Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 403. posiedzeniu dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/A.38.381 - De Beers.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.175.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2006 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 403. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2006 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/A.38.381 - De Beers

(2006/C 175/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lipca 2006 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się, że postępowanie rozpoczęte formalnym pisemnym zgłoszeniem zastrzeżeń na mocy art. 82 traktatu w styczniu 2003 r. może zostać zakończone decyzją na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, co sprawi, że zobowiązania staną się wiążące dla spółki De Beers.

2. Komitet Doradczy zgadza się, że okres przejściowy od 2006 do 2008 r., w trakcie którego spółka De Beers może zakupić maksymalną ilość surowca diamentowego od spółki ALROSA, można uznać za niezbędny do stworzenia systemu dystrybucji dla ilości diamentów sprzedawanych uprzednio przez spółkę ALROSA spółce De Beers, opartego na zasadach konkurencji.

3. Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się, że - wobec zobowiązań zaproponowanych przez przedsiębiorstwa - nie ma już podstaw do podejmowania przez Komisję działań, przy czym nie narusza to art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1/2003.

4. Komitet Doradczy zaleca opublikowanie niniejszej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Komitet Doradczy zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę wszystkich innych kwestii poruszonych podczas dyskusji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.