Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: Kierownik ds. administracji i finansów - Nr referencyjny: EF 05/03.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.230A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 września 2005 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STANOWISKO: KIEROWNIK DS. ADMINISTRACJI I FINANSÓW

Nr referencyjny: EF 05/03

(2005/C 230 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 września 2005 r.)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z siedzibą w Dublinie jest autonomicznym organem ustanowionym rozporządzeniem Rady Ministrów Wspólnot Europejskich. Fundacja Europejska organizuje otwarty konkurs na nieobsadzone stanowisko oraz w celu utworzenia listy rezerwowej kandydatów na następujące stanowisko:

Kierownik ds. administracji i finansów

(kobieta lub mężczyzna)

Fundacja jest pracodawcą przestrzegającym zasad równych szans.

Kandydaci proszeni są o uważne zaznajomienie się z niniejszym zawiadomieniem o konkursie oraz o korzystanie jedynie z oficjalnego formularza zgłoszeniowego:

I. OBOWIĄZKI

Kierownik ds. administracji i finansów odpowiedzialny będzie za zarządzanie finansami i ogólne zarządzanie Fundacją. Osoba na stanowisku będzie bezpośrednio podlegać Dyrektorowi Fundacji i doradzać w sprawach finansowych. Kandydat będzie przewodził zespołom zajmującym się obszarami finansów, ogólnych usług, zarządzania dokumentami i sekretariatem generalnym.

Osoba na przedmiotowym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

– opracowanie ram finansowych dla wieloletniego programu Fundacji, do zatwierdzenia przez Dyrektora,

– przedstawianie Dyrektorowi do zatwierdzenia propozycji polityk i planów w zakresie udoskonalonej ekonomizacji kosztów organizacji,

– przygotowywanie rocznych planów operacyjnych i budżetów, w tym programów kapitałowych dla wszystkich działań Fundacji do zatwierdzenia przez Dyrektora,

– zarządzanie finansami Fundacji oraz wdrażanie rozporządzenia finansowego,

– przygotowywanie miesięcznych i rocznych ksiąg rachunkowych,

– przygotowywanie miesięcznych i rocznych prognoz wydatków,

– udzielanie upoważnienia na wydatki przekazane podwładnym,

– kontakt z Trybunałem Obrachunkowym,

– ogólne kierowanie Fundacją (budynki, bezpieczeństwo, zarządzanie dokumentami itp.) oraz zarządzanie pokrewnymi projektami,

– zapewnianie wsparcia Radzie Zarządzającej oraz pełnienie funkcji jej sekretarza,

– zarządzanie personelem i programem pracy działu administracji i finansowego,

– reprezentowanie Fundacji w kontaktach z instytucjami europejskimi i innymi interesariuszami; reprezentowanie Fundacji w spotkaniach na zewnątrz,

– wszelkie inne obowiązki związane ze stanowiskiem.

II. WARUNKI REKRUTACJI

Konkurs otwarty jest dla kandydatów, którzy do ostatecznego terminu składania zgłoszeń będą spełniać następujące warunki:

A. WARUNKI OGÓLNE

– posiadają obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej,

– w pełni korzystają z praw obywatelskich,

– posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej wynikający z przepisów prawa,

– są w stanie przedstawić referencje dotyczące cech charakteru świadczące o przydatności kandydata do wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem.

B. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

1. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

– ukończone studia wyższe lub równoważne wykształcenie, stosownie do przedmiotowego stanowiska,

– minimum 12-letnie doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów, z którego co najmniej 5 lat obejmuje doświadczenie w zakresie zarządzania na szczeblu wyższym w zakresie finansów; kandydat powinien być w stanie przedstawić dowody osiągnięć w opracowywaniu i wdrażaniu polityki,

– przygotowanie w zakresie nauk administracyjnych, ekonomii lub finansów,

– doświadczenie i znajomość aplikacji IT, w szczególności dotyczących zarządzania finansami,

– doświadczenie zawodowe w instytucjach Unii Europejskiej, doświadczenie w kierowaniu personelem i finansami będzie atutem,

– poparte dowodami zdolności menedżerskie i organizacyjne,

– doskonałe umiejętności komunikacyjne,

– doskonałe umiejętności interpersonalne oraz umiejętności w zakresie prezentacji.

