Ogłoszenie o konkursach otwartych - EPSO/AD/204-205/10.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.292A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2010 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH - EPSO/AD/204-205/10 1

(2010/C 292 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2010 r.)

Czy interesuje Cię praca w naszych instytucjach?

Twój profil odpowiada naszym kryteriom?

Zgłoś się

Wykorzystaj wszystkie możliwości, aby odnieść sukces

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkursy otwarte, obejmujące ocenę kwalifikacji i testy, w celu stworzenia listy potencjalnych kandydatów na stanowiska administratorów (*) w następujących dziedzinach:

EPSO/AD/204/10 - ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI/FUNDUSZEM SPÓJNOŚCI (GRUPA ZASZEREGOWANIA AD 6)

EPSO/AD/205/10 - PODATKI/CŁA (GRUPA ZASZEREGOWANIA AD 7)

Celem konkursów jest stworzenie list rezerwowych, z których rekrutowani będą pracownicy na wolne stanowiska w instytucjach Unii Europejskiej, w szczególności w Komisji.

Przed zgłoszeniem kandydatury należy zapoznać się z przewodnikiem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym С 184 Az dnia 8 lipca 2010 г., а także na stronie internetowej EPSO.

Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o konkursie, pomaga kandydatom zrozumieć zasady procedury konkursowej i składania zgłoszeń.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Liczba laureatówEPSO/AD/204/10 = 40

EPSO/AD/205/10 = 34

2. UwagiKandydaci mogą zgłosić się tylko do jednego z tych dwóch konkursów, a w ramach konkursu EPSO/AD/205/10 wybrać tylko jedną dziedzinę.

Wyboru należy dokonać w momencie rejestracji elektronicznej. Po zatwierdzeniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną nie ma możliwości dokonania zmiany.

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Opis poszczególnych profilów znajduje się w załączniku.

Ogólny profil kandydatów do pracy w instytucjach europejskich opisano w pkt 1.2 przewodnika dotyczącego konkursów otwartych.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

W momencie upływu terminu zgłoszeń drogą elektroniczną kandydat musi spełniać wszystkie następujące warunki ogólne i szczegółowe:

1.Warunki ogólne
a)posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
b)korzystać z pełni praw obywatelskich;
c)mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;
d)posiadać odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych obowiązków.
2.Warunki szczegółowe
2.1.Wykształcenie

Zob. załącznik

2.2.Doświadczenie zawodowe

Zob. załącznik

2.3.Znajomość języków

Języki urzędowe Unii Europejskiej to:

BG (bułgarski)FI (fiński)N1 (niderlandzki)
CS (czeski)FR (francuski)PI (polski)
DA (duński)GA (irlandzki)PT (portugalski)
DE (niemiecki)HU (węgierski)RO (rumuński)
El (grecki)IT (włoski)SK (słowacki)
EN (angielski)LT (litewski)SI (słoweński)
ES (hiszpański)LV (łotewski)SV (szwedzki)
ET (estoński)MT (maltański)
a) Język 1Język podstawowy:

doskonała znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej.

oraz
b) Język 2Drugi język (obowiązkowo inny niż język 1):

zadowalająca znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

IV. DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OCENIE ZINTEGROWANEJ (ASSESSMENT CENTRE)

1. Procedura

Spełnienie warunków ogólnych i szczegółowych oraz kwalifikacje kandydatów oceniane są najpierw na podstawie informacji, jakie podają oni w zgłoszeniach:

a) analizowane są odpowiedzi kandydatów na pytania dotyczące warunków ogólnych i szczegółowych w celu wyłonienia kandydatów spełniających wszystkie warunki dopuszczenia do udziału w konkursie;

b) komisja konkursowa przystępuje następnie do oceny kwalifikacji tych kandydatów w celu wyłonienia osób posiadających najlepiej odpowiadające zakresowi obowiązków kwalifikacje (dyplomy, doświadczenie zawodowe) oraz spełniających w najwyższym stopniu kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o konkursie. Procedura wyboru odbywa się w dwóch etapach:

