Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.139.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 maja 2017 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na jego posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.7278 - General Electric/ALSTOM (Thermal Power - Renewable Power & Grid business)
Sprawozdawca: Zjednoczone Królestwo

(2017/C 139/02)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2017 r.)

Działanie

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Wymiar unijny

2. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że transakcja ma wymiar unijny zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Rynki produktowe i geograficzne

3. Komitet Doradczy zgadza się z definicją właściwych rynków produktowych i geograficznych przedstawioną przez Komisję w projekcie decyzji.
4. W szczególności Komitet Doradczy zgadza się z wnioskami Komisji, że do celów oceny transakcji wysokowydajne turbiny gazowe dla częstotliwości sieci 50 Hz o mocy wyjściowej powyżej 90 MW, w tym (i) powiązane wstępne usługi serwisowe i (ii) zapewnianie systemu kontroli turbin gazowych, stanowią oddzielny właściwy rynek produktowy.
5. W szczególności Komitet Doradczy zgadza się z wnioskami Komisji, że kwestia tego, czy należy dokonać dalszej segmentacji rynku wysokowydajnych turbin gazowych dla częstotliwości sieci 50 Hz na podstawie różnych klas mocy wyjściowej (turbiny średniej, dużej i bardzo dużej mocy) i na podstawie różnych konfiguracji elektrowni (cykl kombinowany i cykl prosty), może pozostać otwarta.
6. Komitet Doradczy zgadza się z wnioskami Komisji, że istnieją następujące właściwe rynki produktowe:
6.1. rynek serwisowania każdej ramy wysokowydajnych turbin gazowych stron o pewnym stopniu zużycia;
6.2. rynek generatorów przeznaczonych do elektrowni cieplnych;
6.3. rynek serwisowania generatorów;
6.4. rynek turbin parowych dużej mocy;
6.5. rynek serwisowania turbin parowych;
6.6. rynek generatorów pary z odzyskiem ciepła przeznaczonych do elektrowni cieplnych;
6.7. rynek systemów kontroli elektrowni i jednostek przeznaczonych do elektrowni cieplnych;
6.8. rynek przesyłania i dystrybucji produktów (tj. stałych układów kompensacji szeregowej i systemów zarządzania siecią).
7. Komitet Doradczy zgadza się z wnioskami Komisji, że do celów oceny transakcji kwestia tego, czy uznawany zakres geograficzny rynku wysokowydajnych turbin gazowych dla częstotliwości sieci 50 Hz (w tym powiązanych wstępnych usług serwisowych i zapewniania systemu kontroli turbin gazowych) i jego potencjalnych segmentów powinien być ogólnoświatowy (z wyjątkiem Chin i Iranu) czy obejmować tylko EOG, może pozostać otwarta.
8. Komitet Doradczy zgadza się z wnioskami Komisji, że istnieją następujące właściwe rynki geograficzne:
8.1. rynek generatorów sprzedawanych w pakiecie z wysokowydajnymi turbinami gazowymi dla częstotliwości sieci 50 Hz;
8.2. ogólny rynek generatorów przeznaczonych do elektrowni cieplnych;
8.3. rynek turbin parowych sprzedawanych w pakiecie z wysokowydajnymi turbinami gazowymi dla częstotliwości sieci 50 Hz;
8.4. ogólny rynek turbin parowych przeznaczonych do elektrowni cieplnych;
8.5. rynek systemów kontroli elektrowni i jednostek;
8.6. rynek generatorów pary z odzyskiem ciepła;
8.7. rynek serwisowania wysokowydajnych turbin gazowych o pewnym stopniu zużycia;
8.8. rynek serwisowania generatorów;
8.9. rynek serwisowania turbin parowych;
8.10. rynek produktów do przesyłania i dystrybucji.

Ocena konkurencji

9. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że transakcja prowadzi do znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku wysokowydajnych turbin gazowych dla częstotliwości sieci 50 Hz, a w szczególności w segmentach wysokowydajnych turbin gazowych dużej i bardzo dużej mocy dla częstotliwości sieci 50 Hz.
10. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że transakcja prowadzi do znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku generatorów sprzedawanych w pakiecie z wysokowydajnymi turbinami gazowymi dla częstotliwości sieci 50 Hz.
11. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że transakcja prowadzi do znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku turbin parowych dużej mocy sprzedawanych w pakiecie z wysokowydajnymi turbinami gazowymi dla częstotliwości sieci 50 Hz.
12. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że transakcja prowadzi do znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku serwisowania wysokowydajnych turbin gazowych 9FA produkowanych przez przedsiębiorstwo GE i w segmentach tego rynku (tj. trzech kluczowych usług i unowocześnień).
13. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że ostateczne zobowiązania zaproponowane przez stronę zgłaszającą w dniu 6 sierpnia 2015 r. w pełni odpowiadają na stwierdzone przez Komisję problemy w zakresie konkurencji.
14. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że z zastrzeżeniem całkowitego wypełnienia ostatecznych zobowiązań zaproponowanych przez stronę zgłaszającą w dniu 6 sierpnia 2015 r. transakcja prawdopodobnie nie doprowadzi do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku wewnętrznym lub na jego istotnej części.
15. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji, że jest mało prawdopodobne, by zgłoszona transakcja spowodowała skutki horyzontalne prowadzące do istotnego ograniczenia skutecznej konkurencji na następujących rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ, i na potencjalnych rynkach: (i) na rynkach innych części do elektrowni cieplnych (tj. generatorów, turbin parowych, generatorów pary z odzyskiem ciepła, systemów kontroli elektrowni i jednostek); (ii) na rynku serwisowania generatorów; (iii) na rynku serwisowania turbin parowych; (iv) na potencjalnych rynkach systemów zarządzania siecią, systemów zarządzania energią i systemów zarządzania dużymi sieciami; (v) na potencjalnych rynkach stałych układów kompensacji szeregowej.

Zgodność z rynkiem wewnętrznym

16. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że transakcja powinna zatem zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.