Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.321A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 września 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM
EPSO/AST/142/17

KOREKTORZY TEKSTÓW/REDAKTORZY JĘZYKOWI (AST 3) w następujących językach: duński (DA), chorwacki (HR), maltański (MT), niderlandzki (NL), słoweński (SL) i szwedzki (SV)

(2017/C 321 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 września 2017 r.)

Termin składania zgłoszeń: 7 listopada 2017 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkurs otwarty na podstawie kwalifikacji i testów w celu stworzenia list rezerwowych, z których Parlament Europejski w Luksemburgu może rekrutować nowych urzędników służby publicznej na stanowiska korektorów tekstów/redaktorów językowych (grupa funkcyjna AST).

Niniejsze ogłoszenie o konkursach wraz z załącznikami stanowi prawnie wiążące zasady niniejszych procedur naboru.

Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych znajdują się w ZAŁĄCZNIKU III.

Pożądana liczba laureatów w poszczególnych językach: 7

Niniejsze ogłoszenie o konkursie obejmuje kilka języków. Kandydaci mogą zgłosić się tylko do jednego języka. Wyboru należy dokonać w momencie zgłoszenia elektronicznego; po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji.

JAKIE BĘDĄ MOJE OBOWIĄZKI?

Asystenci (grupa funkcyjna AST) wykonują zadania administracyjne, techniczne lub szkoleniowe wymagające pewnej samodzielności, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania zasad i przepisów lub ogólnych instrukcji.

Więcej informacji o typowych obowiązkach znajduje się w ZAŁĄCZNIKU I.

CZY SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE?

Kandydat musi spełniać WSZYSTKIE poniższe warunki w chwili zatwierdzania zgłoszenia.

1) Warunki ogólne:
- korzystanie z pełni praw obywatelskich jako obywatel państwa członkowskiego UE,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- posiadanie odpowiednich cech charakteru niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków.
2) Warunki szczegółowe - języki:

Kandydat musi znać przynajmniej 2 języki urzędowe UE, jeden na poziomie co najmniej C2 (znajomość biegła) i drugi na poziomie co najmniej B2 (zadowalająca znajomość).

Uwaga: minimalne poziomy wymagane powyżej dotyczą każdej umiejętności językowej (mówienia, pisania, czytania i słuchania) wymaganej w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają poziomom określonym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

Języki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu o konkursie:

- język 1: język, w którym kandydat zdaje komputerowe testy wielokrotnego wyboru oraz test związany z dziedziną konkursu na etapie oceny zintegrowanej,
- język 2: język, w którym kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz zdaje testy sprawdzające kompetencje związane z dziedziną konkursu i kompetencje ogólne na etapie oceny zintegrowanej; jest to również język używany do komunikacji między EPSO i kandydatami, którzy przedłożyli zatwierdzone zgłoszenie. Musi on być inny niż język 1 kandydata.

Język 1 musi być jednym z następujących języków konkursowych: chorwacki, duński, maltański, niderlandzki, słoweński i szwedzki.

Językiem 2 musi być język angielski lub francuski.

Wymogi dotyczące znajomości języków w kontekście tego konkursu uwzględniają specyfikę obowiązków i szczególne potrzeby Parlamentu Europejskiego. Oryginalne wersje dokumentów, którymi zajmują się przedmiotowe służby, są redagowane niemal wyłącznie w językach angielskim i francuskim, a laureaci zatrudnieni w wyniku przedmiotowego konkursu będą musieli odnosić się do tych dokumentów podczas korekty/redakcji tekstów w swoich językach.

3) Warunki szczegółowe - kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- Poziom wykształcenia pomaturalnego poświadczony dyplomem oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednio związanej z zakresem obowiązków. Zarówno dyplom, jak i doświadczenie zawodowe powinny być zdobyte w języku wybranym jako język konkursowy. (Jeśli dyplom poświadczający wykształcenie pomaturalne nie został zdobyty w języku wybranym jako język konkursowy, konieczne jest, aby świadectwo uprawniające do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym zostało zdobyte w tym języku).

lub

- Poziom wykształcenia średniego, potwierdzony świadectwem uprawniającym do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym, oraz co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednio związanej z charakterem przyszłych obowiązków, zdobyte po uzyskaniu tego świadectwa. Zarówno dyplom, jak i doświadczenie zawodowe powinny być zdobyte w języku wybranym jako język konkursowy.

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU IV.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA NABORU?

1) Procedura zgłaszania

Kandydat musi wypełnić zgłoszenie w języku, który wybrał jako język 2 (zob. sekcja "Warunki szczegółowe - języki").

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego kandydat zostanie poproszony o potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w konkursie, oraz o podanie dalszych informacji, mających znaczenie dla niniejszego konkursu (np. informacji dotyczących dyplomów i doświadczenia zawodowego oraz odpowiedzi na pytania związane z dziedziną konkursu (Talent Screener)). Kandydat będzie również musiał wybrać język 1 (jeden z języków konkursowych) oraz język 2 (język angielski lub francuski).

Zatwierdzając formularz zgłoszeniowy, kandydat oświadcza, że spełnia wszystkie warunki określone w sekcji "Czy spełniam warunki udziału w konkursie?". Po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji. Za wypełnienie i zatwierdzenie swojego zgłoszenia w terminie odpowiada kandydat.

