Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: urzędnik ds. badań - ekonomia pracy - Nr referencyjny: EF/TA/08/05.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.283A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2008 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STANOWISKO: URZĘDNIK DS. BADAŃ - EKONOMIA PRACY

NR REFERENCYJNY: EF/TA/08/05

(2008/C 283 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2008 r.)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie (Irlandia) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko urzędnika ds. badań (M/F) - ekonomia pracy.

Pod kierownictwem szefa jednostki ds. stosunków przemysłowych i rozwoju miejsc pracy urzędnik ds. badań będzie ściśle współpracował z menedżerami ds. badań w zarządzaniu projektami badawczymi, planowaniu i prowadzeniu badań, prowadzeniu obserwatoriów, realizacji badań, przygotowywaniu raportów i przedstawianiu informacji zgodnie z programem pracy Fundacji oraz potrzebami jej zainteresowanych stron.

Stanowisko to wymaga dogłębnego zrozumienia polityki społecznej i zagadnień związanych z polityką dotyczących warunków życia i pracy, stosunków przemysłowych i rozwoju miejsc pracy w ogólnym kontekście Unii Europejskiej oraz konkretnej wiedzy z zakresu analizy tendencji na rynkach pracy (tzn. zatrudnienie, płace, czas pracy itp.).

Konkurs jest otwarty dla kandydatów, którzy:

– są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

– posiadają pełne prawa obywatelskie,

– posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,

– posiadają referencje dotyczące cech charakteru świadczących o przydatności kandydata do wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem,

– posiadają gruntowną znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej i zadowalającą znajomość innego języka Unii, w tym doskonałą znajomość angielskiego, który jest głównym językiem Fundacji,

– ukończyli co najmniej 4-letnie studia uniwersyteckie kończące się przyznaniem tytułu naukowego z ekonomii lub innej powiązanej dziedziny,

– posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte po uzyskaniu dyplomu uniwersyteckiego.

Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) zostanie zatrudniony(-a) jako pracownik czasowy z umową na czas nieokreślony i przypisany do grupy funkcyjnej AD, stopień zaszeregowania 5.

Pełny opis stanowiska oraz formularz zgłoszeniowy i procedury selekcji można pobrać ze strony internetowej Eurofound z ogłoszeniami o pracy pod adresem: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandydaci powinni uważnie zapoznać się z ogłoszeniem o pracy, ponieważ niepoprawnie wypełnione podania zostaną odrzucone.

Wszystkie podania należy składać przy użyciu oficjalnego formularza zgłoszeniowego, który również można pobrać ze strony internetowej.

Ostateczny termin składania podań: 5 grudnia 2008 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.