Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.344.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 października 2020 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

(2020/C 344/12)

(Dz.U.UE C z dnia 16 października 2020 r.)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1725 1 .

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 2 , wykonywana decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/1483 3 , i rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1481 5 .

Administratorem na potrzeby przedmiotowej operacji przetwarzania danych jest Rada Unii Europejskiej, reprezentowana przez dyrektora generalnego DG RELEX (ds. Stosunków Zewnętrznych) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, któremu powierzono operację przetwarzania danych, jest RELEX.1.C, którego dane kontaktowe są następujące:

Rada Unii Europejskiej

Sekretariat Generalny

RELEX.1.C.

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją (WPZiB) 2013/1333, wykonywaną decyzją wykonawczą (WPZiB) 2020/1483, i z rozporządzeniem (UE) 2016/44, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1481.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu (UE) 2016/44.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji zainteresowanej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących podmiotom danych, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.
3 Dz.U. L 341 z 15.10.2020, s. 16
4 Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1.
5 Dz.U. L 341 z 15.10.2020, s. 7

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.