2) Komputerowe testy wielokrotnego wyboru

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy próg określony przez dyrektora EPSO działającego jako organ powołujący, wszyscy kandydaci, którzy zatwierdzili zgłoszenia w terminie, zostaną zaproszeni do serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO.

Kandydat musi zarezerwować termin testów wielokrotnego wyboru zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od EPSO, chyba że otrzyma on inne instrukcje. Zazwyczaj kandydat ma do wyboru kilka dat, w których można przystąpić do testów w różnych miejscach. Okresy rezerwowania terminu i przeprowadzania testów są ograniczone.

Jeżeli liczba kandydatów będzie niższa od wspomnianego progu, testy te zostaną zorganizowane w centrum oceny zintegrowanej (pkt 5).

Komputerowe testy wielokrotnego wyboru będą zorganizowane w następujący sposób:

TestyJęzykPytaniaCzas trwaniaPunktacjaWymagane minimum
Rozumienie tekstu pisanegoJęzyk 120 pytań35 minMaksymalnie 20 punktów10/20
Operowanie danymi liczbowymiJęzyk 110 pytań20 minMaksymalnie 10 punktówOperowanie danymi

liczbowymi i myślenie

abstrakcyjne łącznie:

10/20

Test myślenia abstrakcyjnegoJęzyk 110 pytań10 minMaksymalnie 10 punktów
Rozumienie językaJęzyk 124 pytania

(2 zestawy po 12 pytań)

60 min

(2 x 30 min)

Maksymalnie 24 punkty14/24

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury; zdobytych w nich punktów nie dodaje się do punktów uzyskanych w pozostałych testach organizowanych w ramach oceny zintegrowanej.

3) Kontrola spełniania warunków udziału

Informacje podane przez kandydata w zgłoszeniu elektronicznym zostaną sprawdzone pod kątem tego, czy spełnia on warunki udziału w konkursie określone powyżej w sekcji "Czy spełniam warunki udziału w konkursie?". EPSO sprawdza, czy kandydat spełnia ogólne warunki udziału w konkursie, a komisja konkursowa sprawdza zgodność zgłoszenia ze szczegółowymi warunkami udziału.

Istnieją dwa możliwe scenariusze:

- Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru organizowane są jako pierwsze, zgłoszenia kandydatów, który osiągnęli wymagane minimum punktów, będą sprawdzane w porządku malejącym, według liczby punktów zdobytych w tych testach, do momentu, gdy liczba kandydatów spełniających warunki udziału w konkursie osiągnie próg określony przed testami przez dyrektora EPSO działającego jako organ powołujący. Zgłoszenia pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane.
- Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru nie są organizowane jako pierwsze, dokumenty wszystkich kandydatów, którzy zatwierdzili swoje zgłoszenia w terminie, zostaną sprawdzone pod kątem spełniania warunków udziału w konkursie.
4) Nabór na podstawie kwalifikacji (Talent Screener)

Aby komisja konkursowa mogła przeprowadzić obiektywną ocenę porównawczą kwalifikacji wszystkich kandydatów w ustrukturyzowany sposób, wszyscy kandydaci w niniejszym konkursie muszą odpowiedzieć na ten sam zestaw pytań w sekcji "Talent Screener" formularza zgłoszeniowego. Nabór na podstawie kwalifikacji zostanie przeprowadzony tylko w odniesieniu do kandydatów, których uznano za spełniających warunki zgodnie z opisem w pkt 3, przy zastosowaniu wyłącznie informacji podanych w niniejszej sekcji "Talent Screener". Kandydat powinien więc zawrzeć wszystkie odpowiednie informacje w odpowiedziach w sekcji "Talent Screener", nawet jeśli podał je już w innych sekcjach formularza zgłoszeniowego. Pytania są oparte na kryteriach naboru określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Wykaz kryteriów znajduje się w ZAŁĄCZNIKU II.

W celu przeprowadzenia naboru na podstawie kwalifikacji komisja konkursowa przypisze każdemu kryterium naboru współczynnik ważności odzwierciedlający jego względną ważność (od 1 do 3). Każda odpowiedź kandydata zostanie oceniona w skali od 0 do 4 pkt. Punkty te są mnożone przez współczynnik ważności przypisany każdemu kryterium i sumowane, aby wyłonić tych kandydatów, których profil najlepiej odpowiada obowiązkom na wymaganym stanowisku.

Jedynie kandydaci, którzy osiągnęli najwyższe całkowite wyniki w trakcie naboru na podstawie kwalifikacji, przechodzą do następnego etapu.

5) Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie trzy razy większa niż pożądana liczba laureatów dla każdego języka. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy podczas naboru na podstawie kwalifikacji zdobyli najwyższą całkowitą liczbę punktów, zostaną zaproszeni do centrum oceny zintegrowanej na trwające jeden lub dwa dni testy, najprawdopodobniej do Luksemburga. Testy na tym etapie odbywać się będą w językach 1 i 2.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru opisane w pkt 2 nie są organizowane jako pierwsze, kandydaci będą je zdawać w centrum oceny zintegrowanej. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury, a uzyskane w tych testach punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej przy obliczaniu całkowitej liczby punktów uzyskanych przez kandydata.

