Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2012/642/WPZiB i rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006, które dotyczą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.377.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2012/642/WPZiB i rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/ 2006, które dotyczą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

(2020/C 377/05)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1 .

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2012/642/WPZiB 2 , wykonywana decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/1650 3 , i rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1648 5 .

Administratorem na potrzeby przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej, reprezentowana przez dyrektora generalnego DG RELEX (stosunki zewnętrzne) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, któremu powierzono operację przetwarzania danych, jest RELEX.1.C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2012/642/WPZiB, wykonywaną decyzją wykonawczą (WPZiB) 2020/1650, i z rozporządzeniem (WE) nr 765/ 2006, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1648.

Podmiotami danych są osoby fizyczne, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2012/642/ WPZiB i w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez pięć lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.
3 Dz.U. L 370 I z 6.11.2020, s. 9.
4 Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.
5 Dz.U. L 370 I z 6.11.2020, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.