Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1763 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.366.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 października 2020 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1763 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

(2020/C 366/06)

(Dz.U.UE C z dnia 30 października 2020 r.)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1  uwagę podmiotów danych zwraca się na przedstawione poniżej informacje:

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady (WPZiB) 2015/1763 2 , zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2020/1585 3 , i rozporządzenie Rady (UE) 2015/1755 4 , wykonywane rozporządzeniem Rady (UE) 2020/1578 5 .

Administratorem na potrzeby przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej, reprezentowana przez dyrektora generalnego DG RELEX (stosunki zewnętrzne) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, któremu powierzono operację przetwarzania danych, jest RELEX.1.C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją (WPZiB) 2015/1763, zmienioną decyzją (WPZiB) 2020/1585, i z rozporządzeniem (UE) 2015/1755, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1578.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji (WPZiB) 2015/1763 i w rozporządzeniu (UE) 2015/1755.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji zainteresowanej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących podmiotom danych, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Bez uszczerbku dla sądowych, administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725(edp- s@edps.europa.eu).

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 37.
3 Dz.U. L 362 z 30.10.2020, s. 27.
4 Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 1.
5 Dz.U. L 362 z 30.10.2020, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.