Na etap testów oceny zintegrowanej kandydat będzie musiał przywieźć dokumenty potwierdzające (oryginały lub poświadczone kopie), chyba że otrzyma inne instrukcje. EPSO zeskanuje dokumenty kandydata podczas jego testów oceny zintegrowanej i zwróci mu je tego samego dnia.

Na etapie oceny zintegrowanej sprawdzanych będzie siedem kompetencji ogólnych oraz kompetencje szczególne wymagane w niniejszym konkursie za pomocą czterech testów (rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych, zadanie do wykonania w zespole, studium przypadku oraz test związany z dziedziną konkursu), zgodnie z poniższą tabelą:

KompetencjaTestyJęzyk
1. Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemówStudium przypadkuĆwiczenie w grupieJęzyk 2
2. KomunikacjaStudium przypadkuRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnychJęzyk 2
3. Jakość i wydajność pracyStudium przypadkuRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnychJęzyk 2
4. Nauka i rozwój osobistyĆwiczenie w grupieRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnychJęzyk 2
5. Ustalanie priorytetów i organizacjaStudium przypadkuĆwiczenie w grupieJęzyk 2
6. OdpornośćĆwiczenie w grupieRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnychJęzyk 2
7. Umiejętność pracy w zespoleĆwiczenie w grupieRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnychJęzyk 2
Wymagane minimum3/10 za każdą kompetencję i 35/70 ogółem
KompetencjaTestJęzyki
Kompetencja związana z dziedziną konkursuKorekta tekstu zredagowanego w języku 1.

Pierwsza część testu będzie przeprowadzona z wykorzystaniem porównania z tekstem oryginału w języku 2, zaś druga część będzie przeprowadzona bez takiego porównania.

Korekta będzie obejmować zarówno aspekty językowe (gramatykę, ortografię i interpunkcję), jak i typograficzne. Kandydaci muszą podać powody dokonanych korekt. (2 godz. 30 min)

Języki 1 i 2
Wymagane minimum30/50 za każdą część i 60/100 ogółem
6) Lista rezerwowa

Po sprawdzeniu, na podstawie dokumentów potwierdzających, czy kandydat spełnia warunki udziału w konkursie, komisja konkursowa sporządzi listę rezerwową dla każdego języka, na której umieści nazwiska kandydatów, którzy spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy pomyślnie przeszli wszystkie testy i po zakończeniu oceny zintegrowanej mają najwyższą całkowitą liczbę punktów. Nazwiska umieszczane są według liczby zdobytych punktów, do momentu, gdy osiągnięta zostanie pożądana liczba laureatów. Nazwiska na liście będą wymienione w porządku alfabetycznym.

Listy rezerwowe i paszporty kompetencji laureatów, zawierające informację zwrotną (opis) komisji konkursowej, zostaną udostępnione instytucjom UE do celów procedury rekrutacyjnej i kierowania rozwojem kariery zawodowej. Znalezienie się na liście rezerwowej nie daje kandydatowi żadnej gwarancji ani prawa do zatrudnienia.

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO http://jobs.eu-careers.eu do dnia:

7 listopada 2017 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

OBOWIĄZKI

Parlament Europejski w Luksemburgu szuka korektorów tekstów/redaktorów językowych do wykonywania zadań językowych, w tym wykonywania obowiązków kierowniczych i technicznych, w służbach językowych Parlamentu.

Do obowiązków korektorów tekstów/redaktorów językowych, pracujących pod nadzorem w środowisku skomputeryzowanym, należy korekta tekstów/redakcja językowa w języku konkursowym. Obowiązki te mogą obejmować:

- korektę tekstów w formacie elektronicznym pod względem typografii i wprowadzania korekt autorskich,
- przygotowanie i weryfikacja odbitek próbnych do publikacji w różnych formatach i nośnikach,
- przygotowywanie tekstów w formacie elektronicznym lub na papierze pod względem ortografii, gramatyki i składni oraz sprawdzanie tekstów pod kątem spójności i jednolitości,
- sprawdzanie zgodności z normami i zasadami stylistycznymi oraz zgodności tekstów z międzyinstytucjonalnym przewodnikiem redakcyjnym przyjętym przez wszystkie instytucje Unii Europejskiej,
- sprawdzanie jakości pracy wykonywanej przez zleceniobiorców zewnętrznych w tej dziedzinie,
- przygotowanie dokumentów instytucji do publikacji i finalizowanie tekstów pod względem typograficznym,
- sprawdzanie tekstów przetłumaczonych na język konkursowy pod względem zgodności z językiem oryginału,
- śledzenie zmian zachodzących w języku oraz informowanie o nich współpracowników,
- udział w pracach terminologicznych i w procedurach kontroli jakości tłumaczeń dokumentów,
- inne rodzaje zadań językowych, takie jak moderowanie treści stron internetowych.

Wymagane są także: zdolność do pracy w zespole, poczucie obowiązku, umiejętność przystosowania się do pracy w środowisku wielokulturowym oraz umiejętność radzenia sobie w okresach zwiększonego obciążenia pracą.

