Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.240.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.7995 - Deutsche Börse/London Stock Exchange

Sprawozdawca: Rumunia

(2017/C 240/04)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2017 r.)

Działanie

1. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1  ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

Wymiar unijny

2. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja ma wymiar unijny zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Rynek produktowy

3. Komitet Doradczy zgadza się z podanymi przez Komisję definicjami właściwych rynków produktowych zawartymi w projekcie decyzji na potrzeby dokonania oceny przedmiotowej transakcji, odnoszących się do następujących elementów:
a) obligacje i ich segmentacja (12 państw członkowskich);
b) umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (tzw. umowy repo) i ich segmentacja (12 państw członkowskich);
c) usługi rozliczeniowe i powiernicze oraz ich segmentacja (12 państw członkowskich);
d) usługi zarządzania zabezpieczeniami (CMS), ich ewentualna segmentacja oraz fakt, że CMS nie należą do tego samego rynku co inne usługi post-transakcyjne (12 państw członkowskich);
e) instrumenty pochodne i ich segmentacja (11 państw członkowskich). Mniejszość państw członkowskich (1 państwo członkowskie) wstrzymuje się od głosu.

Rynek geograficzny

4. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) zgadza się z podanymi przez Komisję definicjami właściwych rynków geograficznych zawartymi w projekcie decyzji.
5. W szczególności Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) zgadza się z następującym stwierdzeniem Komisji, że do celów oceny przedmiotowej transakcji:
a) rynkiem właściwym do celów rozliczania obligacji za pośrednictwem systemu CCP, a także umów "repo" objętych alternatywnym systemem obrotu (ATS) i rozliczanych za pośrednictwem systemu CCP, jest cały EOG;
b) Kwestia dokładnego zakresu geograficznego rynku usług rozliczeniowych, usług powierniczych oferowanych przez ICSD oraz dużych depozytariuszy w odniesieniu do papierów wartościowych przynoszących stały dochód, a także usług zarządzania zabezpieczeniami, może pozostać otwarta.

Ocena konkurencji

6. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja doprowadzi do znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji na następujących rynkach:
a) rynek usług rozliczania obligacji (12 państw członkowskich);
b) rynek nie-trójstronnych umów "repo" objętych alternatywnym systemem obrotu (ATS) i rozliczanych za pośrednictwem systemu CCP, lub alternatywnie rynek rozliczania umów "repo" objętych ATS (12 państw członkowskich);
c) rynek obrotu i rozliczania trójstronnych umów "repo" objętych ATS i rozliczanych za pośrednictwem systemu CCP (12 państw członkowskich);
d) rynek usług rozliczeniowych i powierniczych w odniesieniu do papierów wartościowych przynoszących stały dochód oferowanych przez ICSD i dużych depozytariuszy (12 państw członkowskich);
e) rynek usług zarządzania zabezpieczeniami (12 państw członkowskich);
f) rynek obrotu i rozliczania instrumentów pochodnych na akcje pojedynczych spółek, opartych na belgijskich, francuskich lub niderlandzkich instrumentach bazowych, lub alternatywnie na instrumentach bazowych dowolnego państwa EOG (11 państw członkowskich). Mniejszość państw członkowskich (1 państwo członkowskie) wstrzymuje się od głosu.

Zobowiązania

7. Komitet Doradczy (10 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że ostateczne zobowiązania zaproponowane przez zgłaszające strony w dniu 27 lutego 2017 r. rozwiązują kwestie związane z konkurencją na rynku obrotu i rozliczania instrumentów pochodnych na akcje pojedynczych spółek. Mniejszość państw członkowskich (1 państwo członkowskie) nie zgadza się. Mniejszość państw członkowskich (1 państwo członkowskie) wstrzymuje się od głosu.
8. Komitet Doradczy (11 państw członkowskich) zgadza się z przeprowadzoną przez Komisję analizą zobowiązań z dnia 27 lutego 2017 r., a w szczególności, z opinią, że zobowiązania te, przedłożone w osiemdziesiątym dniu procedury, nie spełniają standardów prawnych dotyczących późnych zobowiązań oraz że nie rozwiązują one w pełni i w sposób jednoznaczny problemów w zakresie konkurencji stwierdzonych na rynkach trójstronnych i nie-trójstronnych umów "repo" objętych ATS i rozliczanych za pośrednictwem systemu CCP oraz na rynku rozliczania obligacji, na których transakcja prowadziłaby do powstania faktycznego monopolu. Mniejszość państw członkowskich (1 państwo członkowskie) wstrzymuje się od głosu.

Zgodność z rynkiem wewnętrznym

9. Komitet Doradczy (11 państw członkowskich) zgadza się ze stanowiskiem Komisji, w myśl którego zgłoszona koncentracja powinna zostać uznana za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz Porozumieniem EOG zgodnie z art. 2 ust. 3 i art. 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG. Mniejszość państw członkowskich (1 państwo członkowskie) wstrzymuje się od głosu.
10. Komitet Doradczy (10 państw członkowskich) zgadza się, że ocena wpływu na konkurencję w odniesieniu do usług rozliczeń pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopę procentową, obrotu i rozliczania instrumentów pochodnych na stopę procentową będących przedmiotem obrotu giełdowego, obrotu i rozliczania włoskich instrumentów pochodnych na akcje pojedynczych spółek oraz zintegrowanych usług rozliczeniowych, powinna pozostać otwarta w ostatecznej decyzji. Mniejszość państw członkowskich (2 państwa członkowskie) wstrzymuje się od głosu.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.