Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane we wspólnym stanowisku 2001/931/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

(2019/C 6/05)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2019 r.)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1  podmioty danych są proszone o zwrócenie uwagi na przedstawione poniżej informacje.

Podstawą prawną tej operacji przetwarzania jest wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB 2 , zmienione i zaktualizowane decyzją Rady (WPZiB) 2019/25 3 , i rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/24 5 .

Administratorem tej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG RELEX (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, który zajmuje się tą operacją przetwarzania, jest Dział 1C w DG RELEX, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i zaktualizowanie wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2001/931/WPZiB, zmienionym i zaktualizowanym decyzją Rady (WPZiB) 2019/25, i z rozporządzeniem (WE) nr 2580/2001, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/24.

Podmiotami danych są osoby fizyczne, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone we wspólnym stanowisku 2001/931/WPZiB i w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących podmiotom danych, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Bez uszczerbku dla sądowych, administracyjnych i pozasądowych środków zaskarżenia każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.
3 Dz.U. L 6 z 9.1.2019, s. 6.
4 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.
5 Dz.U. L 6 z 9.1.2019, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.