Koniec ZAŁĄCZNIKA I, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  II

KRYTERIA NABORU

Komisja konkursowa uwzględnia następujące kryteria naboru na podstawie kwalifikacji:
1. dyplom ukończenia studiów uniwersyteckich w wybranym języku konkursowym związanych z działalnością wydawniczą bądź studiów językowych (np. lingwistyka, literatura, nauczanie tego języka jako języka obcego);
2. doświadczenie zawodowe w wybranym języku konkursowym w zakresie sprawdzania jakości językowej dokumentów przeznaczonych do publikacji;
3. doświadczenie zawodowe, dodatkowe niż to wymagane do udziału w konkursie, w wybranym języku konkursowym w zakresie korekty publikacji (podawanych do wiadomości publicznej na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie);
4. doświadczenie zawodowe w wybranym języku konkursowym w zakresie tłumaczenia;
5. doświadczenie zawodowe w wybranym języku konkursowym w zakresie nauczania języka lub opracowywania materiałów do nauczania;
6. doświadczenie zawodowe w wybranym języku konkursowym w zakresie zarządzania dokumentami i dokonywania odniesień w środowisku komputerowym lub w zakresie dziennikarstwa prasowego;
7. doświadczenie zawodowe w zakresie korzystania z konkretnych informatycznych narzędzi edytorskich;
8. poświadczona znajomość jednego lub kilku języków urzędowych Unii Europejskiej, innych niż wybrane języki 1 i 2 [minimalny wymagany poziom: B2 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego (CERF)].

Koniec ZAŁĄCZNIKA II, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  III

PRZEPISY OGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KONKURSÓW OTWARTYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Wszelkie odniesienia w ramach procedur naboru organizowanych przez EPSO do osoby określonej płci uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby wszelkiej innej płci.

Wszyscy kandydaci, którzy na którymkolwiek etapie konkursu uplasowali się na ostatnim miejscu z jednakowym wynikiem, zostaną dopuszczeni do następnego etapu. Wszyscy kandydaci ponownie dopuszczeni do udziału w konkursie po pozytywnie rozpatrzonym odwołaniu również zostaną zaproszeni do następnego etapu.

Wszyscy kandydaci, którzy uplasowali się na ostatnim miejscu listy rezerwowej z jednakowym wynikiem, zostaną wpisani na listę rezerwową. Wszyscy kandydaci ponownie dopuszczeni do udziału w konkursie po pozytywnie rozpatrzonym odwołaniu na tym etapie procedury również zostaną wpisani na listę rezerwową.

1. KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ?
1.1. Warunki ogólne i szczegółowe

Warunki ogólne i szczegółowe (w tym znajomość języków) dla każdej dziedziny lub profilu są określone w sekcji "Czy spełniam warunki udziału w konkursie?".

Warunki szczegółowe dotyczące kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i znajomości języków są różne w zależności od wymaganego profilu. W zgłoszeniu kandydat powinien podać jak najwięcej informacji dotyczących swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (jeśli jest ono wymagane), opisanych w sekcji "Czy spełniam warunki udziału w konkursie?" niniejszego ogłoszenia, związanych z charakterem przyszłych obowiązków.

a) Dyplomy lub zaświadczenia: Dyplomy, wydane zarówno w krajach UE, jak i krajach nienależących do UE, muszą zostać uznane przez organ urzędowy w jednym z państw członkowskich UE, np. ministerstwo edukacji w państwie członkowskim UE. Komisja konkursowa uwzględni różnice między systemami kształcenia.

W odniesieniu do kształcenia pomaturalnego oraz szkoleń technicznych, zawodowych lub specjalistycznych należy określić przedmioty objęte programem nauczania lub szkolenia, czas trwania nauki oraz podać, czy kurs był prowadzony w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin lub czy był to kurs wieczorowy.

b) Doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane) będzie uwzględniane wyłącznie wówczas, gdy będzie związane z charakterem przyszłych obowiązków oraz jeśli wiązało się z:
- rzeczywistą i efektywną pracą,
- wynagrodzeniem,
- stosunkiem podporządkowania lub świadczeniem usługi, oraz
- po spełnieniu następujących warunków:
- praca w ramach wolontariatu: jeśli była wykonywana za wynagrodzeniem oraz obejmowała podobną liczbę godzin tygodniowo i była świadczona w podobnym wymiarze czasu jak w przypadku klasycznego zatrudnienia,
- staże: jeśli były wykonywane za wynagrodzeniem,
- obowiązkowa służba wojskowa: odbyta przed uzyskaniem dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie lub po jego uzyskaniu i nieprzekraczająca ustawowego czasu jej trwania w danym państwie członkowskim,
- urlop macierzyński/ojcowski/adopcyjny: jeżeli był przewidziany w umowie o pracę,
- doktorat: w okresie nie dłuższym niż 3 lata, pod warunkiem uzyskania stopnia doktora i niezależnie od tego, czy za pracę nad nim było wypłacane wynagrodzenie, oraz
- praca w niepełnym wymiarze godzin: przeliczana proporcjonalnie, stosownie do faktycznie przepracowanego czasu, np. praca na pół etatu przez sześć miesięcy zostanie zaliczona jako trzy miesiące.
1.2. Dokumenty potwierdzające

Na różnych etapach procedury naboru kandydat musi przedstawić dokument urzędowy poświadczający jego obywatelstwo (np. paszport lub dokument tożsamości), który musi zachować ważność w dniu, w którym upływa termin zatwierdzenia zgłoszenia (termin zatwierdzenia pierwszej części zgłoszenia w przypadku dwuczęściowej procedury zgłoszeniowej).

