Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.321.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 września 2017 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 27 września 2017 r.
dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z krajowego obiektu trwałego składowania Radiana położonego na terenie przylegającym do terenu elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny)

(2017/C 321/02)

(Dz.U.UE C z dnia 28 września 2017 r.)

Poniższa ocena została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami traktatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych ocen, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zobowiązań wynikających z tego traktatu, a także z prawodawstwa wtórnego 1 .

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska otrzymała od rządu Bułgarii - zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom - dane ogólne dotyczące planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych 2  pochodzących z obiektu trwałego składowania Radiana.

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, o które Komisja wystąpiła w dniu 22 maja 2017 r. i które zostały przekazane przez władze bułgarskie w dniu 21 czerwca 2017 r., a także po konsultacji z grupą ekspertów, Komisja sporządziła następującą opinię:

1. Odległość pomiędzy obiektem trwałego składowania a najbliższym punktem położonym w innym państwie członkowskim, w tym przypadku w Rumunii, wynosi 5 km.
2. W okresie eksploatacji obiektu trwałego składowania:
- odpady promieniotwórcze będą składowane na terenie obiektu bez zamiaru ich ponownego wydobycia,
- obiekt nie będzie objęty zezwoleniem na odprowadzanie uwolnień lotnych i ciekłych substancji promieniotwórczych. W ramach normalnej działalności obiekt ten nie będzie uwalniać lotnych ani ciekłych substancji promieniotwórczych,
- w przypadku nieplanowanych uwolnień substancji promieniotwórczych w wyniku wypadków o charakterze i skali określonych w danych ogólnych, dawki, na które zostałaby narażona ludność w innym państwie członkowskim, nie miałyby istotnego znaczenia z punktu widzenia ochrony zdrowia, w odniesieniu do poziomów referencyjnych określonych w dyrektywach ustanawiających podstawowe normy bezpieczeństwa 3 .
3. Po okresie eksploatacji obiektu trwałego składowania:

Przewidziane środki dotyczące ostatecznego zamknięcia obiektu trwałego składowania, opisane w ogólnych danych, gwarantują, że wnioski zawarte w pkt 2 pozostaną aktualne w perspektywie długoterminowej.

W związku z powyższym Komisja wyraża opinię, że wdrożenie planu trwałego składowania wszystkich rodzajów odpadów promieniotwórczych pochodzących z obiektu trwałego składowania Radiana, znajdującego się na terenie przylegającym do terenu elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii, w okresie jego normalnej eksploatacji i po jego ostatecznym zamknięciu, a także w razie wypadków o charakterze i skali określonych w danych ogólnych, nie spowoduje znaczącego z punktu widzenia zdrowia skażenia promieniotwórczego wody, gleby ani powietrza w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do przepisów określonych w dyrektywach ustanawiających podstawowe normy bezpieczeństwa.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2017 r.
W imieniu Komisji
Miguel ARIAS CAÑETE
Członek Komisji
1 Przykładowo zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy poddać bardziej szczegółowej ocenie aspekty środowiskowe. W szczególności Komisja pragnie zwrócić uwagę na przepisy dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, zmienionej dyrektywą 2014/52/UE; dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, jak również dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
2 Składowanie odpadów radioaktywnych w rozumieniu pkt 1 zalecenia Komisji 2010/635/Euratom z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom (Dz.U. L 279 z 23.10.2010, s. 36).
3 Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1) i dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom oraz 2003/122/Euratom ze skutkiem od dnia 6 lutego 2018 r. (Dz.U. L 13 z 17.1.2014, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.