Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.196.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2012/285/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 377/2012 w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau

(2017/C 196/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2017 r.)

Poniższa informacja skierowana jest do osób wymienionych w załącznikach II i III do decyzji Rady 2012/285/WPZiB 1  oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 377/2012 2  w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau.

Rada Unii Europejskiej, po dokonaniu weryfikacji wykazu osób wskazanych w wyżej wymienionych załącznikach, zdecydowała, że środki ograniczające przewidziane w decyzji 2012/285/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 377/2012, powinny dalej obowiązywać wobec tych osób.

Zwraca się uwagę odnośnych osób na to, że mogą one wystąpić do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim (odpowiednich państwach członkowskich), które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 377/2012, o uzyskanie zezwolenia na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Do dnia 28 kwietnia 2018 r. odnośne osoby mogą złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wymienionych wykazach; wniosek taki należy przesłać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowej weryfikacji przeprowadzanej przez Radę zgodnie z art. 5 ust. 2 decyzji 2012/285/WPZiB i z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 377/2012.

1 Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 36.
2 Dz.U. L 119 z 4.5.2012, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.