Ogłoszenie o konkursie otwartym - EPSO/AD/361/18 - Tłumacze pisemni (AD 5) języka irlandzkiego (GA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.244A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 września 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AD/361/18 - TŁUMACZE PISEMNI (AD 5) JĘZYKA IRLANDZKIEGO (GA) 1

(2018/C 244 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 12 lipca 2018 r.)

Termin składania zgłoszeń: 20 września 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkurs otwarty na podstawie testów w celu stworzenia listy rezerwowej, z której instytucje Unii Europejskiej, a przede wszystkim Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada, będą mogły rekrutować nowych urzędników służby publicznej na stanowiska tłumaczy pisemnych (grupa funkcyjna AD).

Niniejsze ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami stanowi prawnie wiążące zasady tej procedury naboru.

Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych znajdują się w ZAŁĄCZNIKU I.

Pożądana liczba laureatów:

Opcja 1 - 53

Opcja 2 - 19

Stanowiska oferowane laureatom będą zlokalizowane w Brukseli lub Luksemburgu.

JAKIE BĘDĄ MOJE OBOWIĄZKI?

Grupa zaszeregowania AD 5 jest grupą zaszeregowania, na poziomie której administratorzy - zarówno administratorzy lingwiści, jak i inni administratorzy - rozpoczynają pracę zawodową w instytucjach europejskich.

Głównym zadaniem administratorów lingwistów (tłumaczy pisemnych) jest zapewnienie wysokiej jakości tłumaczeń pisemnych w określonych terminach oraz doradztwo językowe, w celu umożliwienia instytucji lub organowi, w których są zatrudnieni, wypełnienia swojej misji.

Do zakresu obowiązków administratora lingwisty (tłumacza pisemnego) należą tłumaczenia pisemne i weryfikacja tłumaczeń z przynajmniej dwóch języków źródłowych na język główny, praca terminologiczna, pomoc przy działaniach szkoleniowych oraz opracowywaniu narzędzi informatycznych. Dokumenty, często o wysokim stopniu trudności, dotyczą zazwyczaj kwestii politycznych, prawnych, ekonomicznych, finansowych, naukowych lub technicznych i odnoszą się do wszystkich obszarów działania Unii Europejskiej. Praca wymaga częstego korzystania ze specjalistycznych narzędzi informatycznych i podobnych.

CZY SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE?

Kandydat musi spełniać WSZYSTKIE poniższe warunki ogólne i szczegółowe w dniu upływu terminu zatwierdzenia zgłoszenia elektronicznego.

1.
Warunki ogólne:
-
korzystanie z pełni praw obywatelskich jako obywatel państwa członkowskiego UE,
-
uregulowany stosunek do służby wojskowej,
-
odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych obowiązków.
2.
Warunki szczegółowe - języki:

Kandydat musi znać przynajmniej trzy języki urzędowe UE. Języki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu o konkursie:

-
język 1: język, w którym kandydat zdaje komputerowe testy wielokrotnego wyboru i testy z tłumaczenia pisemnego,
-
język 2: język, w którym kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz w którym zdaje jeden z testów z tłumaczenia pisemnego i testy kompetencji ogólnych podczas oceny zintegrowanej; jest to również język używany do komunikacji między EPSO i kandydatami, którzy przedłożyli zatwierdzone zgłoszenie. Musi on być inny niż język 1 kandydata,
-
język 3: język, w którym kandydat zdaje jeden z testów z tłumaczenia pisemnego. Musi on być inny niż język 1 i 2 kandydata.

Do wyboru są następujące opcje:

OPCJA 1

-
język 1: znajomość języka irlandzkiego na poziomie C2 (biegła znajomość),
-
język 2: znajomość na poziomie co najmniej C1 języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (gruntowna znajomość),
-
język 3: znajomość na poziomie co najmniej C1 języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (gruntowna znajomość). Musi on być inny niż język 2 kandydata.

OPCJA 2

-
język 1: znajomość języka irlandzkiego na poziomie C2 (biegła znajomość),
-
język 2: znajomość na poziomie co najmniej C1 języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (gruntowna znajomość),
-
język 3: znajomość na poziomie co najmniej C1 jednego z 24 języków urzędowych UE (gruntowna znajomość). Musi on być inny niż języki 1 i 2 kandydata oraz inny niż język angielski, francuski i niemiecki.

Uwaga: określony powyżej poziom znajomości języka 1 (irlandzkiego) odnosi się do każdej umiejętności językowej (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie) wymaganej w formularzu zgłoszeniowym. Umiejętności te odzwierciedlają umiejętności opisane w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

Językiem 2 musi być język angielski, francuski lub niemiecki. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić wyłącznie w języku wybranym jako język 2.

Biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę tłumaczeń i dokumentów otrzymywanych w języku angielskim, francuskim i niemieckim, od kandydata wymaga się znajomości przynajmniej jednego z tych trzech języków oprócz jego języka głównego, aby niezwłocznie po zatrudnieniu był zdolny do wykonywania obowiązków i skutecznej komunikacji w swojej codziennej pracy.

