Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.105.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2018 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(2018/C 105/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2018 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku I do decyzji Rady 2013/255/WPZiB 1 , wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2018/421 2 , oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/420 4 , w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wymienione we wspomnianych wyżej załącznikach powinny znaleźć się w wykazie osób i podmiotów w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB i w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012. Powody umieszczenia tych osób w wykazie podano w odnośnych wpisach w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę tych osób, że mogą wystąpić do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim (odpowiednich państwach członkowskich), które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, o uzyskanie zezwolenia na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 16 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą złożyć do Rady, przed dniem 3 kwietnia 2018 r., wniosek - wraz z dokumentami uzupełniającymi - o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie została ponownie rozważona; wniosek należy skierować na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów następnego przeglądu wykazu wskazanych osób i podmiotów przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 34 decyzji 2013/255/WPZiB oraz z art. 32 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

Zwraca się również uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
2 Dz.U. L 75 I z 19.3.2018, s. 3.
3 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 75 I z 19.3.2018, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.