Ogłoszenie skierowane do osób, grup i podmiotów umieszczonych na liście, objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, zaktualizowanego decyzją Rady (WPZiB) 2022/1241, i art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1230

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.277.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2022 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, grup i podmiotów umieszczonych na liście, objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, zaktualizowanego decyzją Rady (WPZiB) 2022/1241, i art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1230
(2022/C 277/02)

Poniższe informacje skierowane są do wyżej wspomnianych osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie zawartym w decyzji Rady (WPZiB) 2022/1241 1  i rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) 2022/1230 2 .

Rada Unii Europejskiej ustaliła, że powody umieszczenia w wyżej wspomnianym wykazie danych osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB 3  z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 4  z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu są wciąż zasadne. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać w wykazie nazwiska tych osób oraz nazwy tych grup i podmiotów.

W rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001 przewidziano, że wszystkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze należące do odnośnych osób, grup i podmiotów zostaną zamrożone i że tym osobom, grupom i podmiotom nie można udostępniać - ani bezpośrednio, ani pośrednio - żadnych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów, że mają możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, po to aby otrzymać upoważnienie do użycia zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

Zainteresowane osoby, grupy i podmioty mogą złożyć wniosek o otrzymanie uzasadnienia Rady wyjaśniającego, dlaczego zostały one utrzymane na wyżej wspomnianej liście (chyba że uzasadnienie to zostało już im przekazane). Wszystkie takie wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Rada Unii Europejskiej (dw. COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Zainteresowane osoby, grupy i podmioty w każdym momencie mogą przesłać do Rady na wyżej wskazany adres wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu i utrzymaniu ich na liście. Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów na regularny przegląd listy, przeprowadzany przez Radę zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB. Aby wnioski mogły być rozpatrzone przy najbliższym przeglądzie, należy je przedłożyć przed dniem 30 września 2022 r.

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów na możliwość wniesienia skargi z powodu ich wskazania do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 190 z 19.7.2022, s. 133.
2 Dz.U. L 190 z 19.7.2022, s. 1.
3 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.
4 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.