Wszystkie okresy działalności zawodowej należy udokumentować oryginałami lub potwierdzonymi kopiami następujących dokumentów:

- dokumenty od byłego i obecnego pracodawcy (pracodawców) ze wskazaniem charakteru i zakresu pełnionych obowiązków oraz daty ich rozpoczęcia i zakończenia, opatrzone urzędowym nagłówkiem i pieczęcią firmową oraz imieniem, nazwiskiem i podpisem osoby odpowiedzialnej, lub
- umowa (umowy) o pracę wraz z pierwszym i ostatnim odcinkiem wypłaty oraz ze szczegółowym opisem pełnionych obowiązków,
- (w przypadku działalności zawodowej bez stałego wynagrodzenia, tj. osób pracujących na własny rachunek, wykonujących wolne zawody itp.) faktury lub zamówienia z wyszczególnieniem wykonanych zadań lub wszelkie inne stosowne potwierdzające dokumenty urzędowe,
- (w przypadku konkursów dla tłumaczy konferencyjnych, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe) dokumenty poświadczające liczbę dni przepracowanych jako tłumacz konferencyjny oraz języki, z których i na które kandydat tłumaczył jako tłumacz konferencyjny.

Zasadniczo nie wymaga się przedstawiania żadnych dokumentów poświadczających znajomość języków, z wyjątkiem niektórych profili lingwistów i profili specjalistycznych.

Na każdym etapie procedury kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów. EPSO poinformuje kandydata, jakie dokumenty potwierdzające należy przedłożyć i kiedy.

1.3. Równe szanse i dostosowania dla kandydatów o szczególnych potrzebach

Osoby, którym niepełnosprawność lub stan zdrowia mogą utrudniać udział w testach, proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym oraz poinformowanie, jakich specjalnych dostosowań potrzebują. Jeżeli niepełnosprawność lub choroba wystąpią u kandydata po upływie terminu składania formularzy zgłoszeniowych, kandydat powinien jak najszybciej powiadomić o tym EPSO, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Należy zauważyć, że aby wniosek kandydata został rozpatrzony, będzie musiał on przesłać EPSO zaświadczenie wystawione przez organ krajowy lub orzeczenie lekarskie. Dostarczone dokumenty zostaną przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach wprowadzone zostaną niezbędne udogodnienia.

Więcej informacji można uzyskać od zespołu "EPSO-accessibility team":

- pocztą elektroniczną (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),
- faksem (+32 22998081), lub
- pocztą na adres:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2. KTO OCENIA KANDYDATÓW?

Porównaniem i wyborem najlepszych kandydatów na podstawie ich kompetencji, umiejętności i kwalifikacji w świetle wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie zajmuje się powołana w tym celu komisja konkursowa. Jej członkowie określają również poziom trudności testów stosowanych w konkursie i zatwierdzają ich treść na podstawie propozycji EPSO.

Aby zagwarantować niezależność komisji konkursowej, kandydatom oraz wszystkim osobom spoza komisji surowo zabrania się wszelkich prób nawiązania kontaktu z członkami komisji, chyba że dotyczy to testów wymagających bezpośredniego kontaktu między kandydatami i komisją.

Kandydaci pragnący przedstawić swój punkt widzenia lub dochodzić swoich praw muszą zrobić to na piśmie, przesyłając korespondencję skierowaną do komisji konkursowej do EPSO, które przekaże ją komisji. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interwencje podjęte przez kandydatów, wykraczające poza te procedury, są zabronione i mogą skutkować dyskwalifikacją z konkursu.

W szczególności powiązanie rodzinne lub hierarchiczne między kandydatem i członkiem komisji konkursowej powoduje konflikt interesów. Komisje konkursowe proszone są o zgłaszanie EPSO takich przypadków bezzwłocznie po stwierdzeniu występowania takiego konfliktu. EPSO oceni każdy przypadek indywidualnie i podejmie odpowiednie kroki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członków komisji konkursowej i dyskwalifikację kandydata z konkursu (zob. sekcja 4.4).

Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej publikowane są na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu) przed rozpoczęciem testów oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej.

3. KOMUNIKACJA
3.1. Komunikacja z EPSO

Kandydat powinien sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu, by śledzić swoje postępy w konkursie. Jeżeli kandydat nie jest w stanie sprawdzić swojego konta z powodu problemów technicznych leżących po stronie EPSO, jest on zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt EPSO,

- najlepiej za pośrednictwem sekcji "Skontaktuj się z nami" na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu); lub
- telefonicznie, za pośrednictwem Europe Direct (00 800 67 89 10 11); lub
- pocztą:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EPSO zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia informacji, które zostały już jasno określone w niniejszym ogłoszeniu o konkursie, załącznikach do niego lub na stronie internetowej EPSO, w tym w dziale "Najczęściej zadawane pytania".

We wszelkiej korespondencji dotyczącej zgłoszenia kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym na koncie EPSO), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

EPSO stosuje zasady kodeksu dobrego postępowania administracyjnego https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_pl (opublikowane w Dzienniku Urzędowym). Na tej podstawie EPSO zastrzega sobie prawo do zaprzestania wszelkiej niewłaściwej korespondencji (powtarzalnej, obraźliwej lub bezprzedmiotowej).