– w zależności od znaczenia przypisanego poszczególnym kryteriom wskazanym w załączniku, komisja konkursowa ustala dla każdego z odnośnych pytań współczynnik ważności (o wartości od 1 do 3). Wstępna ocena kwalifikacji odbywa się na podstawie odpowiedzi zaznaczonych w zakładce "ocena zdolności" (fr. evaluateur de talent, ang. talent saeener, niem. Talent filter) formularza zgłoszenia, z uwzględnieniem współczynnika dla poszczególnych pytań. Do drugiego etapu wyboru przechodzą kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Liczba ocenianych na tym etapie kandydatur jest w przybliżeniu trzykrotnie wyższa niż liczba kandydatów dopuszczonych do etapu oceny zintegrowanej,

– na drugim etapie komisja konkursowa analizuje odpowiedzi kandydatów i przyznaje każdej z nich od 0 do 4 punktów, w zależności od kwalifikacji kandydata. Liczba punktów jest następnie mnożona przez współczynnik ważności dla danego pytania.

Komisja sporządza następnie listę kandydatów, sklasyfikowanych według uzyskanych ocen. Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej(1) może być maksymalnie 3 razy większa od liczby laureatów wskazanej w niniejszym ogłoszeniu o konkursie. Liczba ta zostanie opublikowana na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu).

2. Weryfikacja danych dostarczonych przez kandydatów

Po zakończeniu oceny zintegrowanej i na podstawie jej wyników EPSO weryfikuje dane umieszczone przez kandydatów w zgłoszeniach elektronicznych pod kątem spełnienia warunków ogólnych, a komisja konkursowa pod kątem warunków szczególnych i oceny kwalifikacji. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że dane podane przez kandydata nie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami, kandydat zostaje wykluczony z procedury konkursowej.

Weryfikowane są, w porządku malejącym, dane kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów i najwyższą liczbę punktów łącznie w testach d), e) i f) w ramach oceny zintegrowanej (zob. tytuł V). Kandydaci muszą również uzyskać minimalną wymaganą liczbę punktów w testach kompetencyjnych a), b) i c) (zob. tytuł VI). Weryfikacja odbywa się do momentu, gdy osiągnięta zostanie liczba kandydatów, którzy mogą zostać wpisani na listę rezerwową i którzy rzeczywiście spełniają wszystkie warunki dopuszczenia do udziału w konkursie. Po osiągnięciu wymaganej liczby dokumenty pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane.

V. KONKURS OTWARTY

1. Zaproszenie do udziału w ocenie zintegrowanejKandydaci, którzy:

- w świetle danych podanych w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki ogólne i szczegółowe określone w tytule III,

oraz

- uzyskali najlepsze wyniki(2) w ramach oceny kwalifikacji,

zostaną zaproszeni do udziału w studium przypadku z wybranej dziedziny i innych elementach oceny zintegrowanej. Testy takie przeprowadzone zostaną najprawdopodobniej w Brukseli i trwać będą jeden lub półtora dnia.

2. Ocena zintegrowanaOcenione zostaną umiejętności kandydatów(3) z zakresu:

a) rozumienia tekstu pisanego;

b) operowania danymi liczbowymi;

c) myślenia abstrakcyjnego.

Oceniana będzie także specjalistyczna wiedza kandydatów w wybranej przez nich dziedzinie oraz następujące umiejętności ogólne:

- umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

- zdolności komunikacyjne

- jakość i wydajność pracy

- nauka i rozwój osobisty

- ustalanie priorytetów i organizacja

- odporność

- umiejętność pracy w zespole

- zdolności przywódcze

Definicje tych umiejętności znajdują się w pkt 1.2 przewodnika dotyczącego konkursów otwartych.

Umiejętności te zostaną ocenione w następujący sposób:

d) studium przypadku z wybranej dziedziny;

e) zadanie do wykonania w zespole;

f) ustrukturyzowana rozmowa.

