Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.298.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2006 r.

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE
(2006/C 298/07)

Wniosek państwa członkowskiego

Dnia 20 listopada 2006 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 30 ust 4 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(1). Pierwszym dniem roboczym następującym po wpłynięciu wniosku był dzień 21 listopada 2006 r.

Wniosek ten, złożony przez Danię, dotyczy usług kurierskich związanych z przesyłaniem paczek w tym kraju. Artykuł 30 przewiduje, iż przepisy dyrektywy 2004/17/WE nie mają zastosowania, jeżeli dana działalność bezpośrednio podlega konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Ocena spełnienia tych warunków dokonywana jest wyłącznie na mocy przepisów dyrektywy 2004/17/WE i nie ma wpływu na zastosowanie reguł konkurencji.

Komisji przysługuje termin trzech miesięcy począwszy od pierwszego dnia roboczego określonego powyżej na podjęcie decyzji dotyczącej przedmiotowego wniosku. Termin upływa zatem w dniu 21 lutego 2007 r.

Przepisy wyżej wymienionego ust. 4 akapit trzeci mają zastosowanie. W związku z tym okres, jakim dysponuje Komisja na podjęcie decyzji, może zostać przedłużony o jeden miesiąc. Takie ewentualne przedłużenie okresu na podjęcie decyzji będzie przedmiotem publikacji.

______

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 (Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.