Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 26... - OpenLEX

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2012 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.39654 - Thomson Reuters Instrument Codes - Sprawozdawca: Luksemburg.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.326.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2013 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2012 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.39654 - Thomson Reuters Instrument Codes

Sprawozdawca: Luksemburg

(2013/C 326/02)

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2013 r.)

1.
Komitet Doradczy podziela zastrzeżenia Komisji wyrażone w projekcie decyzji przekazanej Komitetowi Doradczemu w dniu 12 listopada 2012 r. na podstawie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE") i art. 54 Porozumienia EOG.
2.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że postępowanie dotyczące Thomson Reuters można zamknąć w drodze decyzji na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.
3.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zobowiązania zaproponowane przez Thomson Reuters są odpowiednie, niezbędne i proporcjonalne oraz że powinny być prawnie wiążące dla tego przedsiębiorstwa.
4.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że - w świetle zobowiązań zaproponowanych przez Thomson Reuters i bez uszczerbku dla art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - nie ma już podstaw do podejmowania przez Komisję działań względem Thomson Reuters.
5.
Komitet Doradczy zwraca się do Komisji o uwzględnienie wszystkich pozostałych kwestii poruszonych podczas dyskusji.
6.
Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.