3. Języki oceny zintegrowanejJęzyk 2 w przypadku wszystkich elementów od a) do f).

Podczas studium przypadku (element d) będzie także sprawdzana znajomość języka podstawowego (języka 1).

4. PunktacjaUmiejętności w zakresie rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego

a) rozumienie tekstu pisanego: od 0 do 20 pkt

wymagane minimum: 10 pkt

b) operowanie danymi liczbowymi: od 0 do 10 pkt

c) myślenie abstrakcyjne: od 0 do 10 pkt

wymagane minimum dla testów w części b) i c): 10 pkt

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w testach a), b) i c) powoduje wykluczenie z dalszej procedury, ale jednocześnie uzyskane w nich punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej.

Umiejętności specjalistyczne

od Odo 100 pkt

wymagane minimum: 50 pkt

Umiejętności ogólne

od 0 do 80 pkt za wszystkie umiejętności ogólne (po 10 pkt na każdy element)

wymagane minimum:

3 pkt za każdą umiejętność oraz

40 pkt za wszystkie 8 umiejętności ogólnych.

Znajomość języka podstawowego

od Odo 10 pkt

wymagane minimum: 8 pkt

VI. LISTA REZERWOWA

1. Wpis na listę rezerwowąKomisja konkursowa umieszcza na liście rezerwowej(4) nazwiska kandydatów (zob. liczba laureatów, tytuł I pkt 1), którzy spełniają wszystkie warunki określone w tytule IV.
2. KlasyfikacjaLista zawiera nazwiska laureatów każdego z konkursów, z podziałem na poszczególne dziedziny i grupy według uzyskanego wyniku (maksymalnie 4 grupy); w każdej z grup nazwiska zamieszcza się w porządku alfabetycznym.

VII. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

1. Zgłoszenie drogą elektronicznąKandydaci muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną zgodnie z procedurą określoną na stronie internetowej EPSO.

Termin zgłaszania kandydatur: 9 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

2. Dostarczenie dokumentacji zgłoszeniowejNa późniejszym etapie kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do etapu oceny zintegrowanej, zostaną poproszeni o przekazanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej (podpisany elektroniczny formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi dokumentami).

Termin zgłaszania kandydatur: kandydaci zostaną powiadomieni o terminie wyłącznie za pośrednictwem konta EPSO.

Zasady: zob. pkt 2.2 przewodnika dotyczącego konkursów otwartych.

______

(1) Kandydaci, którzy nie zostaną zaproszeni do etapu oceny zintegrowanej mogą otrzymać wyniki oceny swojej kandydatury oraz współczynniki przypisywane poszczególnym pytaniom przez komisje konkursową, jeśli wystąpią z takim wnioskiem w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o niedopuszczeniu ich do konkursu.

(2) W przypadku gdy na ostatnim miejscu uplasuje się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, uwzględnieni zostaną wszyscy ci kandydaci.

(3) Ze względów organizacyjnych testy te mogą zostać przeprowadzone w ośrodkach egzaminacyjnych w państwach członkowskich, niezależnie od pozostałych elementów oceny zintegrowanej.

(4) W przypadku gdy na ostatnim miejscu uplasuje się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, na listę rezerwową wpisani zostaną wszyscy ci kandydaci.

(*) Wszelkie odniesienia do osoby płci męskiej w niniejszym ogłoszeniu uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby płci żeńskiej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

EPSO/AD/204/10 - ADMINISTRATORZY (AD 6)

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI/FUNDUSZEM SPÓJNOŚCI

Specjaliści ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /Funduszu Spójności/Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich/Europejskiego Funduszu Rybackiego

Celem konkursu jest rekrutacja na stanowiska administratorów (AD 6) w dziedzinie europejskich funduszy strukturalnych i instrumentów pochodnych.

