Nowość Ogłoszenie o naborze - Przewodniczący Rady ds. Nadzoru (k./m.)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.175A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 maja 2023 r.

Ogłoszenie o naborze - Przewodniczący Rady ds. Nadzoru (k./m.)
(2023/C 175 A/01)

1. Wprowadzenie

Europejski Bank Centralny (EBC) poszukuje odpowiedniego kandydata, mającego uznaną pozycję i doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów, do objęcia od 1 stycznia 2024 r. stanowiska przewodniczącego Rady ds. Nadzoru (k./m.).

Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. 1  ("rozporządzenie SSM") Europejskiemu Bankowi Centralnemu powierzono szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi oraz ustanowiono Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM). W skład Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego wchodzą EBC i właściwe organy krajowe państw członkowskich, których walutą jest euro, z możliwością ustanawiania bliskiej współpracy z właściwymi organami państw członkowskich, których walutą nie jest euro. Za ogólne funkcjonowanie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego odpowiedzialny jest EBC.

Planowaniem i wykonywaniem zadań nadzorczych powierzonych EBC zajmuje się Rada ds. Nadzoru jako organ wewnętrzny EBC. W skład Rady ds. Nadzoru wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący, czterej przedstawiciele EBC oraz po jednym przedstawicielu właściwego organu krajowego z każdego państwa członkowskiego uczestniczącego w SSM (państwa takie zwane są dalej "uczestniczącymi państwami członkowskimi"). W przypadku gdy właściwy organ nie jest bankiem centralnym, członek Rady ds. Nadzoru może zdecydować o zaproszeniu przedstawiciela banku centralnego z danego państwa członkowskiego. Rada ds. Nadzoru powołała spośród swoich członków mniej liczny komitet sterujący, który wspomaga działania Rady, w tym przygotowuje jej posiedzenia. W skład komitetu sterującego wchodzi ośmiu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i jeden z przedstawicieli EBC. Wszyscy członkowie Rady ds. Nadzoru działają w interesie Unii jako całości.

Procedura wyboru i mianowania będzie zgodna z zasadami równowagi płci, doświadczenia i kompetencji.

EBC będzie należycie informować Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej (Radę UE) o procedurze, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z Parlamentem Europejskim z dnia 6 listopada 2013 r. oraz protokołem ustaleń z Radą UE z dnia 11 grudnia 2013 r.

2. Zadania

Zgodnie z rozporządzeniem SSM oraz bez uszczerbku dla wszelkich innych zadań, jakie Rada Prezesów EBC może powierzyć przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady ds. Nadzoru, przewodniczący jest odpowiedzialny za wykonywanie następujących zadań:

- przewodniczenie Radzie ds. Nadzoru,

- przewodniczenie komitetowi sterującemu Rady ds. Nadzoru,

- publiczne przedstawianie rocznego sprawozdania EBC z wykonania zadań nadzorczych Parlamentowi Europejskiemu i Eurogrupie w obecności przedstawicieli ewentualnych uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro,

- uczestnictwo, na wniosek Eurogrupy, w wysłuchaniach przed Eurogrupą w sprawie wykonania zadań nadzorczych EBC w obecności przedstawicieli ewentualnych uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro,

- uczestnictwo, na wniosek Parlamentu Europejskiego, w wysłuchaniach w sprawie wykonania zadań nadzorczych EBC przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego oraz, na wniosek, prowadzenie z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi właściwej komisji Parlamentu Europejskiego poufnych rozmów za zamkniętymi drzwiami na temat zadań nadzorczych EBC, jeżeli takie dyskusje są potrzebne do wykonywania uprawnień Parlamentu Europejskiego na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uczestnictwo, na zaproszenie parlamentu krajowego uczestniczącego państwa członkowskiego, w wymianie poglądów dotyczącej nadzoru nad instytucjami kredytowymi w tym państwie członkowskim, wraz z przedstawicielem właściwego organu krajowego.

