Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Francję do wynegocjowania umowy uzupełniającej obowiązujący traktat dwustronny ze Zjednoczonym Królestwem dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy[COM(2020) 622 final - 2020/0160 (COD)].

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.429.296

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Francję do wynegocjowania umowy uzupełniającej obowiązujący traktat dwustronny ze Zjednoczonym Królestwem dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy"

[COM(2020) 622 final - 2020/0160 (COD)]

(2020/C 429/39)

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2020 r.)

Wniosek o konsultacjęParlament Europejski, 14.9.2020

Rada, 27.7.2020

Podstawa prawnaArt. 2 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialnaSekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
Data przyjęcia na sesji plenarnej16.9.2020
Sesja plenarna nr554
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)Jednomyślność

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 554. sesji plenarnej w dniach 16, 17 i 18 września 2020 r. (posiedzenie z 16 września) Komitet jednogłośnie postanowił wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, dnia 16 września 2020 r.

Luca JAHIER
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.