1. Zakres obowiązków

Do głównych zadań administratorów należeć będzie:

– analiza wszelkich wniosków państw członkowskich dotyczących zatwierdzenia lub modyfikacji krajowych instrumentów będących podstawą programowania funduszy(1), programów operacyjnych lub dużych projektów finansowanych ze środków funduszy oraz innych dokumentów wymaganych na mocy odnośnych rozporządzeń, a także prowadzenie związanych z takimi wnioskami negocjacji,

– udział w negocjacjach oraz - w stosownych przypadkach - przygotowywanie uprawnień do ich prowadzenia, a także składanie sprawozdań na posiedzeniach komitetów nadzorczych,

– rozpatrywanie wniosków o płatność, analiza sprawozdań rocznych i dokumentów strategicznych oraz informowanie o stanie konkretnych projektów i programów i postępach w ich realizacji,

– doradzanie instytucjom zarządzającym oraz innym podmiotom wchodzącym w skład komitetów nadzorczych w zakresie realizacji i oceny zgodnie z rozporządzeniami wspólnotowymi, a w szczególności założeniami strategii Europa 2020,

– zajmowanie się dokumentami końcowymi programów/projektów; informowanie o osiągniętych rezultatach; przygotowywanie śródokresowej lub końcowej oceny programów/projektów,

– analiza przedkładanych przez państwa członkowskie propozycji zmian w programach krajowych i dużych projektach dotyczących okresu 2007-2013 i prowadzenie związanych z takimi wnioskami negocjacji; analiza dokumentacji zamykającej dla programów i projektów z okresu 2000-2006,

– organizacja corocznych spotkań przedstawicieli Komisji z właściwymi władzami krajowymi, przygotowywanie wytycznych oraz składanie sprawozdań związanych z takimi posiedzeniami,

– analiza sprawozdań audytowych i kontrolnych oraz nadzorowanie ich wdrażania w terenie we współpracy z właściwymi władzami,

– pośredniczenie w kontaktach instytucji zarządzających z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji programów/projektów,

– zarządzanie umowami z zakresu wspólnotowej pomocy technicznej,

– przygotowywanie odpowiedzi na pytania pisemne i ustne członków Parlamentu Europejskiego, ustosunkowywanie się do petycji i skarg napływających do Parlamentu oraz odpowiedzi na wnioski organów władzy, zainteresowanych podmiotów lub obywateli o udzielenie dodatkowych informacji,

– przygotowywanie skrótowych informacji, wystąpień i innych dokumentów na prośbę przedstawicieli gabinetów, zwierzchników i służb horyzontalnych,

– informowanie o wszelkich źródłach istotnych informacji gospodarczych, naukowych i politycznych, w szczególności w krajowej, regionalnej i lokalnej prasie oraz radiu i telewizji, dotyczących odnośnej polityki wspólnotowej, a w szczególności realizacji programów, w tym nadzorowania wdrażanych przez państwa członkowskie programów pomocy lub ewentualnych nieprawidłowości,

– zapewnianie podjęcia czynności następczych w odniesieniu do nieprawidłowości wykrytych przez państwo członkowskie lub instytucje wspólnotowe, w tym korekt finansowych.

2. Wykształcenie

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym w dziedzinie związanej z wybraną dziedziną, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów;

LUB

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym w dziedzinie związanej z wybraną dziedziną, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z zakresem obowiązków, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata.

Uwaga: Wymagane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe stanowi integralną część wykształcenia i nie może zostać doliczone do wymaganej liczby lat doświadczenia zawodowego określonej poniżej.

3. Doświadczenie zawodowe

Wymaga się co najmniej trzech lat doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania zasad i procedur administracyjnych, opracowywania programów lub projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych lub pożyczek, zarządzania takimi programami i projektami oraz ich realizacji. Powyższe doświadczenie zawodowe będzie brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy zostało zdobyte po uzyskaniu dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie.

Doktorat w dziedzinie powiązanej z wybraną dziedziną uzyskany w trakcie pełnego cyklu kształcenia uniwersyteckiego może zostać uwzględniony w wymiarze maksymalnie jednego roku.