3.2. Dostęp do informacji

Kandydatom przysługują szczególne prawa dostępu do pewnych dotyczących ich informacji, udzielone w świetle obowiązku uzasadnienia decyzji, mające na celu umożliwienie kandydatom złożenia odwołania od decyzji odmownych.

Należy zachować równowagę między obowiązkiem uzasadnienia decyzji i poufnym charakterem prac komisji konkursowej, który gwarantuje niezależność komisji i obiektywizm procedury naboru. Z uwagi na poufność nie można zatem ujawniać stanowisk przyjętych przez członków komisji konkursowej dotyczących konkretnego kandydata ani informacji dotyczących ocen porównawczych kandydatów.

Prawa dostępu do informacji dotyczą kandydatów biorących udział w konkursie otwartym; przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów nie mogą przyznawać im praw innych niż te określone w niniejszej sekcji.

3.2.1. Automatyczne ujawnianie informacji

Po zakończeniu każdego etapu procedury naboru przeprowadzanego w ramach danego konkursu kandydaci będą automatycznie otrzymywać następujące informacje za pośrednictwem konta EPSO:

- testy wielokrotnego wyboru: wyniki kandydata oraz siatka odpowiedzi kandydata i prawidłowych odpowiedzi w podziale na numer referencyjny/literę. Jednoznacznie wyklucza się dostęp do treści pytań i odpowiedzi,
- spełnianie warunków udziału: czy kandydat został dopuszczony do udziału; w przypadku niedopuszczenia - warunki udziału, które nie zostały spełnione,
- Talent Screener: wyniki kandydata oraz siatka ze współczynnikami ważności pytań, punktami przyznawanymi za odpowiedzi kandydata i jego całkowitą liczbą punktów,
- testy wstępne: wyniki kandydata,
- testy pośrednie: wyniki kandydata, jeśli nie został on zaproszony do następnego etapu,
- ocena zintegrowana/etap oceny zintegrowanej (Assessment Centre): jeśli kandydat nie został zdyskwalifikowany - paszport kompetencji kandydata zawierający całkowitą liczbę punktów zdobytych za każdą kompetencję oraz komentarze komisji konkursowej zawierające informację zwrotną (opis i punktację) na temat wyników uzyskanych przez kandydata w trakcie oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej.

Zasadniczo EPSO nie przekazuje kandydatom żadnych tekstów źródłowych ani zadań, ponieważ są one przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. W przypadku niektórych rodzajów testów EPSO może jednak wyjątkowo opublikować na swojej stronie internetowej teksty źródłowe lub zadania, jeżeli:

- testy zostały zakończone,
- ich wyniki zostały ustalone i przekazane kandydatom, oraz
- teksty źródłowe/zadania nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach.
3.2.2. Udzielanie informacji na wniosek

Kandydat może poprosić o niepoprawioną kopię swoich odpowiedzi w przypadku tych egzaminów pisemnych, które nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. Jednoznacznie wyklucza się udostępnienie odpowiedzi na studium przypadku.

Poprawione arkusze odpowiedzi kandydata oraz szczegółowe informacje na temat oceny podlegają zasadzie poufności prac komisji konkursowej i nie będą ujawniane.

EPSO stara się udostępnić kandydatom jak najwięcej informacji, przestrzegając obowiązku uzasadnienia decyzji, zasady poufnego charakteru prac komisji konkursowej i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie wnioski o udzielenie informacji będą oceniane w świetle tych wymogów.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji należy składać za pośrednictwem sekcji "Skontaktuj się z nami" na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu) w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym wyniki kandydata zostały opublikowane na jego koncie EPSO.

4. SKARGI I PROBLEMY
4.1. Kwestie techniczne

Jeśli na jakimkolwiek etapie procedury naboru kandydat napotka poważne problemy techniczne lub organizacyjne, powinien on bezzwłocznie poinformować o tym EPSO, abyśmy mogli zbadać problem i podjąć środki naprawcze:

- najlepiej za pośrednictwem sekcji "Skontaktuj się z nami" na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu), lub
- pocztą:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

We wszelkiej korespondencji kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym na koncie EPSO), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

W przypadku problemów, które wystąpiły poza ośrodkami egzaminacyjnymi (dotyczących np. zgłoszeń lub rezerwacji), należy skontaktować się z EPSO (zob. sekcja 3.1) i dołączyć krótki opis problemu.

W przypadku wystąpienia problemu w ośrodku egzaminacyjnym kandydat proszony jest o:

- zgłoszenie go osobom nadzorującym i poproszenie ich o odnotowanie jego skargi na piśmie, oraz
- skontaktowanie się z EPSO za pośrednictwem sekcji "Skontaktuj się z nami" na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu), dołączając krótki opis problemu.
4.2. Wewnętrzne procedury weryfikacyjne
4.2.1. Błąd w komputerowych testach wielokrotnego wyboru

Baza testów wielokrotnego wyboru podlega stałej wnikliwej kontroli jakości przeprowadzanej przez EPSO i komisję konkursową.

Jeśli kandydat uważa, że błąd w co najmniej jednym z pytań w testach wielokrotnego wyboru wpłynął na jego zdolność do udzielenia prawidłowej odpowiedzi, ma on prawo zwrócić się do komisji konkursowej o weryfikację tego pytania lub pytań (w ramach procedury "neutralizacji").

