Dz.U.UE.C.2019.62.309

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniającego decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]"

(COM(2018) 478 final - 2017/0351 (COD))

oraz "Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS - TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]"

(COM(2018) 480 final - 2017/0352 (COD))

(2019/C 62/51)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

WniosekParlament Europejski, 10.9.2018
Podstawa prawnaArt. 16 ust. 2, art. 74, art. 77 ust. 2 lit. a), b), d) i e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialnaSekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
Data przyjęcia na sesji plenarnej17.10.2018
Sesja plenarna nr538
Wynik głosowania196/2/5
(za/przeciw/wstrzymało się)

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i że ponadto była ona już przedmiotem opinii SOC/573 - "Pakiet dotyczący interoperacyjności" 1  przyjętej w dniu 23 maja 2018 r., na 538. sesji plenarnej w dniach 17 i 18 października 2018 r. (posiedzenie z dnia 17 października 2018 r.), Komitet stosunkiem głosów 196 do 2 (5 osób wstrzymało się od głosu) postanowił wydać pozytywną opinię w sprawie wniosku i odwołać się do stanowiska, które zajął w ww. dokumencie.

Bruksela, dnia 17 października 2018 r.

Luca JAHIER

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

1 Dz.U. C 283 z 10.8.2018, s. 48.