Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.123.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/539 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

(2019/C 123/11)

(Dz.U.UE C z dnia 2 kwietnia 2019 r.)

Uwagę osób, których dotyczą dane, zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2018/1725 1 .

Podstawą prawną tej operacji przetwarzania jest decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 2  zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2019/539 3 .

Administratorem danych dla tej operacji przetwarzania jest dział RELEX.1.C w Dyrekcji Generalnej C - Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności (RELEX) Sekretariatu Generalnego Rady. Kontakt:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją (WPZiB) 2015/1333, zmienioną decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2019/539.

Osoby, których dotyczą dane, są osobami fizycznymi spełniającymi kryteria umieszczenia w wykazie określone w decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą przechowywane jeszcze przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, jeżeli zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każda osoba, której dotyczą dane, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.
3 Dz.U. L 93 z 2.4.2019, s. 15.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.