Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.167.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2017 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 224/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/890, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

(2017/C 167/02)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2017 r.)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 :

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest rozporządzenie (UE) nr 224/2014 2 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/890 3 .

Administratorem tej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG C (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem dokonującym operacji przetwarzania jest dział 1C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

DGC 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 224/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/890.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie określone w tym rozporządzeniu.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wnioski o dostęp, a także wnioski o poprawkę lub sprzeciwy będą rozpatrywane zgodnie z sekcją 5 decyzji Rady 2004/644/WE 4 .

Dane osobowe będą przechowywane jeszcze przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych zamrożeniem aktywów lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, jeżeli zostanie ono wszczęte.

Podmioty danych mogą odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

1 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
2 Dz.U. L 70 z 11.3.2014, s. 1.
3 Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 1.
4 Dz.U. L 296 z 21.9.2004, s. 16.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.