Dz.U.UE.C.2018.464.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

(2018/C 464/03)

(Dz.U.UE C z dnia 27 grudnia 2018 r.)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1 .

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2013/184/WPZiB 2 , zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2018/2054 3 , i rozporządzenie Rady (UE) nr 401/2013 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/2053 5 .

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG RELEX (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem dokonującym operacji przetwarzania jest RELEX.1.C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2013/184/WPZiB, zmienioną decyzją (WPZiB) 2018/2054, i z rozporządzeniem (UE) nr 401/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/2053.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 401/2013.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących podmiotom danych, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

1 Dz.U. L 295 z, 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75.
3 Dz.U. L 327 I z 21.12.2018, s. 5.
4 Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 1.
5 Dz.U. L 327 I z 21.12.2018, s. 1.