3.
Warunki szczegółowe - kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
-
Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem (uzyskanym najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.).

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU II.

-
Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA NABORU?

1.
Procedura zgłaszania

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić wyłącznie w języku wybranym jako język 2 (zob. sekcja "Warunki szczegółowe - języki").

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego kandydat będzie musiał wybrać swoje języki 1, 2 i 3. Kandydat zostanie również poproszony o potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w konkursie, oraz podanie dalszych informacji mających znaczenie dla konkursu (np. na temat dyplomów).

Zatwierdzając formularz zgłoszeniowy, kandydat oświadcza, że spełnia wszystkie warunki określone w sekcji "Czy spełniam warunki udziału w konkursie?". Po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji. Za wypełnienie i przesłanie zgłoszenia w terminie odpowiada kandydat.

2.
Kontrola spełniania warunków udziału

Informacje podane w zgłoszeniu elektronicznym przez wszystkich kandydatów, którzy zatwierdzili swój formularz zgłoszeniowy, zostaną sprawdzone pod kątem tego, czy spełniają oni warunki udziału w konkursie określone powyżej w sekcji "Czy spełniam warunki udziału w konkursie?". EPSO sprawdza, czy kandydat spełnia ogólne warunki udziału w konkursie, a komisja konkursowa sprawdza zgodność zgłoszenia ze szczegółowymi warunkami udziału.

3.
Testy z tłumaczenia pisemnego

Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie, zostaną zaproszeni do udziału w dwóch testach z tłumaczenia pisemnego w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO.

TestyJęzykCzas trwaniaPunktacjaWymagane minimum
a) Tłumaczenie pisemne ze słownikiemZ języka 2 na język 160 minMaksymalnie 80 punktów40/80
b) Tłumaczenie pisemne ze słownikiemZ języka 3 na język 160 minMaksymalnie 80 punktów40/80

Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganego minimum punktów w teście a), test b) nie będzie sprawdzany.

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu konkursu, kandydat musi uzyskać jak najwyższy całkowity wynik w tych testach.

4.
Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie trzy razy większa niż pożądana liczba laureatów w każdej opcji. Kandydaci, którzy uzyskali wymagane minimum punktów i osiągnęli najwyższe całkowite wyniki w testach z tłumaczenia pisemnego, zostaną zaproszeni do udziału w trwającej jeden lub dwa dni ocenie zintegrowanej, która odbędzie się najprawdopodobniej w Brukseli i będzie przeprowadzana w językach 1 i 2 kandydata.

Na etapie oceny zintegrowanej kandydat będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające (oryginały lub poświadczone kopie), chyba że otrzyma inne instrukcje. EPSO zeskanuje dokumenty kandydata podczas jego oceny zintegrowanej i zwróci mu je tego samego dnia.

Na ocenę zintegrowaną składają się komputerowe testy wielokrotnego wyboru oraz testy badające kompetencje zgodnie z poniższym opisem.

Komputerowe testy wielokrotnego wyboru będą zorganizowane w następujący sposób:

TestyJęzykPytaniaCzas trwaniaPunktacjaWymagane minimum
Rozumienie tekstu pisanegoJęzyk 120 pytań35 minMaksymalnie 20 punktówRozumienie

tekstu pisanego

i myślenie

abstrakcyjne

łącznie: 15/30

Operowanie danymi liczbowymiJęzyk 110 pytań20 minMaksymalnie 10 punktów4/10
Myślenie abstrakcyjneJęzyk 110 pytań10 minMaksymalnie 10 punktówRozumienie

tekstu pisanego

i myślenie

abstrakcyjne

łącznie: 15/30

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w komputerowych testach wielokrotnego wyboru powoduje wykluczenie z dalszej procedury; zdobyte w nich punkty nie będą uwzględniane w ostatecznych całkowitych wynikach, kandydat musi jednak uzyskać wymagane minimum punktów we wszystkich testach.

Podczas oceny zintegrowanej sprawdzanych będzie osiem kompetencji ogólnych (za każdą można otrzymać maksymalnie 10 punktów) za pomocą trzech testów (prezentacja ustna, rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych i szczególnych oraz ćwiczenie w grupie), zgodnie z poniższą tabelą: Testy te zostaną przeprowadzone w języku 2 kandydata.

KompetencjaTesty
1. Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemówPrezentacja ustnaĆwiczenie w grupie
2. KomunikacjaPrezentacja ustnaRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych
3. Jakość i wydajność pracyPrezentacja ustnaRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych
4. Nauka i rozwój osobistyĆwiczenie w grupieRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych
5. Ustalanie priorytetów i organizacjaPrezentacja ustnaĆwiczenie w grupie
6. OdpornośćPrezentacja ustnaRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych
7. Umiejętność pracy w zespoleĆwiczenie w grupieRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych
8. Zdolności przywódczeĆwiczenie w grupieRozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Wymagane minimum: 40/80

Punkty zdobyte w tych testach zostaną dodane do punktów zdobytych w testach z tłumaczenia pisemnego i wspólnie złożą się na ostateczną całkowitą liczbę punktów kandydata.

