Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2024/1508, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2024/1493, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3508

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2024 r.

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2024/1508, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2024/1493, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

(C/2024/3508)

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2024 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2024/1508 2 , oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2024/1493 4 , w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi.

W art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wymaga się, by te osoby, podmioty lub organy zgłosiły przed dniem 1 września 2022 r. lub w terminie sześciu tygodni od dnia umieszczenia w wykazie w załączniku I - w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza - środki finansowe lub zasoby gospodarcze, podlegające jurysdykcji państwa członkowskiego, należące do nich, będące ich własnością, będące w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te środki finansowe lub zasoby gospodarcze się znajdują. Muszą one współpracować z właściwym organem krajowym przy weryfikacji takich informacji. Niewypełnienie tych obowiązków zostanie uznane za obchodzenie środków dotyczących zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych.

Informacje, które mają zostać zgłoszone, muszą zostać przesłane do właściwego organu odpowiedniego państwa członkowskiego za pośrednictwem jego strony internetowej wskazanej w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 5 .

1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
2 Dz.U. L, 2024/1508, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1508/oj.
3 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.
4 Dz.U. L, 2024/1493, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1493/oj.
5 Ostatnia skonsolidowana wersja dostępna pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX% 3A02014R0269-20240314

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.