Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.446.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - KONSULTACJE PUBLICZNE
Nazwy z Meksyku, które zostaną objęte ochroną jako oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych w Unii Europejskiej

(2018/C 446/09)

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2018 r.)

W ramach regularnej aktualizacji wykazów napojów spirytusowych w załącznikach I i II do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych z 1997 r. (zwanego dalej "porozumieniem w sprawie napojów spirytusowych z 1997 r.") Meksyk przedłożył załączony wykaz nazw w celu objęcia ich ochroną na podstawie porozumienia w sprawie napojów spirytusowych z 1997 r. Komisja Europejska rozważa obecnie, czy wspomniane nazwy powinny być chronione na podstawie porozumienia w sprawie napojów spirytusowych z 1997 r. w rozumieniu art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej.

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie lub państwa trzecie bądź wszelkie zasadnie zainteresowane osoby fizyczne lub prawne, mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do zgłaszania sprzeciwu wobec tego projektu ochrony przez złożenie odpowiednio uzasadnionego oświadczenia.

Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie jednego miesiąca od daty niniejszej publikacji. Oświadczenia o sprzeciwie należy przesyłać na następujący adres poczty elektronicznej: AGRI-A3@ec.europa.eu

Oświadczenia o sprzeciwie będą rozpatrywane jedynie wówczas, gdy wpłyną w wyżej określonym terminie i gdy zostanie w nich wykazane, że nazwa, która ma zostać objęta ochroną:

a) koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwego pochodzenia danego produktu;
b) jest homonimiczna lub częściowo homonimiczna w stosunku do nazwy, która już została objęta ochroną w Unii na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 1  lub występuje w umowach, które Unia zawarła z następującymi państwami:
- Szwajcarią 2
- Koreą 3
- Ameryką Środkową 4
- Chile 5
- Kolumbią, Peru i Ekwadorem 6
- Serbią 7
- Mołdawią 8
- Gruzją 9
- Liechtensteinem 10
- Stanami Zjednoczonymi 11
- Kanadą 12
- Ukrainą 13
c) przy uwzględnieniu renomy danego znaku towarowego, jego popularności oraz okresu, przez jaki jest on używany, może wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwej tożsamości produktu;
d) zagraża istnieniu całkowicie lub częściowo identycznej nazwy lub znaku towarowego bądź istnieniu produktów, które były zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających publikację niniejszego ogłoszenia;
e) lub jeśli są w stanie przedstawić szczegółowe informacje, z których można wyciągnąć wniosek, iż nazwa, której ochronę się rozważa, jest rodzajowa.

Kryteria wymienione powyżej będą podlegać ocenie w odniesieniu do terytorium Unii, co w przypadku praw własności intelektualnej odnosi się wyłącznie do terytorium lub terytoriów, na których wspomniane prawa są chronione. Ewentualna ochrona tych nazw w Unii Europejskiej zależy od przyjęcia aktu prawnego zmieniającego załączniki do porozumienia w sprawie napojów spirytusowych z 1997 r.

Wykaz nazw z Meksyku, które zostaną objęte ochroną w Unii Europejskiej jako oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych 14

NazwaKrótki opis
BacanoraNapój spirytusowy z agawy
Raicilla JaliscoNapój spirytusowy z agawy
Vinatas de Michoacán Región de OrigenNapój spirytusowy z agawy
1 Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.
2 Decyzja Rady 2009/404/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 136 z 30.5.2009, s. 1).
3 Decyzja Rady 2011/265/UE z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s. 1).
4 Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Dz.U. L 346 z 15.12.2012, s. 3).
5 Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony - akt końcowy (Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3).
6 Umowa o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 3).
7 Decyzja Rady i Komisji 2013/490/EU, Euratom z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (Dz.U. L 278 z 18.10.2013, s. 14).
8 Decyzja nr 1/2016 Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca załączniki XXX-C i XXX-D do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony [2016/2127] (Dz.U. L 335 z 9.12.2016, s. 1).
9 Decyzja nr 1/2016 Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca załącznik XVII-C i część B załącznika XVII-D do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [2016/2128] (Dz.U. L 335 z 9.12.2016, s. 133).
10 Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 270 z 13.10.2007, s. 6).
11 Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wzajemnego uznawania niektórych alkoholi destylowanych/napojów spirytusowych (Dz.U. L 157 z 24.6.1994, s. 37).
12 Umowa między Wspólnotą Europejską a Kanadą w sprawie handlu winami i napojami spirytusowymi (Dz.U. L 35 z 6.2.2004, s. 3).
13 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3).
14 Wykaz przekazany przez władze Meksyku w ramach aktualizacji załączników I i II do porozumienia w sprawie napojów spirytusowych z 1997 r. Nazwy ujęte w wykazie są zarejestrowane w Meksyku.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.