2. Znajomość języków

– Bardzo dobra znajomość jednego z urzędowych języków Unii Europejskiej, zadowalająca znajomość innego języka UE, w tym doskonała znajomość angielskiego.

Kandydat musi być w stanie udokumentować (kopie dyplomów, zaświadczenia wydane przez władze uczelni wyższych i pracodawców, itp.), że spełnia konieczne warunki do objęcia stanowiska.

Od wyłonionego kandydata, poza wyżej wymienionymi wymogami, wymagać się będzie: ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie finansów i rozporządzeń UE; przyjęcia strategicznego i kreatywnego podejścia do pracy i rozwiązywania problemów; szybkiej identyfikacji i analizy kluczowych elementów problemu oraz szybkiej reakcji w celu znalezienia właściwego rozwiązania; jako członek zespołu - umiejętności kierowania pracą w zaplanowany i zorganizowany sposób oraz doświadczenia w motywowaniu innych, a w razie konieczności objęcia przywództwa i podejmowania decyzji; dobrej orientacji w zakresie obsługi klienta; wykazania się umiejętnością perswazji; umiejętności jasnego i łatwego przekazywania, zarówno w drodze ustnej, jak i pisemnej, pomysłów, myśli i koncepcji współpracownikom, interesariuszom Fundacji i innym osobom.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs na przedmiotowe stanowisko obejmuje ocenę zgłoszeń, przeprowadzenie egzaminu i rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami umieszczonymi na liście potencjalnych zatrudnionych.

A. OCENA ZGŁOSZEŃ

1. Lista kandydatów zostanie sporządzona z osób, które złożą swoje zgłoszenia (wypełniając oficjalny formularz zgłoszeniowy i przesyłając go do Fundacji w wymaganym terminie - patrz: część V) i spełnią ogólne warunki określone w części II A. Lista ta wraz z odpowiednimi zgłoszeniami zostanie przekazana komisji rekrutacyjnej. W celu ułatwienia obsługi administracyjnej zgłoszeń kandydaci proszeni są o przedłożenie, wraz ze zgłoszeniem, życiorysu w języku angielskim.

2. Komisja rekrutacyjna dokona oceny zgłoszeń i sporządzi listę kandydatów spełniających warunki szczegółowe określone w części II B.

Komisja swoje decyzje podejmować będzie wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w zgłoszeniu, potwierdzone dokumentami uzupełniającymi. Kandydaci niespełniający wymaganych warunków rekrutacji określonych w części II lub ci, którzy nie dostarczyli dokumentów odpowiednio potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym w wymaganym terminie, zostaną wyeliminowani na tym etapie. Życiorys nie jest dokumentem potwierdzającym.

Najbardziej odpowiedni kandydaci na przedmiotowe stanowisko zostaną zaproszeni do przystąpienia do testów i rozmowy(-ów) kwalifikacyjnej(-ych), którą(-e) przeprowadzi komisja rekrutacyjna.

3. Informacja dla kandydatów:

Po zakończeniu każdego etapu kandydaci otrzymają list osobiście do nich skierowany i informujący ich o decyzji podjętej w stosunku do ich osoby.

B. LISTA REZERWOWA

Fundacja sporządzi także listę rezerwową odpowiednich kandydatów.