Okresy dalszego kształcenia związanego z wymaganą specjalizacją i podjętego po uzyskaniu wymaganego dyplomu mogą zostać uwzględnione w wymiarze maksymalnie jednego roku.

4. Kryteria wyboru

W ramach oceny kwalifikacji komisja konkursowa uwzględnia następujące elementy:

2. Dodatkowe szkolenia w jednej z następujących dziedzin:

– rozwój regionalny,

– kwestie zatrudnienia, szkoleń i edukacji,

– rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo,

– sektor rybołówstwa.

3. Stosowne doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania, audytu, kontroli i oceny programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych/Funduszu Spójności oraz EFRR i Europejskiego Funduszu Rybackiego.

4. Doświadczenie zawodowe opisane powyżej w pkt 3, poza wymaganymi 3 latami.

5. Doświadczenie zawodowe w jednej z dziedzin, w jakiej wymienione fundusze są wykorzystywane, a mianowicie:

– infrastruktury transportowej, środowiskowej, telekomunikacyjnej i energetycznej,

– zagospodarowania obszarów miejskich i wiejskich,

– inwestycji produkcyjnych,

– badań, innowacji i transferu technologicznego,

– dostępu przedsiębiorstw do finansowania i inżynierii finansowej,

– kwestii zatrudnienia, szkoleń i edukacji,

– rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,

– sektora rybołówstwa.

6. Doświadczenie z zakresu negocjacji zdobyte w organizacji krajowej lub międzynarodowej.

7. Doświadczenie z zakresu badań naukowych lub nauczania w jednej z następujących dziedzin:

– rozwój regionalny,

– kwestie zatrudnienia, szkoleń i edukacji,

– rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo,

– rozwój i konwersja sektora rybołówstwa.

8. Publikacje w jednej lub kilku następujących dziedzinach:

– rozwój regionalny,

– kwestie zatrudnienia, szkoleń i edukacji,

– rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo,

– rozwój i konwersja sektora rybołówstwa.

9. Studia magisterskie w dziedzinie związanej z doświadczeniem zawodowym opisanym powyżej w pkt 3.

10. Doktorat uzyskany w dziedzinie związanej z doświadczeniem zawodowym opisanym powyżej w pkt 3.

______

(1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR); Fundusz Spójności (FS); Europejski Fundusz Społeczny (EFS); Europejski Fundusz Rybacki; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

ZAŁĄCZNIK  II

EPSO/AD/205/10 - ADMINISTRATORZY (AD 7)

CŁA/PODATKI

Celem konkursu jest rekrutacja na stanowiska administratorów (AD 7) w dziedzinie ceł/podatków w Komisji Europejskiej.

1. Zakres obowiązków

Dziedzina "Cła" (17 laureatów)

Ogólna rola administratorów (AD 7) w dziedzinie ceł polega na prowadzeniu analiz, przygotowywaniu sprawozdań i realizacji innych zadań związanych z rozwojem i zarządzaniem unią celną, a także wypełnianiu funkcji administracyjnych, doradczych i nadzorczych wysokiego szczebla.

Administratorzy odpowiadać będą za opracowywanie i analizę przepisów prawa celnego, skonsolidowanych we Wspólnotowym kodeksie celnym oraz we Wspólnej taryfie celnej, odnośnych przepisów wykonawczych i innych mających zastosowanie zasad, a także w innych specyficznych dziedzinach prawa celnego takich jak kontrole celne, proces modernizacji systemu celnego oraz programy komputerowe. Oprócz monitorowania zmian legislacyjnych, administratorom mogą także być powierzone zadania reprezentowania Komisji i prowadzenia w jej imieniu negocjacji na szczeblu europejskim i międzynarodowym.

