Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej... - OpenLEX

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1965, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1959, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.458.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2021 r.

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1965, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1959, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli
(2021/C 458/05)

Następujące informacje są skierowane do osób wymienionych w załączniku I do decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1965 2 , i w załączniku IV do rozporządzenia Rady (UE) 2017/2063 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1959 4 , w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli.

Po dokonaniu przeglądu wykazu wskazanych osób Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wyszczególnione w wyżej wymienionych załącznikach powinny nadal figurować w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji (WPZiB) 2017/2074 oraz rozporządzeniu (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli. Powody umieszczenia tych osób w wykazie podano przy odnośnych wpisach w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę odnośnych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli, o uzyskanie zezwolenia na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 9 rozporządzenia).

Odnośne osoby mogą wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć przed 30 lipca 2022 r. na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIA

adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowego przeglądu przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 13 decyzji (WPZiB) 2017/2074 i z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2063.

Zwraca się także uwagę odnośnych osób na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 60.
2 Dz.U. L 400 z 12.11.2021, s. 148.
3 Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 21.
4 Dz.U. L 400 z 12.11.2021, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.