Ogłoszenie skierowane do osób podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w... - OpenLEX

Ogłoszenie skierowane do osób podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.242.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lipca 2016 r.

Ogłoszenie skierowane do osób podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(2016/C 242/03)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lipca 2016 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób umieszczonych w wykazie w załączniku I do decyzji Rady 2013/255/WPZiB 1 oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 2 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

Rada zamierza zmienić uzasadnienia dotyczące następujących osób wymienionych w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB oraz w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012: Houmam Jaza'iri (nr 1), Maher Al-Assad (nr 2), Atej Najib (nr 4), Hafiz Makhluf (nr 5), Jamil Hassan (nr 10), generał dywizji Ghassan Ahmed Ghannan (nr 13), generał broni Munir Adanov (nr 45), generał broni Ali Abdullah Ayyub (nr 56), generał broni Fahd Jasim al-Furayj (nr 57), generał dywizji Zuhair Hamad (nr 62), Bushra Al-Assad (nr 71), Asma Al-Assad (nr 72), Mohammad Ibrahim Al Sha'ar (nr 107), Suleiman Al Abbas (nr 181), Ismael Ismael (nr 185), Suhayl Hassan (nr 193) oraz Emad Hamsho (nr 204).

Odnośne osoby zostają niniejszym poinformowane, że do dnia 8 lipca 2016 r. mogą złożyć wniosek do Rady o otrzymanie przedmiotowego uzasadnienia; w tej sprawie należy pisać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

1 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
2 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.