5.
Lista rezerwowa

Po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających kandydatów komisja konkursowa sporządzi dla każdej opcji listę rezerwową, zawierającą pożądaną liczbę laureatów, którzy spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy pomyślnie przeszli wszystkie testy i po zakończeniu oceny zintegrowanej mają najwyższą całkowitą liczbę punktów. Laureaci są wymienieni na liście w porządku alfabetycznym.

Listy rezerwowe i paszporty kompetencji laureatów, zawierające informację zwrotną komisji konkursowej na temat laureata, zostaną udostępnione instytucjom UE na potrzeby rekrutacji i dalszego kierowania rozwojem kariery zawodowej. Znalezienie się na liście rezerwowej nie daje kandydatowi żadnej gwarancji ani prawa do zatrudnienia.

RÓWNE SZANSE I DOSTOSOWANIA DLA KANDYDATÓW O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

EPSO stara się stosować zasady równości szans, równego traktowania i równego dostępu dla wszystkich kandydatów.

Osoby, którym niepełnosprawność lub stan zdrowia mogą utrudniać udział w testach, proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym oraz poinformowanie, jakich specjalnych dostosowań potrzebują.

Więcej informacji na temat polityki równości szans oraz procedury występowania o specjalne dostosowania można znaleźć na stronie internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_pl) oraz w ogólnych zasadach dołączonych do niniejszego ogłoszenia (pkt 1.3. Równe szanse i dostosowania dla kandydatów o szczególnych potrzebach).

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Aby zgłosić się do konkursu, trzeba najpierw utworzyć konto EPSO. Kandydat może utworzyć tylko jedno konto EPSO do wysyłania wszystkich swoich zgłoszeń.

Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO https://epso.europa.eu/apply/job-offers_pl do:

20 września 2018 r., godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

PRZEPISY OGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KONKURSÓW OTWARTYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Odniesienia w ramach procedur naboru organizowanych przez EPSO do osoby określonej płci uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby innej płci.

Wszyscy kandydaci, którzy na którymkolwiek etapie konkursu uplasowali się na ostatnim miejscu z jednakowym wynikiem, zostaną dopuszczeni do następnego etapu. Wszyscy kandydaci ponownie dopuszczeni do udziału w konkursie po pozytywnie rozpatrzonym odwołaniu również zostaną zaproszeni do następnego etapu.

Wszyscy kandydaci, którzy uplasowali się na ostatnim miejscu listy rezerwowej z jednakowym wynikiem, zostaną wpisani na listę rezerwową. Wszyscy kandydaci ponownie dopuszczeni do udziału w konkursie po pozytywnie rozpatrzonym odwołaniu na tym etapie procedury również zostaną wpisani na listę rezerwową.

1.
KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ DO KONKURSU?
1.1.
Warunki ogólne i szczegółowe

Warunki ogólne i szczegółowe (w tym znajomość języków) dla każdej dziedziny lub profilu są określone w sekcji "Czy spełniam warunki udziału w konkursie?".

Warunki szczegółowe dotyczące kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i znajomości języków są różne w zależności od wymaganego profilu. W zgłoszeniu kandydat powinien podać jak najwięcej informacji dotyczących swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (jeśli jest ono wymagane), opisanych w sekcji "Czy spełniam warunki udziału w konkursie?" niniejszego ogłoszenia, związanych z charakterem przyszłych obowiązków.

a)
Dyplomy lub zaświadczenia: Dyplomy, wydane zarówno w krajach UE, jak i krajach nienależących do UE, muszą zostać uznane przez organ urzędowy w jednym z państw członkowskich UE, np. ministerstwo edukacji w państwie członkowskim UE. Komisja konkursowa uwzględni różnice między systemami kształcenia.

W odniesieniu do kształcenia pomaturalnego oraz szkoleń technicznych, zawodowych lub specjalistycznych należy określić przedmioty objęte programem nauczania lub szkolenia, czas trwania nauki oraz podać, czy kurs był prowadzony w formie stacjonarnej czy zaocznej lub czy był to kurs wieczorowy.

b)
Doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane) będzie uwzględniane wyłącznie wówczas, gdy będzie związane z charakterem przyszłych obowiązków oraz jeśli wiązało się z:
-
rzeczywistą pracą,
-
wynagrodzeniem,
-
stosunkiem podporządkowania lub świadczeniem usługi, oraz
-
po spełnieniu następujących warunków:
-
praca w ramach wolontariatu: jeśli była wykonywana za wynagrodzeniem oraz obejmowała podobną liczbę godzin tygodniowo i była świadczona w podobnym wymiarze czasu jak w przypadku klasycznego zatrudnienia,
-
staże: jeśli były wykonywane za wynagrodzeniem,
-
obowiązkowa służba wojskowa: odbyta przed uzyskaniem dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie lub po jego uzyskaniu i nieprzekraczająca ustawowego czasu jej trwania w danym państwie członkowskim,
-
urlop macierzyński/ojcowski/adopcyjny: jeżeli był przewidziany w umowie o pracę,
-
doktorat: w okresie nie dłuższym niż trzy lata, pod warunkiem uzyskania stopnia doktora i niezależnie od tego, czy za pracę nad nim było wypłacane wynagrodzenie, oraz
-
praca w niepełnym wymiarze godzin: przeliczana proporcjonalnie, stosownie do faktycznie przepracowanego czasu, np. praca na pół etatu przez sześć miesięcy zostanie zaliczona jako trzy miesiące.
1.2.
Dokumenty potwierdzające

