Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.437.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

(2018/C 437/02)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2018 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2011/72/WPZiB 1  oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 101/2011 2  w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji.

Rada zamierza przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających przewidzianych w decyzji 2011/72/WPZiB. W swoich aktach Rada dysponuje nowymi danymi dotyczącymi wszystkich osób wymienionych w załączniku do decyzji 2011/72/WPZiB i w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 101/2011. Odnośne osoby informuje się niniejszym, że mogą skierować do Rady wniosek o uzyskanie informacji, które ich dotyczą, przed dniem 13 grudnia 2018 r., na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowego przeglądu przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 5 decyzji 2011/72/WPZiB i z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 101/2011.

1 Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62.
2 Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.