Dz.U.UE.C.2019.36.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/135 i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/132, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

(2019/C 36/03)

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2019 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób wyszczególnionych w załączniku do decyzji Rady 2011/72/WPZiB 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/135 2 , i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 101/2011 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/132 4 .

Po dokonaniu przeglądu wykazu wskazanych osób Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wyszczególnione w wyżej wymienionych załącznikach powinny pozostać w wykazie osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji 2011/72/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 101/2011.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich - które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 101/2011 - by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Zwraca się również uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą one złożyć do Rady, do dnia 30 września 2019 r., wniosek - wraz z dokumentami uzupełniającymi - o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie została ponownie rozważona; wnioski takie należy przesyłać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów kolejnego przeglądu wykazu wyznaczonych osób przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 5 decyzji 2011/72/WPZiB i art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 101/2011.

1 Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62.
2 Dz.U. L 25 z 29.1.2019, s. 32.
3 Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.
4 Dz.U. L 25 z 29.1.2019, s. 12.