naruszeń, zawartą w projekcie decyzji.
3. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedsiębiorstwa, których dotyczy projekt decyzji, uczestniczyły w czterech pojedynczych i ciągłych naruszeniach art. 101 TFUE, jak opisano w projekcie decyzji.
4. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że celem przedmiotowych czterech naruszeń było ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 101 TFUE, w postaci koordynacji cen lub koordynacji rynku.
5. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedmiotowe cztery naruszenia mogły mieć znaczny wpływ na handel między państwami członkowskimi UE.
6. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji dotyczącą czasu trwania przedmiotowych czterech naruszeń.
7. Komitet Doradczy zgadza się z projektem decyzji Komisji odnośnie do adresatów każdego z czterech naruszeń.
8. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że na adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywnę za każde z czterech naruszeń, w których uczestniczyli.
9. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją co do zastosowania wytycznych z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003.
10. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji w sprawie podstawowych kwot grzywien.
11. Komitet Doradczy zgadza się z określeniem czasu trwania naruszenia na potrzeby obliczenia grzywien.
12. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności obciążające ani łagodzące.
13. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że w odniesieniu do dwóch przedsiębiorstw, których dotyczy projekt decyzji, należy zastosować mnożnik służący zapewnieniu skutku odstraszającego.
14. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji dotyczącą zmniejszenia grzywien w oparciu o obwieszczenie w sprawie łagodzenia kar z 2006 r.
15. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji dotyczącą zmniejszenia grzywien w oparciu o obwieszczenie o postępowaniach ugodowych z 2008 r.
16. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją w sprawie ostatecznej kwoty grzywien.
17. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.