W ramach tej procedury komisja konkursowa może podjąć decyzję o anulowaniu pytania zawierającego błąd oraz o rozdzieleniu punktów między pozostałe pytania w przeprowadzonym teście. Ponowne przeliczenie punktów będzie dotyczyło tylko tych kandydatów, którzy w swoim zestawie mieli przedmiotowe pytanie. Punktacja za testy określona w odpowiednich sekcjach ogłoszenia o konkursie pozostaje niezmieniona.

Składanie skarg dotyczących testów wielokrotnego wyboru:

- procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 3.1) wyłącznie za pomocą internetowego formularza kontaktowego,
- język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,
- termin: w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym kandydat przystąpił do testów komputerowych,
- informacje dodatkowe: aby umożliwić identyfikację pytania, należy opisać, czego ono dotyczyło (treść), i jak najprecyzyjniej wyjaśnić, na czym polegał rzekomy błąd.

Nie będą brane pod uwagę skargi złożone po terminie ani skargi, w których nie opisano precyzyjnie zakwestionowanych pytań lub rzekomych błędów.

Nie będą przyjmowane w szczególności skargi dotyczące wyłącznie rzekomych problemów tłumaczeniowych i nieokreślające jasno problemu.

4.2.2. Wnioski o weryfikację

Kandydat może złożyć wniosek o weryfikację decyzji komisji konkursowej lub EPSO ustalającej jego wynik lub stwierdzającej, czy kandydat jest dopuszczony do następnego etapu konkursu czy też z niego wykluczony.

Wniosek o weryfikację można złożyć na podstawie:

- istotnej nieprawidłowości w procedurze konkursowej, lub
- nieprzestrzegania przez komisję konkursową lub EPSO regulaminu pracowniczego, ogłoszenia o konkursie, załączników do niego lub orzecznictwa.

Należy zauważyć, że kandydat nie ma prawa kwestionować ważności oceny komisji konkursowej dotyczącej wyników uzyskanych przez kandydata w testach oraz przydatności jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Jest to ocena wartościująca dokonana przez komisję konkursową, a sprzeciw kandydata wobec stanowiska komisji względem jego testów, doświadczenia lub kwalifikacji nie dowodzi, że popełniła ona błąd. Wnioski o weryfikację złożone na tej podstawie nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Składanie wniosków o weryfikację:

- procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 3.1),
- język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,
- termin: 10 dni kalendarzowych od daty opublikowania kwestionowanej decyzji na koncie EPSO kandydata,
- informacje dodatkowe: należy wyraźnie wskazać kwestionowaną decyzję oraz uzasadnić swój wniosek.

Skargi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

W terminie 15 dni roboczych kandydat otrzyma potwierdzenie odbioru. Organ, który podjął kwestionowaną decyzję (komisja konkursowa lub EPSO), przeanalizuje wniosek kandydata, wyda decyzję i wyśle mu uzasadnioną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydata zostanie on ponownie włączony do procedury naboru na etapie, na którym został z niej wykluczony, bez względu na to, na jakim etapie będzie wówczas konkurs.

4.3. Inne formy zgłaszania zastrzeżeń
4.3.1. Skargi administracyjne

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym może złożyć skargę administracyjną do dyrektora EPSO działającego jako organ powołujący.

Kandydat może złożyć skargę na decyzję - lub jej brak - mającą bezpośredni i natychmiastowy wpływ na jego status prawny jako kandydata jedynie w przypadku oczywistego naruszenia zasad dotyczących procedury naboru. Dyrektor EPSO nie może unieważnić oceny wartościującej dokonanej przez komisję konkursową (zob. sekcja 4.2.2).

Składanie skarg administracyjnych:

- procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 3.1),
- język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,
- termin: trzy miesiące od dnia powiadomienia o kwestionowanej decyzji lub od dnia, w którym decyzja powinna była zostać wydana,
- informacje dodatkowe: należy wyraźnie wskazać kwestionowaną decyzję oraz uzasadnić swój wniosek. Skargi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4.3.2. Sądowa procedura odwoławcza

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym ma prawo wnieść odwołanie do Sądu.

Jeżeli kandydat chce wnieść odwołanie od decyzji podjętej przez EPSO, musi najpierw złożyć skargę administracyjną (zob. sekcja 4.3.1).

Wnoszenie odwołania:

- procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu (http://curia.europa.eu/jcms/).
4.3.3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Wszyscy obywatele i mieszkańcy UE mogą złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przed złożeniem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich kandydat musi podjąć odpowiednie działania administracyjne względem właściwych instytucji i organów (zob. sekcje 4.1-4.3).

Złożenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje przedłużeniem terminów wnoszenia skarg administracyjnych lub odwołań.

