Ogłoszenie informacyjne - konsultacje publiczne - Propozycja Nowej Zelandii w sprawie oznaczeń geograficznych, które mają być... - OpenLEX

Ogłoszenie informacyjne - konsultacje publiczne - Propozycja Nowej Zelandii w sprawie oznaczeń geograficznych, które mają być chronione w UE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.257.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - KONSULTACJE PUBLICZNE
Propozycja Nowej Zelandii w sprawie oznaczeń geograficznych, które mają być chronione w UE

(2019/C 257/06)

(Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2019 r.)

W ramach negocjacji z Nową Zelandią w sprawie umowy o wolnym handlu (zwanej dalej "umową"), zawierającej rozdział dotyczący oznaczeń geograficznych, władze Nowej Zelandii przedstawiły (do celów objęcia ochroną w ramach umowy) załączony wykaz oznaczeń geograficznych. Komisja Europejska rozważa obecnie, czy wspomniane oznaczenia geograficzne powinny być chronione na podstawie przyszłej umowy jako oznaczenia geograficzne w rozumieniu art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej.

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie lub państwa trzecie bądź wszelkie zasadnie zainteresowane osoby fizyczne lub prawne, mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do zgłaszania sprzeciwu wobec tego projektu ochrony przez złożenie odpowiednio uzasadnionego oświadczenia.

Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. Oświadczenia o sprzeciwie należy przesyłać na następujący adres poczty elektronicznej: AGRI-A4@ec.europa.eu.

Oświadczenia o sprzeciwie zostaną rozpatrzone tylko, jeżeli wpłyną w wyżej określonym terminie i jeżeli zostanie wykazane, że nazwa, która ma zostać objęta ochroną:

a)
koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwego pochodzenia danego produktu;
b)
jest homonimiczna lub częściowo homonimiczna z oznaczeniem geograficznym chronionym w Unii na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych 1  lub jest zawarta w umowach, które Unia zawarła z następującymi państwami:
-
Koreą 2
-
Ameryką Środkową 3
-
Kolumbią, Peru i Ekwadorem 4
-
Czarnogórą 5
-
Bośnią i Hercegowiną 6
-
Serbią 7
-
Mołdawią 8
-
Republiką Południowej Afryki 9
-
CARIFORUM 10
-
Ukrainą 11
-
Szwajcarią 12
-
Armenią 13
-
Australią 14
-
Chile 15
-
Republiką Macedonii Północnej 16
-
Kanadą 17
-
Stanami Zjednoczonymi 18
-
Albanią 19
-
Kosowem * ( 20
-
Japonią 21 ;
c)
przy uwzględnieniu renomy danego znaku towarowego, jego popularności oraz okresu, przez jaki jest on używany, może wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwej tożsamości produktu;
d)
zagraża istnieniu całkowicie lub częściowo identycznej nazwy lub znaku towarowego bądź istnieniu produktów, które były zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających publikację niniejszego ogłoszenia;
e)
lub jeśli są w stanie przedstawić szczegółowe informacje, z których można wyciągnąć wniosek, iż nazwa, której ochronę się rozważa, jest rodzajowa.

Kryteria wymienione powyżej będą podlegać ocenie w odniesieniu do terytorium Unii, co w przypadku praw własności intelektualnej odnosi się wyłącznie do terytorium lub terytoriów, na których wspomniane prawa są chronione. Możliwa ochrona tych nazw w Unii Europejskiej zależy od pomyślnego zakończenia przedmiotowych negocjacji i aktu prawnego wydanego w ich następstwie.

Wykaz oznaczeń geograficznych 22

Propozycja Nowej Zelandii w sprawie oznaczeń geograficznych, które mają być chronione w UEKategoria produktu
NorthlandWino
AucklandWino
MatakanaWino
KumeuWino
Waiheke IslandWino
GisborneWino
Hawke's Bay/Hawkes BayWino
Central Hawke's Bay/Central Hawkes BayWino
WairarapaWino
GladstoneWino
MartinboroughWino
NelsonWino
MarlboroughWino
CanterburyWino
Waipara Valley/WaiparaWino
Waitaki Valley North Otago/Waitaki ValleyWino
Central OtagoWino
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Decyzja Rady 2011/265/UE z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s. 1).
3 Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Dz.U. L 346 z 15.12.2012, s. 3).
4 Umowa o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 3), oraz Protokół przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru (Dz.U. L 356 z 24.12.2016, s. 3).
5 Decyzja Rady 2007/855/WE z dnia 15 października 2007 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (Dz.U. L 345 z 28.12.2007, s. 1).
6 Decyzja Rady 2008/474/WE z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony - protokół 6 (Dz.U. L 169 z 30.6.2008, s. 10).
7 Decyzja Rady i Komisji 2013/490/UE, Euratom z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (Dz.U. L 278 z 18.10.2013, s. 14).
8 Decyzja Rady 2013/7/UE z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 10 z 15.1.2013, s. 1).
9 Umowa o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony (Dz.U. L 250 z 16.9.2016).
10 Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a UE (Dz.U. L 289 z 30.10.2008).
11 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 161 z 29.5.2014).
12 Decyzja Rady i - w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej - Komisji 2002/309/WE z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską, w szczególności umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).
13 Kompleksowa i wzmocniona Umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (Dz.U. L 23 z 26.1.2018, s. 4).
14 Decyzja Rady 2009/49/WE z dnia 28 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem (Dz.U. L 28 z 30.1.2009, s. 1).
15 Decyzja Rady 2002/979/WE z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 1).
16 Decyzja Rady 2001/916/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego dostosowującego handlowe aspekty Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyników negocjacji między stronami w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win jak również wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych (Dz.U. L 342 z 27.12.2001, s. 6).
17 Decyzja Rady 2004/91/WE z dnia 30 lipca 2003 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Kanadą w sprawie handlu winami i napojami spirytusowymi (Dz.U. L 35 z 6.2.2004, s. 1).
18 Decyzja Rady 2006/232/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (Dz.U. L 87 z 24.3.2006, s. 1).
19 Decyzja Rady 2006/580/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony - Protokół nr 3 w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (Dz.U. L 239 z 1.9.2006, s. 1).
* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244(1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
20 Decyzja Rady (UE) 2016/342 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (Dz.U. L 71 z 16.3.2016, s. 1).
21 Decyzja Rady (UE) 2018/1907 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia między Unią Europejską a Japonią Umowy o partnerstwie gospodarczym (Dz.U. L 330 z 27.12.2018, s. 1).
22 Wykaz oznaczeń zarejestrowanych w Nowej Zelandii przekazany przez władze Nowej Zelandii w ramach negocjacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.