Dziedzina "Yodatki" (17 laureatów)

Ogólna rola administratorów (AD 7) w dziedzinie podatków polega na wspieraniu decydentów w realizacji zadań na wysokim szczeblu spoczywających na ich instytucji, przygotowywaniu prawnych, ekonomicznych lub statystycznych ekspertyz koniecznych do zainicjowania i kształtowania polityki unijnej w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich, zarządzania taką polityką lub do jej oceny.

Do zadań administratorów należeć będzie analiza kwestii podatków bezpośrednich i pośrednich, przygotowywanie oceny prawnej w oparciu o mające zastosowanie przepisy i procedury celne, analiza ich skutków, przedstawianie projektów aktów ustawodawczych oraz opracowywanie analiz ekonomicznych tych zagadnień. Administratorzy koordynować będą także unijną politykę podatkową i prowadzić związane z tym negocjacje na szczeblu międzynarodowym w następujących dziedzinach:

Analiza ekonomiczna i ocena podatków

– analiza skutków ekonomicznych polityki prowadzonej przez poszczególne państwa i jej wpływ na obowiązkowe składki i opłaty, które mają wpływ na politykę UE, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reformy systemu podatkowego i przyjmowania nowych ustaw o finansach publicznych,

– ocena gospodarczych i finansowych skutków środków z zakresu polityki podatkowej proponowanych przez Komisję.

Podatki bezpośrednie

– udzielanie wysoko wyspecjalizowanych porad technicznych w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw/osób fizycznych,

– monitorowanie rozwoju polityki podatkowej państw członkowskich, a także działań na poziomie europejskim i międzynarodowym, krajowych przepisów w dziedzinie podatków oraz wdrażania zasad UE.

Podatki pośrednie

VAT

– udzielanie wysoko wyspecjalizowanych porad technicznych z zakresu polityki i przepisów w dziedzinie VAT,

– ocena systemów kontroli VAT i zapobieganie nadużyciom,

– monitorowanie krajowych przepisów w dziedzinie VAT.

Inne podatki pośrednie (w dziedzinie środowiska, transportu, energii oraz akcyzy)

– kształtowanie polityki podatkowej dotyczącej dziedzin środowiska, transportu i energii,

– stosowanie unijnych przepisów dotyczących akcyzy (na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i oleje mineralne) oraz opracowanie procedur zacieśnionej kontroli i zwalczania nadużyć,

– ocena ekonomicznego i technicznego potencjału nowych podatków pośrednich.

2. Wykształcenie

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów;

LUB

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z zakresem obowiązków.

Uwaga: Wymagane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe stanowi integralną cześć wykształcenia i nie może zostać doliczone do wymaganej liczby lat doświadczenia zawodowego określonej poniżej.

3. Doświadczenie zawodowe

Dziedzina "Cła"

Przynajmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów i procedur, o których mowa w części dotyczącej zakresu obowiązków.

Dziedzina "Podatki"

Przynajmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów i procedur celnych lub analizy ekonomicznej kwestii podatkowych. Wymagana jest wiedza z zakresu: analizy krajowych lub unijnych przepisów w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich oraz istotnych kwestii z nimi związanych, wraz z dobrą znajomością zagadnień ekonomicznych; ich oceny prawnej i ekonomicznej w świetle obowiązujących krajowych i unijnych przepisów i procedur celnych; przeprowadzania analiz ekonomicznych i opracowywania dokumentów prawnych.

Powyższe doświadczenie zawodowe będzie brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy zostało zdobyte po uzyskaniu dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie.

Doktorat w dziedzinie powiązanej z wybraną dziedziną uzyskany w trakcie pełnego cyklu kształcenia uniwersyteckiego może zostać uwzględniony w wymiarze maksymalnie trzech lat. Jeżeli kandydat uzyskał tytuł doktorski w okresie krótszym niż trzy lata, uwzględniony zostanie rzeczywisty czas trwania studiów.

Okresy dalszego kształcenia związanego z wymaganą specjalizacją i podjętego po uzyskaniu wymaganego dyplomu mogą zostać uwzględnione w wymiarze maksymalnie jednego roku.

