Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane i do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.9.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane i do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

(2019/C 9/04)

(Dz.U.UE C z dnia 10 stycznia 2019 r.)

Uwagę osób, których dotyczą dane, zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1 .

Podstawą prawną tej operacji przetwarzania jest decyzja Rady (WPZiB) 2017/1775 2 , wykonywana decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2019/29 3 .

Administratorem tej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG RELEX (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem dokonującym operacji przetwarzania jest RELEX.1.C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją (WPZiB) 2017/1775, wykonywaną decyzją wykonawczą (WPZiB) 2019/29.

Osoby, których dotyczą dane, są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie określone w decyzji (WPZiB) 2017/1775

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane jeszcze przez 5 lat od momentu, gdy osoba, której dotyczą dane, zostanie usunięta z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, jeżeli zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla sądowych, administracyjnych i pozasądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dotyczą dane, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 251 z 29.9.2017, s. 23.
3 Dz.U. L 8 z 10.1.2019, s. 30.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.