Na różnych etapach procedury naboru kandydat musi przedstawić dokument urzędowy poświadczający jego obywatelstwo (np. paszport lub dokument tożsamości) ważny w dniu, w którym upływa termin zatwierdzenia zgłoszenia (termin zatwierdzenia pierwszej części zgłoszenia w przypadku dwuczęściowej procedury zgłoszeniowej).

Wszystkie okresy działalności zawodowej należy udokumentować następującymi dokumentami lub ich poświadczonymi kopiami:

-
dokumenty od byłego i obecnego pracodawcy (pracodawców) ze wskazaniem charakteru i zakresu pełnionych obowiązków oraz daty ich rozpoczęcia i zakończenia, opatrzone odpowiednim nagłówkiem i pieczęcią firmową oraz imieniem, nazwiskiem i podpisem osoby odpowiedzialnej, lub
-
umowa (umowy) o pracę wraz z pierwszym i ostatnim odcinkiem wypłaty oraz ze szczegółowym opisem pełnionych obowiązków,
-
(w przypadku działalności zawodowej bez stałego wynagrodzenia, tj. osób pracujących na własny rachunek, wykonujących wolne zawody itp.) faktury lub zamówienia z wyszczególnieniem wykonanych zadań lub wszelkie inne stosowne potwierdzające dokumenty urzędowe,
-
(w przypadku konkursów dla tłumaczy konferencyjnych, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe) dokumenty poświadczające liczbę dni przepracowanych jako tłumacz konferencyjny oraz języki, z których i na które kandydat tłumaczył jako tłumacz konferencyjny.

Zasadniczo nie wymaga się przedstawiania żadnych dokumentów poświadczających znajomość języków, z wyjątkiem niektórych profili lingwistów i profili specjalistycznych.

Na każdym etapie procedury kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów. EPSO poinformuje kandydata, jakie dokumenty potwierdzające należy przedłożyć i kiedy.

1.3.
Równe szanse i dostosowania dla kandydatów o szczególnych potrzebach

Osoby, którym niepełnosprawność lub stan zdrowia mogą utrudniać udział w testach, proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym oraz poinformowanie, jakich specjalnych dostosowań potrzebują. Jeżeli niepełnosprawność lub choroba wystąpią u kandydata po zatwierdzeniu przez niego formularza zgłoszeniowego, kandydat powinien jak najszybciej powiadomić o tym EPSO, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Należy zauważyć, że aby wniosek kandydata został rozpatrzony, będzie musiał on przesłać EPSO zaświadczenie wystawione przez organ krajowy lub orzeczenie lekarskie. Dostarczone dokumenty zostaną przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach wprowadzone zostaną niezbędne udogodnienia.

Pomoc w tym zakresie oraz więcej informacji można uzyskać od zespołu "EPSO-accessibility team", kontaktując się z nim:

-
pocztą elektroniczną (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),
-
faksem (+32 22998081), lub
-
pocztą na adres:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.
KTO OCENIA KANDYDATÓW?

Porównaniem i wyborem najlepszych kandydatów na podstawie ich kompetencji, umiejętności i kwalifikacji w świetle wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie zajmuje się powołana w tym celu komisja konkursowa. Jej członkowie określają również poziom trudności testów stosowanych w konkursie i zatwierdzają ich treść na podstawie propozycji EPSO.

Aby zagwarantować niezależność komisji konkursowej, kandydatom oraz wszystkim osobom spoza komisji surowo zabrania się wszelkich prób nawiązania kontaktu z członkami komisji, chyba że dotyczy to testów wymagających bezpośredniego kontaktu między kandydatami i komisją.

Kandydaci pragnący przedstawić swój punkt widzenia lub dochodzić swoich praw muszą zrobić to na piśmie, przesyłając korespondencję skierowaną do komisji konkursowej do EPSO, które przekaże ją komisji. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interwencje podjęte przez kandydatów, wykraczające poza te procedury, są zabronione i mogą skutkować dyskwalifikacją z konkursu.

W szczególności powiązanie rodzinne lub hierarchiczne między kandydatem i członkiem komisji konkursowej powoduje konflikt interesów. Komisje konkursowe proszone są o zgłaszanie EPSO takich przypadków bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiego konfliktu. EPSO oceni każdy przypadek indywidualnie i podejmie odpowiednie kroki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członków komisji konkursowej i dyskwalifikację kandydata z konkursu (zob. sekcja 4.4).

Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej publikowane są na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu) przed rozpoczęciem testów oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej.

3.
KOMUNIKACJA
3.1.
Komunikacja z EPSO

Kandydat powinien sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu, by śledzić swoje postępy w konkursie. Jeżeli kandydat nie jest w stanie sprawdzić swojego konta z powodu problemów technicznych leżących po stronie EPSO, jest on zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt EPSO, wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl).

EPSO zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia informacji, które zostały już jasno określone w niniejszym ogłoszeniu o konkursie, załącznikach do niego lub na stronie internetowej EPSO, w tym w dziale "Najczęściej zadawane pytania".

We wszelkiej korespondencji dotyczącej zgłoszenia kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym na koncie EPSO), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

EPSO stosuje zasady kodeksu dobrego postępowania administracyjnego https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_pl (w brzmieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym). Na tej podstawie EPSO zastrzega sobie prawo do zaprzestania wszelkiej niewłaściwej korespondencji (powtarzalnej, obraźliwej lub bezprzedmiotowej).

3.2.
Dostęp do informacji

Kandydatom przysługują szczególne prawa dostępu do pewnych dotyczących ich informacji, wynikające z obowiązku uzasadnienia decyzji i mające na celu umożliwienie kandydatom złożenia odwołania od decyzji odmownych.

Należy zachować równowagę między obowiązkiem uzasadnienia decyzji i poufnym charakterem prac komisji konkursowej, który gwarantuje niezależność komisji i obiektywizm procedury naboru. Z uwagi na poufność nie można zatem ujawniać opinii członków komisji konkursowej dotyczących konkretnego kandydata ani informacji dotyczących ocen porównawczych kandydatów.

Prawo dostępu do informacji jest szczególnym uprawnieniem przysługującym kandydatom biorącym udział w konkursie otwartym; z przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów nie mogą oni wywodzić praw innych niż określone w niniejszej sekcji.

3.2.1.
Automatyczne ujawnianie informacji

Po zakończeniu każdego etapu procedury naboru przeprowadzanego w ramach danego konkursu kandydaci będą automatycznie otrzymywać następujące informacje za pośrednictwem konta EPSO:

-
testy wielokrotnego wyboru: wyniki kandydata oraz siatka odpowiedzi kandydata i prawidłowych odpowiedzi w podziale na numer referencyjny/literę. Jednoznacznie wyklucza się dostęp do treści pytań i odpowiedzi,
-
spełnianie warunków udziału: czy kandydat został dopuszczony do udziału; w przypadku niedopuszczenia - warunki udziału, które nie zostały spełnione,
-
Talent Screener: wyniki kandydata oraz siatka ze współczynnikami ważności pytań, punktami przyznawanymi za odpowiedzi kandydata i jego całkowitą liczbą punktów,
-
testy wstępne: wyniki kandydata,
-
testy pośrednie: wyniki kandydata, jeśli nie został on zakwalifikowany do następnego etapu,
-
ocena zintegrowana/etap oceny zintegrowanej (Assessment Centre): jeśli kandydat nie został zdyskwalifikowany - paszport kompetencji kandydata zawierający całkowitą liczbę punktów zdobytych za każdą kompetencję oraz komentarze komisji konkursowej zawierające informację zwrotną (opis i punktację) na temat wyników uzyskanych przez kandydata w trakcie oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej.

Zasadniczo EPSO nie przekazuje kandydatom żadnych tekstów źródłowych ani zadań, ponieważ są one przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. W przypadku niektórych rodzajów testów EPSO może jednak wyjątkowo opublikować na swojej stronie internetowej teksty źródłowe lub zadania, jeżeli:

-
testy zostały zakończone,
-
ich wyniki zostały ustalone i przekazane kandydatom oraz
-
teksty źródłowe/zadania nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach.
3.2.2.
Udzielanie informacji na wniosek

Kandydat może poprosić o niepoprawioną kopię swoich odpowiedzi w przypadku tych egzaminów pisemnych, które nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. Jednoznacznie wyklucza się udostępnienie odpowiedzi dotyczących symulacji typu e-tray i studium przypadku.

Poprawione arkusze odpowiedzi kandydata oraz szczegółowe informacje na temat oceny podlegają zasadzie poufności prac komisji konkursowej i nie będą ujawniane.

EPSO stara się udostępniać kandydatom jak najwięcej informacji, przestrzegając obowiązku uzasadnienia decyzji, zasady poufnego charakteru prac komisji konkursowej i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie wnioski o udzielenie informacji będą oceniane w świetle tych wymogów.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji należy składać za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa. eu/help_pl) w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym wyniki kandydata zostały opublikowane na jego koncie EPSO.

4.
SKARGI I PROBLEMY
4.1.
Kwestie techniczne

Jeśli na jakimkolwiek etapie procedury naboru kandydat napotka poważne problemy techniczne lub organizacyjne, powinien on poinformować o tym EPSO wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa. eu/help_pl), abyśmy mogli zbadać problem i podjąć środki naprawcze.

