Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/101/WPZiB zmienionej decyzją 2013/89/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004 dotyczącym środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.49.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lutego 2013 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/101/WPZiB zmienionej decyzją 2013/89/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004 dotyczącym środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

(2013/C 49/04)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lutego 2013 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Niniejsze ogłoszenie skierowane jest do osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku I do decyzji Rady 2011/101/WPZiB, zmienionej decyzją Rady 2013/89/WPZiB(1) oraz w załączniku III do rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004 dotyczącym środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe.

Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że osoby, podmioty i organy wymienione we wspomnianych załącznikach powinny nadal figurować w wykazie osób, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji 2011/101/WPZiB i rozporządzeniu (WE) nr 314/2004.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, podmiotów i organów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 314/2004, o uzyskanie zezwolenia na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 7 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby, podmioty i organy mogą złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie. Wnioski takie należy przesyłać na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C - Unit 1C (Horizontal Issues)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób, podmiotów i organów na fakt, że przysługuje im możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi i art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

______

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.2013, s. 37.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.