Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/806 i rozporządzeniem Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/798 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.171.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 maja 2019 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/806 i rozporządzeniem Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/798 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(2019/C 171/03)

(Dz.U.UE C z dnia 20 maja 2019 r.)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1 .

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2013/255/WPZiB 2 , zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2019/806 3 , i rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/798 5 .

Administratorem danych dla tej operacji przetwarzania jest dział RELEX.1.C w Dyrekcji Generalnej C - Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności (RELEX) Sekretariatu Generalnego Rady. Kontakt:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2013/255/WPZiB, zmienioną decyzją (WPZiB) 2019/806, i z rozporządzeniem (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/798.

Podmiotami danych są osoby fizyczne, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 36/2012.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z tym związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących podmiotom danych, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą przechowywane jeszcze przez pięć lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, jeżeli zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla sądowych, administracyjnych i pozasądowych środków zaskarżenia każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
3 Dz.U. L 132 z 20.5.2019, s. 36.
4 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
5 Dz.U. L 132 z 20.5.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.