Ogłoszenie o przetargu na obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo pochodzącego z państw trzecich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.162.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lipca 2006 r.

Ogłoszenie o przetargu na obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo pochodzącego z państw trzecich

(2006/C 162/03)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lipca 2006 r.)

I. PRZEDMIOT

1. Przystępuje się do przetargu na obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo pochodzącego z państw trzecich objętego kodem CN 1007 00 90.

2. Ilość, jaka może stać się przedmiotem ustalenia obniżenia należności przywozowych obejmuje 130 000 ton.

3. Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane, a także procedura przetargowa zostaje przeprowadzona zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1059/2006(1).

II. TERMINY

1. Termin składania ofert w pierwszym z przetargów cotygodniowych rozpoczyna się w dniu 14.7.2006 r. i wygasa w dniu 20.7.2006 r. o godz. 10.00.

2. Dla następnych przetargów cotygodniowych termin składania ofert rozpoczyna się w każdy piątek i wygasa w każdy czwartek następnego tygodnia o godzinie 10.00.

Niniejsze ogłoszenie publikuje się tylko dla celów otwarcia niniejszego przetargu. Bez uszczerbku dla jego zmian lub zastąpienia, ogłoszenie zachowuje ważność w odniesieniu do wszystkich przetargów cotygodniowych przeprowadzonych w okresie ważności przetargu.

Tymczasem w tygodniach, w których nie odbywa się posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż, składanie ofert jest zawieszone.

III. OFERTY

1. Pisemne oferty powinny wpłynąć najpóźniej w terminach i godzinach wymienionych w tytule II, złożone za potwierdzeniem odbioru albo przesłane drogą elektroniczną na następujący adres:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

C/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

e-mail: secreint@fega.mapya.es

faks (34-91) 521 98 32, (34-91) 522 43 87

Oferty złożone inaczej niż za pośrednictwem drogi elektronicznej powinny wpłynąć pod wskazany adres w dwóch zapieczętowanych kopertach. Na kopercie wewnętrznej, również zapieczętowanej, należy zamieścić następującą uwagę: "Oferta do przetargu na obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo - rozporządzenie (WE) nr 1059/2006".

Złożone oferty pozostają zamknięte do chwili powiadomienia zainteresowanego przez dane Państwo Członkowskie o wyniku przetargu.

2. Ofertę oraz dowód i zobowiązanie, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1839/95 sporządza się w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych Państwa Członkowskiego, którego właściwa instytucja otrzymała ofertę.

IV. WADIUM PRZETARGOWE

Wadium przetargowe wnosi się na rzecz właściwego instytucji.

V. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Udzielenie zamówienia:

a) Daje stronie zainteresowanej prawo do otrzymania w Państwie Członkowskim, w którym oferta została złożona, pozwolenia na przywóz podającego obniżenie opłat przywozowych, o którym mowa w ofercie, i przyznanego dla ilości o którą aplikowano;

b) Zobowiązuje zainteresowaną stronę do wystąpienia w Państwie Członkowskim, o którym mowa w lit. a), o wydanie pozwolenia na przywóz dla tej ilości.

______

(1) Dz.U. L 192 z 13.7.2006, str. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.