We wszelkiej korespondencji kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym na koncie EPSO), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

W przypadku wystąpienia problemu w ośrodku egzaminacyjnym kandydat proszony jest o:

-
zgłoszenie go bezzwłocznie osobom nadzorującym, aby problem można było zbadać na miejscu (kandydat powinien również zawsze prosić osoby nadzorujące o odnotowanie jego skargi na piśmie), oraz
-
skontaktowanie się z EPSO, nie później niż w ciągu trzech dni kalendarzowych od dnia zdawania testu, za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl) i dołączenie krótkiego opisu problemu.

W przypadku problemów, które wystąpiły poza ośrodkami egzaminacyjnymi (dotyczących głównie rezerwacji terminów testów), należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi za pośrednictwem konta EPSO i na stronie internetowej EPSO, lub skontaktować się bezzwłocznie z EPSO za pośrednictwem strony EPSO (https://epso.europa.eu/ help_pl).

W przypadku problemów ze zgłoszeniem elektronicznym należy skontaktować się z EPSO bezzwłocznie, a w każdym razie przed upływem terminu składania zgłoszeń, za pośrednictwem strony EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl). Zapytania nadesłane później niż pięć dni roboczych przed upływem terminu składania zgłoszeń mogą nie zostać rozpatrzone.

4.2.
Wewnętrzne procedury weryfikacyjne
4.2.1.
Błąd w komputerowych testach wielokrotnego wyboru

Baza testów wielokrotnego wyboru podlega stałej wnikliwej kontroli jakości przeprowadzanej przez EPSO i komisje konkursowe.

Jeśli kandydat uważa, że błąd w co najmniej jednym z pytań w testach wielokrotnego wyboru wpłynął na jego zdolność do udzielenia prawidłowej odpowiedzi, ma on prawo zwrócić się do komisji konkursowej o weryfikację tego pytania lub pytań (w ramach procedury "neutralizacji").

W ramach tej procedury komisja konkursowa może podjąć decyzję o anulowaniu pytania zawierającego błąd oraz o rozdzieleniu punktów między pozostałe pytania w przeprowadzonym teście. Ponowne przeliczenie punktów będzie dotyczyło tylko tych kandydatów, którzy w swoim zestawie mieli przedmiotowe pytanie. Punktacja za testy określona w odpowiednich sekcjach niniejszego ogłoszenia o konkursie pozostaje niezmieniona.

Składanie skarg dotyczących testów wielokrotnego wyboru:

-
procedura: proszę kontaktować się z EPSO wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl),
-
język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,
-
termin: w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym kandydat przystąpił do testów komputerowych,
-
informacje dodatkowe: aby umożliwić identyfikację pytania, należy opisać, czego ono dotyczyło (treść), i jak najprecyzyjniej wyjaśnić, na czym polegał zarzucany błąd.

Nie będą brane pod uwagę skargi złożone po terminie ani skargi, w których nie opisano precyzyjnie zakwestionowanych pytań lub zarzucanych błędów.

Nie będą brane pod uwagę w szczególności skargi dotyczące wyłącznie rzekomych problemów tłumaczeniowych i nieokreślające jasno problemu.

Taka sama procedura weryfikacyjna ma zastosowanie w przypadku błędów w symulacji typu e-tray.

4.2.2.
Wnioski o weryfikację

Kandydat może złożyć wniosek o weryfikację każdej decyzji komisji konkursowej lub EPSO ustalającej jego wynik lub stwierdzającej, czy kandydat jest dopuszczony do następnego etapu konkursu.

Wniosek o weryfikację można złożyć w przypadku:

-
istotnej nieprawidłowości w procedurze konkursowej, lub
-
nieprzestrzegania przez komisję konkursową lub EPSO regulaminu pracowniczego, ogłoszenia o konkursie, załączników do niego lub orzecznictwa.

Należy zauważyć, że kandydat nie ma prawa kwestionować ważności oceny komisji konkursowej dotyczącej wyników uzyskanych przez kandydata w testach oraz przydatności jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Jest to ocena wartościująca dokonana przez komisję konkursową, a sprzeciw kandydata wobec stanowiska komisji względem jego testów, doświadczenia lub kwalifikacji nie dowodzi, że popełniła ona błąd. Wnioski o weryfikację złożone na tej podstawie nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Składanie wniosków o weryfikację:

-
procedura: proszę kontaktować się z EPSO wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl),
-
język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,
-
termin: w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania kwestionowanej decyzji na koncie EPSO kandydata,
-
informacje dodatkowe: należy wyraźnie wskazać kwestionowaną decyzję oraz uzasadnić swój wniosek.

Skargi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

W terminie 15 dni roboczych kandydat otrzyma potwierdzenie odbioru. Organ, który podjął kwestionowaną decyzję (komisja konkursowa lub EPSO), przeanalizuje wniosek kandydata, wyda decyzję i wyśle mu uzasadnioną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydata zostanie on ponownie włączony do procedury naboru na etapie, na którym został z niej wykluczony, bez względu na to, na jakim etapie będzie wówczas konkurs.

