Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE - Przedłużenie terminu - Wniosek państwa członkowskiego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.148.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2009 r.

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE - Przedłużenie terminu

Wniosek państwa członkowskiego

(2009/C 148/12)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2009 r.)

Dnia 3 czerwca 2009 r. Komisja otrzymała wniosek złożony na mocy art. 30 ust. 4 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych(1).

Przedmiotowy wniosek, złożony przez Królestwo Hiszpanii, dotyczy produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w tym kraju. Wniosek ten został opublikowany w Dz.U. C 136 z 16 czerwca 2009, s. 37. Pierwotny termin upływa dnia 4 września 2009 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że służby Komisji muszą otrzymać i zbadać dodatkowe informacje oraz zgodnie z przepisami art. 30 ust. 6 zdanie trzecie wyżej wymienionej dyrektywy, okres, jakim dysponuje Komisja na podjęcie decyzji, zostaje przedłużony o jeden miesiąc.

Ostateczny termin upływa zatem dnia 4 października 2009 r.

______

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.