4. Kryteria wyboru

W ramach oceny kwalifikacji komisja konkursowa uwzględnia następujące elementy:

Dziedzina "Cła"

1. Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania przepisów, zasad i procedur w dziedzinie prawa celnego (np. w służbach centralnych, w urzędach celnych itp.).

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania przepisów, zasad i procedur z dziedziny prawa celnego (np. w służbach centralnych, w urzędach celnych itp.).

3. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie ustawodawstwa powiązanego z cłami, jak np. przepisów dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej, prekursorów narkotykowych, kontroli środków pieniężnych.

4. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej.

5. Doświadczenie zawodowe w innych obszarach polityki unijnej, takich jak rolnictwo, budżet, zdrowie, bezpieczeństwo produktów, środowisko naturalne, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie w dziedzinie ceł.

6. Doświadczenie zawodowe w zakresie wykorzystania baz danych specyficznych dla dziedziny ceł oraz powiązanych analiz statystycznych.

7. Doświadczenie zawodowe w zakresie relacji międzynarodowych w dziedzinie ceł (np. w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, egzekwowania praw własności intelektualnej, ułatwień w handlu).

8. Doświadczenie zawodowe w zakresie modelowania procesów operacyjnych (Business process modeling).

9. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów informatycznych.

10. Studia magisterskie lub podyplomowe ze specjalizacją w dziedzinie prawa celnego, zarządzania lub ekonomii.

11. Publikacje i artykuły dotyczące ceł w czasopismach naukowych.

12. Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych, wielodyscyplinarnych i międzynarodowych.

Dziedzina "Poaatki"

1. Doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania krajowych, unijnych lub międzynarodowych przepisów i procedur z dziedziny prawa podatkowego, w szczególności z dziedziny:

– podatków bezpośrednich (zwłaszcza podatku dochodowego, podatku od przedsiębiorstw, opodatkowania odsetek, podatku od spadków),

– podatków pośrednich (zwłaszcza VAT, akcyzy, podatków w dziedzinie środowiska), nabyte w którykolwiek z poniższych sposobów:

– w kancelarii prawnej,

– jako prawnik zatrudniony w przedsiębiorstwie lub stowarzyszeniu handlowym,

– w przedsiębiorstwie świadczącym usługi doradztwa podatkowego,

– na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, w urzędzie skarbowym/ministerstwie finansów lub innych organach podatkowych/ministerstwach odpowiedzialnych za kwestie podatków,

– w placówce akademickiej lub badawczej wyspecjalizowanej w kwestiach podatkowych lub ekonomii opodatkowania,

– w organie sądowym.

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie analizy wpływu opodatkowania na konkurencyjność gospodarki, należyte zwiększanie dochodów oraz koszty przestrzegania przepisów.

3. Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania przepisów z dziedziny podatków.

4. Doświadczenie zawodowe w zakresie negocjacji na szczeblu międzynarodowym.

5. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań naukowych lub nauczania w dziedzinie przepisów podatkowych lub ekonomii opodatkowania.

6. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów informatycznych.

7. Studia magisterskie lub podyplomowe ze specjalizacją w dziedzinie unijnego lub międzynarodowego prawa podatkowego w zakresie podatków bezpośrednich lub pośrednich.

8. Kwalifikacje zawodowe odpowiadające charakterowi przyszłych obowiązków (w tym zaświadczenia wydane przez organy administracji podatkowej lub izby doradców podatkowych).

9. Studia magisterskie lub podyplomowe na wydziale prawa.

10. Studia magisterskie lub podyplomowe na wydziale ekonomii, w trakcie których szczególną uwagę poświęcano jednemu lub kilku z następujących zagadnień: ekonomia opodatkowania, finanse publiczne, gospodarka publiczna, modelowanie ekonomiczne, ekonometria lub statystyka.

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 23 listopada 2010 r. (Dz.U.UE.C.10.318A.1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.