Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.440.199

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021-2027 (program »Perykles IV«)"
(COM(2018) 369 final - 2018/0194(CNS))

(2018/C 440/34)

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2018 r.)

Wniosek o konsultacjęKomisja Europejska, 18.6.2018
Podstawa prawnaArt. 133 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Sekcja odpowiedzialnaSekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Data przyjęcia na sesji plenarnej19.9.2018
Sesja plenarna nr537
Wynik głosowania207/0/1
(za / przeciw / wstrzymało się)

Uznawszy, że treść wniosku jest zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 537. sesji plenarnej w dniach 19 i 20 września 2018 r. (posiedzenie z 19 września 2018 r) Komitet postanowił 207 głosami - 1 osoba wstrzymała się od głosu - wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, dnia 19 września 2018 r.

Luca JAHIER
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.