4.3.
Inne formy zgłaszania zastrzeżeń
4.3.1.
Skargi administracyjne

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym może złożyć skargę administracyjną do dyrektora EPSO działającego jako organ powołujący.

Kandydat może złożyć skargę na decyzję - lub jej brak - mającą bezpośredni i natychmiastowy wpływ na jego status prawny jako kandydata jedynie w przypadku oczywistego naruszenia zasad dotyczących procedury naboru. Dyrektor EPSO nie może unieważnić oceny wartościującej dokonanej przez komisję konkursową (zob. sekcja 4.2.2).

Składanie skarg administracyjnych:

-
procedura: proszę kontaktować się z EPSO wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl),
-
język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,
-
termin: w ciągu trzech miesięcy od dnia powiadomienia o kwestionowanej decyzji lub od dnia, w którym decyzja powinna była zostać wydana,
-
informacje dodatkowe: należy wyraźnie wskazać kwestionowaną decyzję oraz uzasadnić swój wniosek. Skargi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4.3.2.
Odwołania sądowe

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym ma prawo wnieść odwołanie do Sądu zgodnie z art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 91 regulaminu pracowniczego.

Złożenie odwołania przed Sądem od decyzji podjętej przez EPSO (nie dotyczy to odwołania od decyzji podjętej przez komisję konkursową) jest dopuszczalne tylko pod warunkiem że kandydat złożył wcześniej skargę administracyjną zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego (zob. sekcja 4.3.1). W szczególności dotyczy to decyzji w sprawie ogólnych kryteriów spełniania warunków udziału w konkursie, które podejmuje EPSO, a nie komisja konkursowa.

Wnoszenie odwołań:

-
procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu (http://curia.europa.eu/jcms/).
4.3.3.
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Wszyscy obywatele i mieszkańcy UE mogą złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przed złożeniem skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich kandydat musi podjąć odpowiednie działania administracyjne względem właściwych instytucji i organów (zob. sekcje 4.1-4.3).

Złożenie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem biegu terminów wnoszenia skarg administracyjnych lub odwołań.

Składanie skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

-
procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.ombudsman.europa.eu/).
4.4.
Dyskwalifikacja z procedury naboru

Kandydat może zostać zdyskwalifikowany na dowolnym etapie procedury naboru, jeśli EPSO stwierdzi, że kandydat:

-
utworzył więcej niż jedno konto EPSO,
-
zgłosił się do wzajemnie wykluczających się dziedzin lub profili,
-
nie spełnia wszystkich warunków udziału w konkursie,
-
złożył oświadczenie niezgodne z prawdą lub niepoparte odpowiednimi dokumentami,
-
nie zarezerwował terminu lub nie wziął udziału w testach,
-
oszukiwał podczas testów,
-
nie zadeklarował w formularzu zgłoszeniowym języków wymaganych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie lub nie zadeklarował minimalnego wymaganego poziomu znajomości tych języków,
-
próbował w niedopuszczalny sposób nawiązać kontakt z członkiem komisji konkursowej,
-
nie poinformował EPSO o potencjalnym konflikcie interesów między nim a członkiem komisji konkursowej,
-
przedłożył zgłoszenie w języku innym niż określono w ogłoszeniu o konkursie (dopuszczalne może być zastosowanie innego języka w odniesieniu do nazw własnych, tytułów naukowych i oficjalnych i nazw stanowisk, określonych w dokumentach potwierdzających, lub do nazw dyplomów), lub
-
podpisał lub opatrzył odróżniającym znakiem anonimowe testy pisemne lub praktyczne.

Kandydat biorący udział w rekrutacji organizowanej przez instytucje UE musi wykazywać się najwyższym możliwym stopniem uczciwości. Oszustwo lub próba oszustwa mogą podlegać sankcjom i mieć wpływ na udział kandydata w przyszłych konkursach.

Koniec ZAŁĄCZNIKA I, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  II

PRZYKŁADOWE MINIMALNE KWALIFIKACJE W PODZIALE NA PAŃSTWA I GRUPY ZASZEREGOWANIA ZASADNICZO ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM OGŁOSZEŃ O KONKURSACH

Wersję przykładów w przystępnym do czytania formacie zamieszczono tutaj.
PAŃSTWOAST-SC 1 do AST-SC 6 AST 1 do AST 7AST 3 do AST 11AD 5 do AD 16
Wykształcenie średnie (dające dostęp do kształcenia pomaturalnego)Wykształcenie pomaturalne (szkoła pomaturalna lub krótki cykl studiów uniwersyteckich trwających co najmniej dwa lata)Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej trzy lata)Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej cztery lata)
Belgique - Belgie - BelgienCertificat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature - Kandidaat

Graduât - Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingénieur

Doctorat/Doctoraal diploma

БългарияДиплома за завършено средно образованиеСпециалист по ...Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republikaVysvědčení o maturitní zkoušceVysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

DanmarkBevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for H0Jere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregáende uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS) Professionsbachelorgrad DiplomingenÌ0rKandidatgrad/Candidatus Master/Magistergrad (mag.art.) Licenciatgrad ph.d.-grad
DeutschlandAbitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

Fachhochschulabschluss BachelorHochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

EestiGümnaasiumi löputunnistus + riigieksamitunnistus

Löputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohtaBakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskörghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120-160 ainepunkti)

Eire/IrelandArdteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta National Certificate Gnáthchéim bhaitsiléara Ordinary bachelor degree Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.) National diploma (ND, Dip.) Ardteastas (120 ECTS) Higher Certificate (120 ECTS)Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/ 180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/ 240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/ 240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master's degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

ΕλλάδαΑπολυτήριο Εενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, TEI) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος) Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)
EspanaBachillerato + Curso de Orientáción Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Tècnico especialista

FP grado superior (Tècnico superior)Diplomado/ Ingeniero tècnicoLicenciatura Màster Ingeniero Titolo de Doctor
FranceBaccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplome d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

LicenceMaîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master l, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

HrvatskaSvjedodžba o državnoj maturi Svjedodžba o završnom ispituStručni pristupnik/pristupnicaBaccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specialist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

ItaliaDiploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea - L (breve)Diploma di laurea (DL) Laurea specialistica (LS) Master di I livello Dottorato di ricerca (DR)
ΚύπροςΑπολυτήριοΔίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

LatvijaAtestäts par vispârëjo vidëjo izglïtïbu

Diploms par profesionälo vidëjo izglïtïbu

Diploms par pirmâ lïmena profesionälo augstäko izglïtïbuBakalaura diploms (min. 120 kredït-punktu)Bakalaura diploms (160 kredïtpunktu)

Profesionála bakalaura diploms

Magistra diploms

Profesionála magistra diploms

Doktora gräds

LietuvaBrandos atestatasAukštojo mokslo diplomas Aukštesniojo mokslo diplomasProfesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomasAukštojo mokslo diplomas Bakalauro diplomas Magistro diplomas Daktaro diplomas Meno licenciato diplomas
LuxembourgDiplome de fin d'études secondaires et techniquesBTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplome d'ingénieur technicien

Master

Diplome d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

MagyarországGimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi - képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

MaltaAdvanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade С or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates Higher National DiplomaBachelor's degreeBachelor's degree Master of Arts Doctorate
NederlandDiploma VWO

Diploma Staatsexamen (2 diploma's)

Diploma Staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma Staatsexamen VWO)

Diploma Staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma Staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen Associate degree (AD)Bachelor (WO) HBO bachelor degree Baccalaureus of "Ingenieur"HBO/WO Master's degree Doctoraal examen/Doctoraat
ÖsterreichMatura/Reifeprüfung Reife- und Diplomprüfung BerufsreifeprüfungKollegdiplom/ AkademiediplomFachhochschuldiplom/Bakkalaureus/ BakkalaureaUniversitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

PolskaŚwiadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/InżynierMagister/Magister inżynier Dyplom doktora
PortugalDiploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitaçôes do Ensino Secundário

Bacharel LicenciadoLicenciado

Mestre

Doutorado

RomaniaDiploma de bacalaureatDiploma de absolvire (Colegiu universitär) învatamânt preuniversitarDiploma de licentäDiploma de licentä

Diploma de inginer

Diploma de urbanist

Diploma de master

Certificat de atestare (studii academie

postuniversitare)

Diploma de doctor

SlovenijaMaturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)Diploma višje strokovne soleDiploma о pridobljeni visoki strokovni izobrazbiUniverzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat
SlovenskoVysvědčeme o maturitnej skúškeAbsolventský diplomDiplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Bakalář (Be.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/FinlandYlioppilastutkinto tai peruskoulu + kőimen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grandskola + treárig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen pá institutniváKandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkin-to - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)Maisterin tutkinto - Magisterexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 ár eller 2 ár eíter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

SverigeSlutbetyg frán gymnasieskolan (3-árig gymnasial utbildning)Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 ár, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1-3 ár

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Mériter pá grundnivá:

Kandidatexamen, 3 ár, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller tvá uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

- Licentiatexamen

- Doktorsexamen Mériter pá avancerad nivá:

- Magisterexamen, 1 ár, 60 högskolepoäng

- Masterexamen, 2 ár, 120 högskolepoäng

Mériter pá forskarnivá:

- Licentiatexamen, 2 ár, 120 högskolepoäng

- Doktorsexamen, 4 ár, 240 högskolepoäng

United KingdomGeneral Certificate of Education Advanced level - 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEQ/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (Dip-HE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree NB: Master's degree in ScotlandHonours Bachelor degree

Master's degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Koniec ZAŁĄCZNIKA II, kliknij tutaj aby wrócić do tekstu ogłoszenia.

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U.UE.C.2018.325A.1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.