Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.304A.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 września 2014 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTEJ PROCEDURZE SELEKCYJNEJ
Specjalista ds. wizualizacji danych
NR REF.: EF-TA-14-02

(2014/C 304 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2014 r.)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie (Irlandia) poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko specjalisty ds. wizualizacji danych.

Specjalista ds. wizualizacji danych będzie pracować w dziale Informacji i Komunikacji. Praca będzie polegała na sporządzaniu skutecznych graficznych prezentacji danych i wyników badań. Wyłoniona osoba będzie się charakteryzować zarówno kreatywnością, jak i zdolnościami technicznymi w zakresie wizualnej prezentacji skomplikowanych danych badawczych w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych, oraz będzie wykazywać zainteresowanie pracą Eurofound. Kandydat(-ka) będzie również posiadać rozwinięte umiejętności interpersonalne w celu współpracowania z szerokim zakresem współpracowników i kontrahentów.

Do głównych obowiązków wyłonionego(-ej) kandydata(-ki) będzie należeć:

- przekształcanie wyników i danych badawczych w atrakcyjne i przystępne komunikaty,
- interpretowanie (ilościowych i jakościowych) danych pochodzących z projektów badawczych w celu tworzenia spójnych, przystępnych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań graficznych w wersji internetowej i drukowanej,
- zarządzanie projektowaniem, opracowywaniem i tworzeniem infografik i interaktywnych narzędzi prezentacji danych,
- współpracowanie w ramach innych projektów, w razie konieczności i zgodnie z instrukcjami kierownika działu.

W procedurze selekcyjnej mogą wziąć udział kandydaci(-tki), którzy(-re):

- są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i dysponują pełnią praw obywatelskich,
- mają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- dysponują dogłębną znajomością jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej i zadowalającą znajomością (poziom B2) innego języka Unii. Ponieważ język angielski jest głównym językiem roboczym Eurofound, wymagana jest biegła znajomość tego języka w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych obowiązków. Stanowisko specjalisty ds. wizualizacji danych wymaga bardzo wysokiego poziomu znajomości języka angielskiego 1 ,
- ukończyli studia wyższe w dziedzinie nauk społecznych, ekonomii lub w dziedzinach pokrewnych,
- dysponują odpowiednim, co najmniej sześcioletnim doświadczeniem zawodowym nabytym po zakończeniu studiów,
- dysponują doświadczeniem w zakresie projektowania wizualnego, projektowania poligraficznego oraz projektowania elementów interaktywnych,
- dysponują udokumentowanym doświadczeniem w pracy z oprogramowaniem przeznaczonym do wizualizacji danych i opracowania statystycznego,
- dysponują udokumentowanymi umiejętnościami analizowania wyników i danych badawczych oraz przekształcania ich w atrakcyjne i przystępne komunikaty,
- mają wiedzę na temat unijnych badań i polityki w zakresie spraw społecznych i pracowniczych oraz umieją streścić informacje badawcze dla odbiorców niebędących naukowcami.

Specjalista ds. wizualizacji danych zostanie zatrudniony jako pracownik tymczasowy (AD 6) w oparciu o umowę na czas określony obejmującą początkowy okres pięciu lat.

Pełną wersję ogłoszenia o naborze zawierającą wszystkie szczegółowe informacje na temat stanowiska, pełną listę wymogów oraz informacje o procedurze zgłaszania kandydatury i procedurze selekcyjnej można pobrać ze strony internetowej z ofertami pracy w Eurofound:

http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm

Wszystkie zgłoszenia należy składać na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, który można również pobrać na wskazanej powyżej stronie internetowej.

Ostateczny termin składania podań: 7 października 2014 r.

1 Uwaga: przed pierwszym awansem na wyższe stanowisko od pracowników wymaga się znajomości trzeciego języka urzędowego UE na zadowalającym poziomie (B2).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.