Ponadto przewodniczącemu Rady ds. Nadzoru podlega służbowo personel wykonujący zadania powierzone EBC na mocy rozporządzenia SSM, zgodnie z warunkami określonymi przez Radę Prezesów i Zarząd EBC.

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru wykonuje swoje zadania w ścisłej współpracy z wiceprzewodniczącym.

3. Kompetencje, doświadczenie i umiejętności

W dniu upływu terminu nadsyłania zgłoszeń kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

- być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i posiadać pełnię praw obywatelskich,

- mieć uznaną pozycję i doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów, w tym znaczące doświadczenie zawodowe w dziedzinie nadzoru finansowego, nadzoru makroostrożnościowego lub w obu tych dziedzinach,

- mieć szerokie doświadczenie w zakresie przewodzenia zespołowi zarządzającemu i rozwijania go, w połączeniu z przejrzyście udokumentowanymi osiągnięciami, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym,

- mieć znaczące doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmujące skuteczne kierowanie i zarządzanie zespołami wysoko wykwalifikowanych pracowników, najlepiej w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym,

- wykazywać się zaawansowaną znajomością języka angielskiego,

- nie być członkiem Rady Prezesów EBC.

Ponadto preferowani kandydaci powinni:

- wykazywać się gruntowną znajomością instytucji UE, procesów decyzyjnych w UE oraz innych europejskich i międzynarodowych procesów mających znaczenie dla działalności EBC,

- wykazywać się gruntowną znajomością zadań i sposobu funkcjonowania EBC,

- mieć doświadczenie w przewodniczeniu komitetom lub grupom wysokiego szczebla, najlepiej w środowisku międzynarodowym,

- wykazywać się doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi, interpersonalnymi, perswazyjnymi i negocjacyjnymi oraz zdolnością budowania opartej na zaufaniu współpracy z zainteresowanymi podmiotami w UE i poza nią,

- wykazywać się średnio zaawansowaną znajomością przynajmniej jednego języka urzędowego UE.

4. Warunki zatrudnienia

Warunki zatrudnienia przewodniczącego Rady ds. Nadzoru, w tym w szczególności wynagrodzenie, uprawnienia emerytalne oraz inne świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, podlegają określeniu przez Radę Prezesów EBC.

Kadencja przewodniczącego wynosi pięć lat i nie jest odnawialna.

Miejscem zatrudnienia jest Frankfurt nad Menem (Niemcy), gdzie mieści się siedziba EBC.

5. Niezależność i standardy etyczne

Przewodniczący musi działać w sposób niezależny i obiektywny w interesie UE jako całości i nie może zwracać się o instrukcje do jakiejkolwiek instytucji lub organu UE, rządu państwa członkowskiego ani żadnego innego organu publicznego lub prywatnego, ani takich instrukcji przyjmować.

Po mianowaniu przewodniczący stanie się pełnoetatowym pracownikiem i nie będzie mógł sprawować żadnych funkcji we właściwych organach krajowych.

Od przewodniczącego oczekuje się zachowania najwyższych standardów etycznych, które wynikają z obowiązku ochrony wiarygodności i reputacji EBC i SSM. W szczególności przewodniczący będzie podlegać wymogom dotyczącym zachowania tajemnicy służbowej oraz ograniczeniom po ustaniu zatrudnienia (czasowy zakaz pełnienia określonych funkcji, tzw. "cooling-off period"), których celem jest wcześniejsze rozpoznanie oraz uniknięcie wystąpienia konfliktów interesów oraz efektu "drzwi obrotowych" wynikającego z podjęcia kolejnej pracy w okresie dwóch lat po upływie kadencji, zgodnie z Kodeksem postępowania dla pracowników wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego.

