Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.232.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

Ogłoszenie skierowane do osoby i podmiotu objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(2017/C 232/05)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2017 r.)

Niniejszym przekazuje się poniższe informacje do wiadomości osoby i podmiotu figurujących w załączniku I do decyzji Rady 2013/255/WPZiB 1  oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 2  w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, tj. do Sajiego Darwisha (nr 236) oraz Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (nr 21).

Rada zamierza utrzymać środki ograniczające wobec ww. osoby oraz podmiotu i zmienić uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie. Niniejszym informuje się odnośne osobę i podmiot, że do dnia 25 lipca 2017 r. mogą złożyć wniosek do Rady o otrzymanie przedmiotowego uzasadnienia; w tej sprawie należy pisać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

1 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
2 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.