Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu dotycząca projektu decyzji w sprawie M.6286 Südzucker ED&F Man - Sprawozdawca: Hiszpania.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.160.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2014 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.6286 Südzucker ED&F Man

Sprawozdawca: Hiszpania

(2014/C 160/06)

(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2014 r.)

1.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona koncentracja stanowi koncentrację w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004.
2.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja ma wymiar wspólnotowy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 139/2004.
3.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że do celów dokonania oceny omawianej transakcji definicje właściwych rynków produktowych są następujące:
a)
oddzielne rynki 1) dostaw cukru białego dla zakładów przetwórczych; i 2) dostaw cukru białego dla detalistów;
b)
oddzielny rynek dostaw cukru trzcinowego surowego i dostaw buraka cukrowego, przy czym kwestię podziału rynku cukru trzcinowego surowego na rynek preferencyjnego cukru trzcinowego surowego i rynek niepreferencyjnego cukru trzcinowego surowego można w tej sprawie pozostawić otwartą;
c)
rynek melasy, przy czym kwestię podziału na melasę buraczaną i melasę z trzciny cukrowej można w tej sprawie pozostawić otwartą;
d)
rynek bioetanolu, przy czym w tej sprawie nie ma konieczności określenia dokładnej definicji rynku produktowego;
e)
rynek biopaliw, przy czym w tej sprawie nie ma konieczności określenia dokładnej definicji rynku produktowego;
f)
rynek pasz, przy czym w tej sprawie nie ma konieczności określenia dokładnej definicji rynku produktowego;
g)
rynek wywarów melasowych, przy czym w tej sprawie nie ma konieczności określenia dokładnej definicji rynku produktowego.
4.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że do celów oceny przedmiotowej transakcji, stosowne rynki geograficzne definiuje się następująco:
a)
na poziomie krajowym 1) dostawy cukru białego dla zakładów przetwórczych; i 2) dostawy cukru białego dla detalistów we Włoszech;
b)
na poziomie krajowym dostawy cukru białego dla zakładów przetwórczych i dostawy cukru białego dla detalistów w Grecji, przy czym w tej sprawie nie ma konieczności określenia dokładnej definicji rynku geograficznego;
c)
rynek obejmujący co najmniej państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i kraje najsłabiej rozwinięte (LDC) i mogący również obejmować główne kraje dostarczające cukier trzcinowy surowy w ramach wykazu CXL (część porozumienia GATT) i wyjątkowych kontyngentów taryfowych w odniesieniu do dostawy preferencyjnego cukru trzcinowego surowego, przy czym w tej sprawie nie ma konieczności określenia dokładnej definicji rynku geograficznego;
d)
na terenie EOG lub na szczeblu krajowym w odniesieniu do dostaw melasy, przy czym w tej sprawie nie ma konieczności określenia dokładnej definicji rynku geograficznego;
e)
na terenie EOG w odniesieniu do bioetanolu, biopaliwa, pasz i wywarów melasowych, przy czym w tej sprawie nie ma konieczności określenia dokładnej definicji rynku geograficznego.
5.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że proponowana koncentracja prawdopodobnie spowoduje znaczne zakłócenie skutecznej konkurencji na wspólnym rynku dostaw cukru białego dla zakładów przetwórczych we Włoszech lub znacznej jego części.
6.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że proponowana koncentracja prawdopodobnie nie spowoduje znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części na następujących rynkach:
a)
wszystkich rynkach dostaw cukru białego dla zakładów przetwórczych innych niż wymienione w pytaniu 5;
b)
wszystkich rynkach dostaw cukru białego dla detalistów;
c)
wszystkich rynkach dostaw cukru trzcinowego surowego do UE;
d)
wszystkich rynkach dostaw melasy;
e)
wszystkich rynkach bioetanolu;
f)
wszystkich rynkach biopaliw;
g)
wszystkich rynkach pasz;
h)
wszystkich rynkach wywarów melasowych.
7.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że złożone zobowiązania są wystarczające do usunięcia znacznych zakłóceń konkurencji na rynku dostaw cukru białego dla zakładów przetwórczych we Włoszech.
8.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że proponowana koncentracja nie zakłóca w sposób znaczący skutecznej konkurencji na rynku wewnętrznym ani na znacznej jego części, pod warunkiem pełnego przestrzegania zobowiązań podjętych przez strony i uwzględniając wszystkie zobowiązania łącznie.
9.
Komitet Doradczy zwraca się do Komisji o uwzględnienie wszystkich pozostałych kwestii poruszonych podczas dyskusji.
10.
Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, w myśl którego zgłoszona koncentracja powinna zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz Porozumieniem EOG zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.