Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.242.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - KONSULTACJE SPOŁECZNE
Oznaczenia geograficzne produktów z Japonii

(2017/C 242/10)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lipca 2017 r.)

Podczas prowadzonych obecnie negocjacji z Japonią w sprawie umowy o wolnym handlu (zwanej dalej "umową"), w której znajduje się rozdział dotyczący oznaczeń geograficznych, władze Japonii przedstawiły (do celów objęcia ochroną w ramach umowy) załączony wykaz oznaczeń geograficznych. Komisja Europejska rozważa obecnie, czy wspomniane oznaczenia geograficzne powinny być chronione na podstawie przyszłej umowy jako oznaczenia geograficzne w rozumieniu art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej.

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie lub państwa trzecie bądź wszelkie zasadnie zainteresowane osoby fizyczne lub prawne, mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do zgłaszania sprzeciwu wobec tego projektu ochrony przez złożenie odpowiednio uzasadnionego oświadczenia.

Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. Oświadczenia o sprzeciwie należy przesyłać na następujący adres poczty elektronicznej: AGRI-A4@ec.europa.eu

Oświadczenia o sprzeciwie będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy wpłyną w wyżej określonym terminie i gdy zostanie wykazane, że nazwa, która ma zostać objęta ochroną:

a) koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwego pochodzenia danego produktu;
b) jest homonimiczna lub częściowo homonimiczna w stosunku do nazwy, która już została objęta ochroną w Unii na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , lub występuje w umowach Unii zawartych z następującymi państwami:
- Państwa SADC UPG (tj. Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibia, Suazi i Republika Południowej Afryki) 2 ,
- Szwajcaria 3 ,
- Korea 4 ,
- Ameryka Środkowa 5 ,
- Kolumbia, Peru i Ekwador 6 ,
- Czarnogóra 7 ,
- Bośnia i Hercegowina 8 ,
- Serbia 9 ,
- Mołdawia 10 ,
- Ukraina 11 ,
- Gruzja 12 ;
c) przy uwzględnieniu renomy danego znaku towarowego, jego popularności oraz okresu, przez jaki jest on używany, może wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwej tożsamości produktu;
d) zagraża istnieniu całkowicie lub częściowo identycznej nazwy lub znaku towarowego bądź istnieniu produktów, które były zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających publikację niniejszego ogłoszenia;
e) lub jeśli możliwe jest przedstawienie szczegółowych informacji, na podstawie których można wyciągnąć wniosek, iż nazwa, której ochronę się rozważa, jest rodzajowa.

Kryteria wymienione powyżej będą podlegać ocenie w odniesieniu do terytorium Unii, co w przypadku praw własności intelektualnej odnosi się wyłącznie do terytorium lub terytoriów, na których wspomniane prawa są chronione. Możliwa ochrona tych nazw w Unii Europejskiej zależy od pomyślnego zakończenia przedmiotowych negocjacji i aktu prawnego wydanego w ich następstwie.

Wykaz oznaczeń geograficznych

Nazwa chroniona w JaponiiTranskrypcja (wyłącznie do celów informacyjnych)Kategoria i opis produktu
""/"Jusankosan Yamato Shijimi"Jusankosan Yamato ShijimiŚwieże ryby, małże i skorupiaki oraz wytwarzane z nich produkty - skorupiaki
""/"Tsurajima Gobou"Tsurajima GobouOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - łopian większy
""YamagataInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - pozostałe napoje fermentowane - seishu (sake)
""/"Maesawa BeefMaesawa GyuMięso świeże (i podroby) - wołowina
""/"Yonezawagyu"Yonezawa GyuMięso świeże (i podroby) - wołowina
""/"Tokusan Matsusaka Ushi"Tokusan Matsusaka UshiMięso świeże (i podroby) - wołowina
""/"Nishio Matcha"Nishio no MatchaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbata zielona w proszku
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Decyzja Rady (UE) 2016/1623 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony (Dz.U. L 250 z 16.9.2016, s. 1).
3 Decyzja Rady i - w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej - Komisji 2002/309/WE, Euratom z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1), w szczególności Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi - załącznik 7.
4 Decyzja Rady 2011/265/UE z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (Dz.U. L 127 z 14.5.2011 s. 1).
5 Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Dz.U. L 346 z 15.12.2012, s. 3).
6 Umowa o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 3) oraz Protokół przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru (Dz.U. L 356 z 24.12.2016, s. 3).
7 Decyzja Rady 2007/855/WE z dnia 15 października 2007 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (Dz.U. L 345 z 28.12.2007, s. 1).
8 Decyzja Rady 2008/474/WE z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (Dz.U. L 169 z 30.6.2008, s. 10 - Protokół nr 6).
9 Decyzja Rady 2010/36/WE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 1).
10 Decyzja Rady 2013/7/UE z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 10 z 15.1.2013, s. 1).
11 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 161 z 29.5.2014).
12 Decyzja Rady 2012/164/UE z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 93 z 30.3.2012, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.