Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.440.104

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/ 2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych"

(COM(2018) 289 final - 2018/0142 (COD))

(2018/C 440/17)

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2018 r.)

Sprawozdawca: Mindaugas MACIULEVIČIUS

Wniosek o konsultacjęParlament Europejski, 28.5.2018
Rada, 1.6.2018
Podstawa prawnaArt. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialnaSekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji
Data przyjęcia przez sekcję4.9.2018
Data przyjęcia na sesji plenarnej19.9.2018
Sesja plenarna nr537
Wynik głosowania190/2/3
(za/przeciw/wstrzymało się)
1. Wnioski i zalecenia
1.1. EKES przyjmuje z zadowoleniem wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 1 . Wniosek przedstawiono po otrzymaniu informacji zwrotnych od zainteresowanych stron i państw członkowskich w pierwszym okresie wdrażania i w związku z tym należy go poprzeć.
1.2. EKES popiera przedłużenie o kolejne pięć lat uprawnienia Komisji do przyjmowania niezbędnych aktów delegowanych, gdyż istnieje stała potrzeba aktualizacji różnych elementów procesu homologacji typu.
1.3. EKES przyjmuje z zadowoleniem zdecydowane zobowiązanie Komisji do konsultowania się z różnymi zainteresowanymi stronami i partnerami społecznymi w odniesieniu do każdej inicjatywy w tej dziedzinie.
1.4. EKES odnotowuje działania Komisji na szczeblu międzynarodowym. Nowe standardy wprowadzane aktami delegowanymi są określane w ścisłej współpracy z międzynarodowymi organami roboczymi, takimi jak specjalne grupy robocze Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i OECD.
2. Wniosek Komisji
2.1. Po otrzymaniu informacji zwrotnych od zainteresowanych stron i państw członkowskich w pierwszym okresie wdrażania Komisja we wniosku zmienia rozporządzenie (UE) nr 167/2013 w kontekście postępu technicznego w celu uaktualnienia niektórych wymogów i skorygowania niektórych błędów redakcyjnych.
2.2. Ściślej rzecz biorąc omawiany akt wprowadza wyjaśnienia do dwóch definicji kategorii ciągników oraz koryguje niektóre terminy, ważne dla jednolitego stosowania rozporządzenia bez możliwości interpretacji, oraz odniesienia do uchylonego aktu prawnego.
2.3. W rozporządzeniu (EU) nr 167/2013 uprawnia się Komisję do ustanowienia, w stosownych przypadkach, szczegółowych wymagań technicznych, procedur badań i dopuszczalnych wartości w czterech aktach delegowanych dotyczących: (i) bezpieczeństwa pracy (wymogi dotyczące konstrukcji pojazdów); (ii) bezpieczeństwa funkcjonalnego; (iii) układów hamulcowych; oraz (iv) efektywności środowiskowej i osiągów napędu. Okres obowiązywania uprawnienia upłynął już 21 marca 2018 r.
2.4. Omawiany wniosek przedłuża przekazane Komisji uprawnienia w zakresie przyjmowania aktów delegowanych na okres kolejnych 5 lat i ustanawia automatyczne przedłużenie, chyba że Rada lub Parlament Europejski wyraźnie wyrażą sprzeciw.
3. Uwagi ogólne
3.1. EKES przyjmuje z zadowoleniem omawiany wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013. Stanowi on odpowiedź na obawy zgłoszone przez zainteresowane strony i państwa członkowskie oraz aktualizuje niektóre wymogi i poprawia błędy redakcyjne, przez co zwiększa stosowalność i jasność tekstu prawnego. Jest to oczywiście korzystne dla wszystkich.
3.2. Jeśli chodzi o przedłużenie o kolejne pięć lat uprawnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych, EKES zasadniczo zgadza się z wnioskiem i jest zadowolony z tego, że - tak jak zawsze postulował - Komisja uznała za stosowne przedłużenie przekazania uprawnień na czas określony z możliwością przedłużenia na dalsze okresy, o ile Rada i Parlament nie zgłoszą zastrzeżeń 2 .

Bruksela, dnia 19 września 2018 r.

Luca JAHIER
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
1 Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1; Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s. 42.
2 Dz.U. C 345 z 13.10.2017, s. 67.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.