6. Procedura wyboru i mianowania

Procedura wyboru i mianowania przewodniczącego zostanie przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu SSM i wskazanymi wyżej zasadami dotyczącymi odpowiedzialności wobec Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Procedura naboru obejmuje następujące etapy:

1) Preselekcja

Rada Prezesów EBC powoła komisję preselekcyjną, która dokona oceny kandydatów w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu o naborze. W oparciu o dokonaną ocenę zgłoszeń komisja preselekcyjna przeprowadzi rozmowy z najbardziej odpowiednimi kandydatami, którzy poddani zostaną także ocenie kompetencji kierowniczych przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny. Przewiduje się, że oceny i rozmowy zostaną przeprowadzone w tygodniach rozpoczynających się w poniedziałek 26 czerwca i w poniedziałek 3 lipca 2023 r.

Komisja preselekcyjna przedłoży krótką listę kandydatów oraz sprawozdanie z oceny pod obrady Rady Prezesów EBC.

2) Obowiązek informowania Parlamentu Europejskiego i Rady UE

EBC przekaże odpowiedniej komisji Parlamentu Europejskiego i Rady UE informacje o puli kandydatów na stanowisko przewodniczącego (liczba zgłoszeń, charakterystyka kompetencji zawodowych kandydatów, równowaga płci i narodowości itp.) oraz przedstawi tym komisjom krótką listę kandydatów zatwierdzoną przez Radę Prezesów EBC. Krótka lista zostanie także przedstawiona Radzie ds. Nadzoru.

3) Przedłożenie wniosku przez Radę Prezesów EBC i jego zatwierdzenie przez Parlament Europejski

Po wysłuchaniu opinii Rady ds. Nadzoru Rada Prezesów EBC przedłoży Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia wniosek dotyczący mianowania przewodniczącego z krótkiej listy kandydatów przygotowanej przez komisję preselekcyjną, wraz z pisemnym uzasadnieniem.

4) Mianowanie przez Radę UE

Po zatwierdzeniu wniosku Rady Prezesów EBC przez Parlament Europejski Rada UE przyjmie decyzję wykonawczą w sprawie mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru. Rada UE przyjmie tę decyzję większością kwalifikowaną, nie biorąc pod uwagę głosów członków Rady spoza uczestniczących państw członkowskich.

7. Procedura zgłaszania kandydatur

Zgłoszenia wraz z curriculum vitae (CV) należy przesyłać listem poleconym lub pocztą kurierską najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego lub stempla poczty kurierskiej) na następujący adres:

European Central Bank, President's office, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt, Germany

W związku z możliwymi opóźnieniami poczty zgłoszenia i CV przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską w sposób opisany powyżej należy również przesłać drogą elektroniczną na adres SBSelection@ecb.europa.eu do dnia 23 czerwca 2023 r.

EBC zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń poprzez ogłoszenie nowego terminu.

8. Oświadczenie o ochronie prywatności

EBC przetwarza wszystkie dane osobowe kandydatów zgodnie z ustawodawstwem UE dotyczącym ochrony danych 2 . EBC jest administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z procedurą wyboru w związku z niniejszym ogłoszeniem o naborze. Przetwarzanie takie powierza się dyrektorowi generalnemu Kadr, Budżetu i Organizacji EBC. Celem przetwarzania danych jest organizacja wyboru i mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tym celu. Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji preselekcyjnej, członkowie Rady Prezesów EBC oraz członkowie Rady ds. Nadzoru. Dane osobowe kandydatów, którzy zostaną wpisani na krótką listę, zostaną przekazane właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Ponadto EBC przekaże właściwe dane osobowe spółce zewnętrznej - Deloitte Consulting GmbH (Monachium, Niemcy) - przeprowadzającejodrębną ocenę właściwych kompetencji kierowniczych, która została zobowiązana do przestrzegania surowych standardów dotyczących poufności i ochrony danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania przez EBC danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności.

1 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39) oraz decyzja EBC (UE) 2020/655 z dnia 5 maja 2020 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym i uchylająca decyzję EBC/2007/1 (EBC/2020/28) (Dz.U. L 152 z 15.5.2020, s. 13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.