Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.456.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

(2018/C 456/03)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2018 r.)

Poniższe informacje przeznaczone są do wiadomości następujących osób: Aleksandr Viktorovich VITKO (nr 19), Dmitry Olegovich ROGOZIN (nr 22), Valery Kirillovich MEDVEDEV (nr 31), Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV (nr 35), Oleg Genrikhovich SAVELYEV (nr 36), Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (nr 46), Igor Nikolaevich BEZLER (nr 55), Ekaterina Yurievna GUBAREVA (nr 83), Oksana TCHIGRINA (nr 89), Sergey Vadimovich ABISOV (nr 91), Vladimir Petrovich KONONOV (nr 97), Andrei Nikolaevich RODKIN (nr 102), Aleksandr Akimovich KARAMAN (nr 103), Sergey Yurievich KOZYAKOV (nr 120), Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (nr 122), Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (nr 129), Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (nr 132), Alexandr Vasilievich SHUBIN (nr 138), Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (nr 142) i Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (nr 149) oraz następujących podmiotów: Republika Doniecka (nr 24), Pokój Ługańszczyźnie (nr 25), Wolny Donbass (nr 26) i Ługańska Unia Gospodarcza (nr 28) - czyli osób i podmiotów figurujących w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB 1  oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 2  w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

Rada rozważa utrzymanie środków ograniczających wobec wyżej wymienionych osób i podmiotów wraz z nowymi uzasadnieniami. Niniejszym informuje się wspomniane osoby i podmioty, że mogą złożyć do Rady wniosek o uzyskanie przewidzianych uzasadnień umieszczenia w wykazie; wniosek taki należy złożyć do dnia 28 grudnia 2018 r. na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zainteresowane osoby i podmioty w każdym momencie mogą przesłać do Rady na wyżej wskazany adres wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o to, by decyzja o ich umieszczeniu i utrzymaniu w wykazie została ponownie rozpatrzona. Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na regularny przegląd wykazu przez Radę. Aby wnioski mogły być rozpatrzone przy najbliższym przeglądzie, należy je złożyć do dnia 14 stycznia 2019 r.

1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
2 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.