Lista ta będzie listą rezerwową, z której rekrutowane będą osoby w przypadku powstania dodatkowych nieobsadzonych stanowisk. Lista rezerwowa będzie ważna przez dwa lata od daty zamknięcia niniejszego konkursu, a jej ważność może zostać przedłużona. Wyłonieni kandydaci zostaną o tym fakcie odpowiednio poinformowani.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA

Kategoria i stopień:

Wybrany kandydat zostanie zaszeregowany do kategorii A9 (AD*9).

Miejsce zatrudnienia:

Dublin, Irlandia. Od wyłonionego kandydata wymaga się, aby miejsce jego zamieszkania znajdowało się w rozsądnej odległości od siedziby Fundacji.

Wynagrodzenie:

Początkowe podstawowe wynagrodzenie miesięczne będzie oparte na skali wynagrodzeń od kategorii A*9 stopień 1 do kategorii A*9 stopień 3 zgodnie z tabelą płac, która stanowi treść art. 66 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i będzie zależało od wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata. Wysokość wynagrodzenia zostanie odpowiednio podwyższona o dodatki określone w Regulaminie pracowniczym.

Wynagrodzenie podlega podatkowi wspólnotowemu i innym potrąceniom określonym w Regulaminie pracowniczym. Jest jednakże zwolnione z podatku krajowego.

Wynagrodzenie podlega irlandzkiemu współczynnikowi wyrównania, który obecnie wynosi 122,3 %.

V. ZGŁOSZENIA

Kandydaci muszą skorzystać z oficjalnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w niniejszym wydaniu Dziennika Urzędowego. Formularz można także pobrać ze strony internetowej Fundacji pod adresem: www.eurofound.eu.int. Po wypełnieniu i podpisaniu formularza należy go wysłać wraz z życiorysem sporządzonym w języku angielskim i kserokopiami wszystkich dokumentów uzupełniających (tj. dyplomy, zaświadczenia o pracy i inne dokumenty potwierdzające informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym), najlepiej pocztą poleconą, nie później niż do dnia 2 listopada 2005 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Ms Aoife Caomhánach

Secretary to Selection Committee

(Reference EF 05/03)

European Foundation for the Improvement of Living

and Working Conditions

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin 18

Irlandia

Pytania należy kierować na adres e-mail: recruit@eurofound.eu.int

VI. WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

– Kandydaci muszą skorzystać z oficjalnego formularza zgłoszeniowego, dołączonego do niniejszego ogłoszenia. Formularz zgłoszeniowy w formacie Word dostępny jest na stronie Fundacji www.eurofound.eu.int,

– formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim,

– dokumenty uzupełniające należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego,

– zgłoszenia bez dokumentacji uzupełniającej nie zostaną rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną,

– nie należy zszywać ani bindować zgłoszenia; taka prezentacja zwalnia proces rekrutacji, gdyż wszystkie okładki i inne oprawy są usuwane i wyrzucane,

– przygotowując swoje zgłoszenie, kandydaci nie mogą w żadnym wypadku odwoływać się do dokumentów, zgłoszeń ani żadnych innych formularzy złożonych w związku z wcześniejszymi zgłoszeniami,

– wybrani kandydaci, którzy otrzymają ofertę pracy, będą musieli przedstawić oryginał dyplomu, kwalifikacji akademickich oraz zaświadczeń pracy,

– dokumenty uzupełniające nie będą zwracane kandydatom,

– kandydaci są proszeni o bezzwłoczne zgłaszanie na piśmie wszelkich zmian adresu, z zaznaczeniem numeru konkursu,

– kandydatom przypomina się, że prace i obrady komisji rekrutacyjnej są poufne; kandydatom ani żadnym innym osobom działającym w ich imieniu nie wolno kontaktować się bezpośrednio lub pośrednio z komisją rekrutacyjną; wszelkie zapytania i prośby o informacje lub dokumenty związane z konkursem należy kierować do sekretarza komisji rekrutacyjnej, pani Aoife Caomhánach (e-mail: recruit@eurofound.eu.int),

– zgłoszenia elektroniczne nie będą przyjmowane.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.