Składanie skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich:

- procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.ombudsman.europa.eu/).
4.4. Dyskwalifikacja z procedury naboru

Kandydat może zostać zdyskwalifikowany na dowolnym etapie procedury naboru, jeśli EPSO stwierdzi, że kandydat:

- utworzył więcej niż jedno konto EPSO,
- zgłosił się do wzajemnie wykluczających się dziedzin lub profili,
- nie spełnia wszystkich warunków udziału w konkursie,
- złożył oświadczenia niezgodne z prawdą lub niepoparte odpowiednimi dokumentami,
- nie zarezerwował terminu lub nie wziął udziału w testach,
- oszukiwał podczas testów,
- nie zadeklarował w formularzu zgłoszeniowym języka lub jednego z języków wymaganych jako język 2, lub nie zadeklarował minimalnego wymaganego poziomu znajomości wymaganego dla języka 2,
- próbował nawiązać kontakt z członkiem komisji konkursowej w sposób niedopuszczalny,
- nie poinformował EPSO o potencjalnym konflikcie interesów między nim a członkiem komisji konkursowej,
- przedłożył zgłoszenie w języku innym niż określono w ogłoszeniu o konkursie (dopuszczalne może być zastosowanie innego języka w odniesieniu do nazw własnych, tytułów naukowych i oficjalnych i nazw stanowisk, określonych w dokumentach potwierdzających, lub do nazw dyplomów), lub
- podpisał lub opatrzył odróżniającym znakiem anonimowe testy pisemne lub praktyczne.

Kandydat biorący udział w rekrutacji organizowanej przez instytucje UE musi wykazywać się najwyższym możliwym stopniem uczciwości. Oszustwo lub próba oszustwa mogą podlegać sankcjom i mieć wpływ na udział kandydata w przyszłych konkursach.

Koniec ZAŁĄCZNIKA III, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  IV

PRZYKŁADOWE MINIMALNE KWALIFIKACJE WEDŁUG PAŃSTW I GRUP ZASZEREGOWANIA ZASADNICZO ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM OGŁOSZEŃ O KONKURSACH

Wersję przykładów w przystępnym do czytania formacie zamieszczono tutaj.
PAŃSTWOAST-SC 1 do AST-SC 6 AST 1 do AST 7AST 3 do AST 11AD 5 do AD 16
Wykształcenie średnie (dające dostęp do kształcenia pomaturalnego)Wykształcenie pomaturalne (szkoła pomaturalna lub krótki cykl studiów uniwersyteckich trwających co najmniej 2 lata)Wykształcenie na poziomie studiów

uniwersyteckich (trwających co

najmniej 3 lata)

Wykształcenie na poziomie studiów

uniwersyteckich (trwających co

najmniej 4 lata)

Belgique - Belgie - BelgienCertificat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplome d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur

(DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature - Kandidaat

Graduât - Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplome d'études approfondies (DEA)

Diplome d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

БълrарияДиплома за завършено средно образованиеCпециалист по ...Диплома за висше образование

Бакалавър

Маrистър

Česká republikaVysvědčení o maturitní zkoušceVysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

DanmarkBevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen

(HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bас pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art.)

Licenciatgrad

ph.d-grad

DeutschlandAbitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

Fachhochschulabschluss BachelorHochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

EestiGümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohtaBakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120-160 ainepunkti)

Éire/IrelandArdteistiméireacht, Grád D3, і 5 ábhar

Leaving Certifícate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certifícate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/ 240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master's degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

ΕλλάδαΑπολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IEK)Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, TEI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

EspanaBachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Tècnico superior)Diplomado/ Ingeniero técnicoLicenciatura

Màster

Ingeniero

Título de Doctor

FranceBaccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

LicenceMaîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master l, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

ItaliaDiploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea - L (breve)Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

ΚύπροςΑπολυτήριοΔίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

LatvijaAtestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītībuBakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

LietuvaBrandos atestatasAukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

LuxembourgDiplome de fin d'études secondaires et techniquesBTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplome d'ingénieur technicien

Master

Diplome d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

MagyarországGimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi - képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

MaltaAdvanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor's degreeBachelor's degree

Master of Arts

Doctorate

NederlandDiploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

(Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of "Ingenieur"

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

ÖsterreichMatura/Reifeprüfung Reife- und Diplomprüfung BerufsreifeprüfungKollegdiplom/ AkademiediplomFachhochschuldiplom/Bakkalaureus/BakkalaureaUniversitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

PolskaŚwiadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/InżynierMagister/Magister inżynier

Dyplom doktora

PortugalDiploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

Bacharel LicenciadoLicenciado

Mestre

Doutorado

Republika HrvatskaSvjedodžba o državnoj maturi Svjedodžba о završnom ispituStručni pristupnik/pristupnicaBaccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica in-ženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

RomaniaDiplomă de bacalaureatDiplomă de absolvire (Colegiu universitar) învăţământ preuniversitarDiplomă de licenţăDiplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

SlovenijaMaturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)Diploma višje strokovne šoleDiploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbiUniverzitetna diploma/magisterij/ specializacija/doktorat
SlovenskoVysvedčenie o maturitnej skúškeAbsolventský diplomDiplom o ukončení bakalárskeho studia (Bakalár)Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/FinlandYlioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivåKandidaatin tutkinto-Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen-antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

SverigeSlutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1-3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

- Licentiatexamen

- Doktorsexamen Meriter på avancerad nivå:

- Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

- Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

- Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

- Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United KingdomGeneral Certificate of Education Advanced level - 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master's degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master's degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Koniec ZAŁĄCZNIKA IV, kliknij tutaj aby wrócić do tekstu ogłoszenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.