Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: urzędnik ds. badań - stosunki pracy i rozwój miejsc pracy - Nr referencyjny: EF/TA/10/02.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.164A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 2010 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STANOWISKO: URZĘDNIK DS. BADAŃ - STOSUNKI PRACY I ROZWÓJ MIEJSC PRACY

NR REFERENCYJNY: EF/TA/10/02

(2010/C 164 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 24 czerwca 2010 r.)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie (Irlandia) zamierza zatrudnić urzędnika ds. badań - stosunki pracy i rozwój miejsc pracy.

Pod zwierzchnictwem kierownika jednostki ds. stosunków pracy i rozwoju miejsc pracy urzędnik ds. badań będzie ściśle współpracował z menedżerami ds. badań w zarządzaniu projektami badawczymi, planowaniu i prowadzeniu badań, prowadzeniu obserwatoriów, realizacji badań, przygotowywaniu raportów i przedstawianiu informacji zgodnie z programem pracy Fundacji oraz potrzebami jej zainteresowanych stron.

Stanowisko wymaga dogłębnego zrozumienia polityki społecznej i zagadnień związanych z polityką dotyczących warunków życia i pracy, stosunków pracy i rozwoju miejsc pracy w ogólnym kontekście Unii Europejskiej oraz konkretnej wiedzy z zakresu analizy tendencji na rynkach pracy (tzn. zatrudnienie, płace, czas pracy itp.).

Wymagania:

– obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

– pełne prawa obywatelskie,

– uregulowany stosunek do służby wojskowej wynikający z odpowiednich przepisów prawa,

– referencje dotyczące cech charakteru świadczących o przydatności kandydata do wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem,

– dogłębna znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej i zadowalająca znajomość drugiego języka unijnego; jako że język angielski jest głównym językiem roboczym Eurofound, konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym do wykonywania obowiązków. Stanowisko urzędnika ds. badań wymaga znajomości języka angielskiego na wysokim poziomie(1),

– poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim potwierdzony dyplomem, w przypadku gdy normalna długość studiów uniwersyteckich wynosi co najmniej cztery lata, z zakresu zatrudnienia/stosunków pracy, ekonomii, socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi i powiązanych dziedzin,

lub

– poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim potwierdzony dyplomem, z zakresu stosunków pracy/zatrudnienia, ekonomii, socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi i powiązanych dziedzin oraz odpowiednie, co najmniej jednoroczne, doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalna długość studiów uniwersyteckich wynosi co najmniej trzy lata,

– ponadto co najmniej dwa lata odpowiedniego doświadczenia.

Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) zostanie zatrudniony(-a) jako pracownik tymczasowy w grupie funkcyjnej AD, grupa zaszeregowania 5.

Szczegółowe informacje na temat stanowiska oraz procedur zgłaszania kandydatury i wyboru można pobrać ze strony internetowej z informacjami o ofertach pracy w Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandydaci powinni dokładnie przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy, ponieważ niekompletne zgłoszenia zostaną odrzucone.

Wszystkie zgłoszenia należy złożyć na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, który również można pobrać ze strony internetowej.

Ostateczny termin składania podań: 26 lipca 2010 r.

Eurofound jest pracodawcą przestrzegającym zasady równych szans.

______

(1) Uwaga: przed awansem na wyższe stanowisko od pracowników wymagana jest znajomość trzeciego języka urzędowego UE na zadowalającym poziomie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.